ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיא לוי נגד ידידיה רפאל :

בפני כבוד השופט דוד גדעוני
התובע
גיא לוי

נגד

הנתבע
ידידיה רפאל

פרוטוקול

ב"כ הצדדים: קיבלנו את המסמכים הרלוונטים מחב' אלבר ובזה הסתיימו כל ההליכים המקדמיים בינינו. על מנת להקל על הליך הבירור, מוסכם בזה שכל המסמכים שהועמדו לעיונינו בין מחב' אלבר ובין מהמשטרה וכן כל חומר נוסף שנקבל מהמשטרה, ככל שנקבל, יוגש בהסכמה לתיק בית המשפט על מנת שיעמוד לעיונו. למען הסר ספק, אנו מבהירים כי אין לנו כל מניעה שבית המשפט יעיין גם בתוצאות בדיקת הפוליגרף שנערכו במסגרת הבירורים תוך שכל צד ישמור טענותיו בנוגע למשקל הדברים.
התקיים דיון לא פורמלי שלא לפרוטוקול בהסכמת הצדדים.
(לאחר הפסקה)
ב"כ הצדדים: לאחר ששמענו את הערות בית המשפט, אנו מבקשים להמשיך בהליכים. הדיון שנקבע למאי לקדם המשפט בתביעה המאוחרת בזמן, מיותר נוכח איחוד הדיון בתובענות ומשהושלמו כל ההליכים המקדמיים. נבקש לקבוע לתצהירים. נזדקק לשישים ימים לכל צד. נגיש לתיק בית המשפט בתוך שלושים ימים מ היום הודעה משותפת של שני הצדדים שאליה יצורפו המסמכים מתיק המשטרה ומתיק הבירור שנערך באלבר.


החלטה

1. הדיון שנקבע בת"א 20101-07-13 – יבוטל.

2. ב"כ הצדדים יגישו בתוך שלושים ימים הודעה משותפת אליה יצורפו כל המסמכים הרלוונטים שיסומנו בסימון משותף של שני הצדדים, והכל כפי הודעתם שנרשמה לעיל.

3. העדויות הראשיות של הצדדים ושל כל העדים מטעמם יוגשו בתצהירים. כל צד יצרף לתצהירים מטעמו את העתקי כל המסמכים שבכוונתו להגיש באמצעות המצהיר.

האמור בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, וזאת עד למתן החלטת בית המשפט בהתנגדות של הצד שכנגד, ככל שתהיה.

תצהירי העדות מטעם התובע בת"א 33948-03-13 (הוא הנתבע בת"א 20101-07-13) יוגשו עד ליום 2.5.14.

תצהירי העדות מטעם הנתבע בת"א 33948-03-13 (הוא התובע בת"א 20101-07-13) יוגשו עד ליום 2.7.14.
כל צד יתייחס בתצהיריו לשתי התביעות גם יחד.

כל צד ימציא ליתר הצדדים במישרין, בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים מטעמו, העתק ליתר בעלי הדין, ויציין את דבר ההמצאה על גבי ההעתק שיוגש לתיק בית המשפט.

ככל שמי מהצדדים מבקש להסתמך על חוות דעת מומחה, אלה יוגשו בד בבד עם תצהירי העדות הראשית.

ככל שלא יעלה בידי מי מהצדדים להגיש תצהיר עדות ראשית של מי מהעדים שבכוונתו להעיד, הוא יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט בה יפורטו שם העד, מענו, תמצית עדותו הצפויה והרלבנטיות שלה, והסיבה שבגינה לא ניתן להגיש את עדותו בתצהיר, לרבות פירוט הפעולות שנעשו על ידו בקשר לכך. בקשה כאמור תוגש לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהירי הצד המבקש והיא תכלול גם את תגובת הצד שכנגד.
כל מצהיר יתייצב לחקירה נגדית במועד שייקבע להוכחות, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שהוא מוותר על חקירתו.

נקבע לישיבת קדם משפט במעמד בעלי הדין לאחר תצהירים ליום 13.7.14 בשעה 09:00.

ניתנה והודעה היום ל' אדר תשע"ד, 02/03/2014 במעמד הנוכחים.

דוד גדעוני, שופט

הוקלד על ידי אורנה גוזלן


מעורבים
תובע: גיא לוי
נתבע: ידידיה רפאל
שופט :
עורכי דין: