ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "ידע" חברה למחקר ופיתוח בע"מ נגד News Data Com LIMITED ואח' :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא020937/08

בתיק עיקרי: א 2430/07

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

08/05/2009

בעניין:

"ידע" חברה למחקר ופיתוח בע"מ

ע"י ב"כ

עוה"ד שטרן ואורדו

המבקשת/התובעת

נ ג ד

News Data Com LIMITED ואח'

ע"י ב"כ

עוה"ד ארליך, זילר ופגיס

המשיבות/הנתבעות

החלטה

התובעת עותרת לתיקון כתב התביעה על דרך עדכון סכומה לסך 64,231,816$, שישוערך נכון למועד הגשת כתב התביעה המתוקן, והוספת התייחסות מפורשת לטענת הקיזוז שנטענה בכתב ההגנה. הנתבעות מסכימות לרכיב התיקון השני, ומתנגדות לרכיב הראשון.

התביעה נסבה על הפרה נטענת של הסדרי תמלוגים במסגרת הסכמי רישיון של המצאות מוגנות פטנט. בכתב התביעה המקורי (שהוגש ביום 20/9/07), טענה התובעת, כי בהתאם למידע החלקי שאספה, הנתבעות נמנעו להעביר לה תמלוגים בהיקף של כ- 10,000,000$. התובעת עתרה לסעד של מתן חשבונות, צווי עשה שיימנעו את המשך ההפרות של הסכמי הרישיון, חיוב הנתבעות בהעברת תמלוגים בשיעור 15% מהתמורה שהתקבלה ממתן רשיונות משנה לצדדי ג', וחיוב הנתבעות בתשלום סכום של 9,791,383$ החל ממועד היווצרות כל חיוב ועד לתשלום בפועל, ובהתאם לתוצאות הביקורת החלקית שנערכה על ידי התובעת.

בבקשה הנוכחית, טוענת התובעת, כי בחודש יוני 2008 היא ביצעה ביקורת חלקית נוספת אצל הנתבעות, אך במסגרתה, לא סופקו לה מסמכים חיוניים, ולא ניתנה לה גישה להסכמים הקשורים לחשבוניות אלה, ולכן לא היה באפשרותה לערוך ביקורת מקיפה. התובעת מבקשת לעדכן את סכום התביעה בהתאם לממצאי הביקורת השנייה, ולהעמידו על סך 34,604,921 $, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. התובעת מבהירה, שמדובר בסכום חלקי, ולכן קרוב לוודאי שהעדכון המתבקש כעת לא יהיה האחרון. התובעת שומרת על זכותה לעדכן את סכום התביעה בעתיד, או להתאימו לעובדות חדשות שיתבררו לה.

אמנם, בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות ננקטת מגמה גמישה למדי, אך מגמה זו כפופה להעדר פגיעה משמעותית באינטרס המשיב שיריעת הדיון לא תורחב שלא לצורך (רע"א 3385/08 מרקט פלייס מערכות בע"מ נ' טלטל ערוצי תקשוב בע"מ (25/9/08); ת"א (מרכז) 5990-08-07 מינהל מקרקעי ישראל נ' מגדל הזוהר לבניין בע"מ (8/3/09)).

במקרה הנוכחי, התחשבות באינטרס הדיוני של הנתבעות מחייבת שלא לאפשר את תיקון כתב התביעה על דרך הגדלת סכומה, שעה שהתובעת עצמה מבהירה שייתכן ויידרשו תיקונים נוספים בהמשך ההליך. התובעת טוענת כי הנתבעות מונעות ממנה גישה למכלול הנתונים הרלוונטיים, ובעקבות כך אין באפשרותה להעריך כעת את סכום התביעה המדוייק. לטעמי, בדיוק למצבים מעין אלה נועד הסעד של מתן החשבונות, שכאמור, נכלל במסגרת התביעה. תקנה 16(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") קובעת כי כאשר מדובר בתביעה לסכום שיגיע לתובע לאחר בירור חשבונות שלא התיישבו בינו לבין הנתבע, יפורש הסכום הנתבע לפי המשוער. לאור מהותה של תקנה זו ומהות הסעד למתן חשבונות, איני סבור שהתובעת עלולה לצאת נפסדת בעקבות מניעת התיקון המבוקש. כלומר, התרת התיקון עלולה לפגוע בזכויותיהן הדיוניות של הנתבעות, בעוד שמניעתו אינה עלולה להוביל לתוצאה דומה אצל התובעת.

לפיכך, הבקשה לתיקון סכום התביעה נדחית. ככל שיעלה בידי התובעת לאמוד את סכום תביעתה באופן מוחלט ככל הניתן, ללא צורך ב"שמירת זכות" לתיקונים עתידיים, פתוחה בפניה הדרך להגיש בקשה נוספת לתיקון כתב תביעה ואולי אף לשקול מחיקת הסעד למתן חשבונות. לאור מסקנה זו, מתייתר הצורך לדון בהתייחסות הצדדים לסוגיית ההתיישנות ולמידת תום הלב של מי מהם בניהול ההליך. אבהיר, כי כפי שטוענת התובעת, שיערוך סכום התביעה הוא בגדר "סעד כללי" ועל פי תקנה 14(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, אין חובה לפרשו, כך שהתיקון בהקשר זה מיותר למדי. לאור הסכמת הצדדים, מתקבלת בקשת התובעת לתיקון כתב התביעה על דרך התייחסות לסכומים ש"קוזזו" על ידי הנתבעות, והצדדים יפעלו בהתאם לתקנות 93 ו-94 לתקנות אין צו להוצאות.

ניתנה היום י"ד באייר, תשס"ט (8 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו