ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גזית נגד יונה :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 005251/02

בפני:

כבוד השופט איתן אורנשטיין

בעניין:

עו"ד גזית רן

ע"י ב"כ

עו"ד נשיץ פטר גד

התובע

נ ג ד

1 . יונה מרדכי

2 . צפניה שמעון

3 . כסלו יורם

4 . דפנית בע"מ

5 . קרן גמא בע"מ

6 . ח.ל.ס חברה להפקת סרטים בע"מ

7 . האגם הנעלם תמנע בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד להב ליאור

הנתבעים

פסק דין

1. כללי

עניינה של התביעה נשוא פסק הדין היא חיוב הנתבעים לשלם לתובע את הסך 2,500,000 ₪ כערכו ליום הגשת תביעה, והמגיע לו לטענתו כשכר טרחה מוסכם, בגין שירותים שהעניק לנתבעות 5-7 (שלושת אלה להלן: "החברות").

2. הצדדים:

2.1 התובע הינו פרקליט בעל משרד עורכי דין. לעמדת התובע לא שולם לו מרבית שכרו עבור טיפולו בענייני החברות, שהתנערו מהתחייבותן לשלם לו את שכרו וניגוד להסכמי שכר הטרחה שבין הצדדים. באשר לנתבעים האחרים, טוען התובע כי הם אחראים לשלם את שכרו, זאת בין היתר מכוח היותם אורגנים של החברות, בפועל ובפוטנציה, כמו גם הם גרמו להפרת הסכמי השכר בינו לבין החברות המוסכם, התנהגו בחוסר תום לב ועוד.

2.2 החלטתי להציג תחילה את הנתבעת 5 (להלן: "קרן גאמא"), שכן היא הגורם המרכזי מכלל הנתבעים, למרות שהתובע מטעמיו הוא, בחר למקמה רק כנתבעת 5 במניין הנתבעים. קרן גמא, הינה חברה רשומה בישראל שנוסדה בשנת 1995, ומטרתה הקמת מפעל עיקור של קרני גאמא, קרינה מייננת, דהיינו הפחתת מטען רדיו אקטיבי של מוצרים שונים, על מנת להפוך את אותם מוצרים, בטוחים בשימוש שנעשה בהם.

מניות קרן גאמא מצויות בידי חברת אחזקות, היא הנתבעת 4 (להלן: "דפנית"). מניות דפנית מוחזקות בחלקן על ידי הנתבע 3 (להלן: ,,כסלו"), לו כ 60% המניות, ויתרתן בידי השותף, מר אבני (להלן: "אבני" או "השותף").

קרן גאמא יצרה קשר עם חברה קנדית בשםNordion (להלן: "נורדיון"), העוסקת בייצור מתקנים לעיקור קרינה. קרן גאמא קיבלה אישור ממרכז ההשקעות במשרד התעשייה והמסחר המקנה לה קבלת הטבות מהמדינה. במסגרת זו, אושרה תכנית השקעות בשיעור של 5 מיליון דולר, אשר מתוכה מימון המדינה הוא כמיליון דולר שניתן כהלוואה ומענק בתנאים שונים ובכללם העמדת הון עצמי של הבעלים ממקורותיהם בסך של כ 4 מיליון דולר. כתב האישור, ניתן קודם להתקשרות שבין קרן גאמא לבין התובע.

2.3 כסלו הוא איש עסקים, ממנהליה של קרן גאמא, וכן בעלים של חברות נוספות הנתבעות בתביעה דכאן, ובכללן דפנית, וכמפורט להלן.

2.4 דפנית אשר מחזיקה במניות קרן גאמא היא גם בעלים בשיעור של 60% ממניות הנתבעת 6 (להלן "ח.ל.ס."). ח.ל.ס. הינה חברה רשומה בישראל שמטרתה הפקת סרטים. יתרת המניות של ח.ל.ס. מצויה בבעלות מר חיים מקלברג (להלן: "מקלברג").

2.5 הנתבעת 7 (להלן: "האגם הנעלם"), אף היא חברה רשומה בישראל, אשר שמה לה כמטרה להקים מיזם תיירותי לרבות של כדורים פורחים באיזור מכרות תמנע, צפונית אילת. מרבית מניותיה של האגם הנעלם נמצאות בידי דפנית.

2.6 הנתבע 1 (להלן: "יונה"), הינו איש עסקים מבעלי קבוצת חברות "חפציבה", (להלן: "קבוצת יונה"), אשר לעמדת התובע היה מעורב בקרן גאמא. אחת החברות בקבוצת יונה, חברה בשם "יונה נכסים ומבנים בע"מ, היא בעלת זכויות במקרקעין ב"אזור התעשייה מעלה אדומים", אשר מכרה לקרן גאמא קרקע להקמת מפעלה של האחרונה באיזור התעשיה במישור אדומים (להלן: "הקרקע"). נטען על ידי התובע, שלאחר מכן, הוסכם בין הצדדים כי קבוצת יונה תשקיע בקרן גאמא, תרכוש ממניותיה והכל כמפורט בהמשך פסק הדין.

2.7 הנתבע 2 (להלן: "צפניה"), משמש כמזכירו הראשי של יונה. בסמוך לסיום פרשת הראיות, הודיע התובע כי הוא חוזר בו מתביעתו נגד צפניה.

כנגד הנתבעים יונה וצפניה ייחס התובע בין היתר, גרם הפרת חוזה קרי, הפרת הסכם השכר שבין התובע לבין קרן גאמא. עוד נטען לחבות אישית של שני אלה כלפי התובע לתשלום שכרו כמי שהפכו למעשה חלק מהאורגנים של קרן גאמא.

3. ההתקשרויות בין הצדדים

3.1 במהלך שנת 1998, בחן כסלו אפשרות גיוס כספים ממשקיעים שונים נוכח מחלוקת עם אחד הבעלים בקרן גאמא באותה עת, מר סורוקה. במסגרת זו נפגש כסלו עם התובע אשר הציע את שירותיו לקרן גאמא, תוך הצגת יכולות לגייס משקיעים שיוכלו לסלול את הדרך למימוש מפעלה של קרן גאמא. בעקבות הפגישה, הגיעו הצדדים לידי הסכמה לפיה יעניק התובע שירותים משפטיים לקרן גאמא. בהמשך הורחבה ההתקשרות בין הצדדים באופן שהתובע יעניק שירותים משפטיים גם לחברות האחרות. בין התובע לבין כל אחת החברות הנתבעות, נחתם הסכם שכר טרחה. ככלל, הסכמי שכר הטרחה נוסחו על ידי התובע, והם בצורת מכתב של התובע המופנה לחברה, מקבלת השירותים, ובשוליו חתימת החברה המסכימה להסדר שכר הטרחה. בהסכמים, קיים רכיב של מתן שירותי ייעוץ כללי חודשי הידוע בשם ריטיינר (Retainer), בגינו זכאי התובע דרך כלל לשכר של 1,000 דולר לחודש בצירוף מעמ, לא כולל חריגים. בנוסף לכך, זכאי התובע לתגמולי הצלחה, שהם אחוז מסויים מסכומים אשר יצליח התובע לגייס לחברה, בין כספים בפועל ובין ביטחונות שיועמדו לחברה שיאפשרו קבלת אשראיים לפעילותה (להלן: "תמריצי ההצלחה"). בהתאם להסכמי שכר הטרחה, זכאי התובע להחזר הוצאות, תשלום כרטיסי טיסה במחלקת עסקים, שהייה ואירוח בבתי מלון מעל חמישה ימים בחודש.

3.2 ההסכם הראשון בין הצדדים הוא בין התובע לבין קרן גאמא מיום 6.8.98 אשר שימש אב טיפוס ליתר ההסכמים (להלן: "הסכם שכ"ט עם קרן גאמא"). מפאת חשיבות הסכם השכר לענייננו אביא את עיקריו כלשונם:

"...כפי שסוכם, אתן יעוץ משפטי שוטף בשיטת ה- "Retainer". ...בגין שירותי אלו אהיה זכאי לשכ"ט חודשי בשקלים חדשים השווה ל- 1,000 דולר ארה"ב בתוספת מעמ ולא כולל הוצאות חריגות ובתוספת 10% + מ.ע.מ. מהסכומים ו/או הבטחונות שיוזרמו לחברה במסגרת טיפולי כאמור...הסדר שכ"ט הנ"ל יחול מיום 2 ב- אוגוסט 1998..." .

3.3 לעמדת התובע, המצגים שהוצגו לפניו באשר למצבה של קרן גאמא, עובר להסכם שכ"ט עם קרן גאמא, היו לא נכונים; לגרסתו, הוא מצא עצמו עסוק מעל ומעבר בענייניה של קרן גאמא. בכלל אלה, טיפול באישור המשרד לאיכות הסביבה והועדה לאנרגיה אטומית, חידוש כתב האישור ל"מפעל מאושר", הקצאת הקרקע להקמת מפעלה של קרן גאמא, מימון של גורמים מחו"ל לציוד הדרוש למפעל ועוד.

3.4 בין לבין, התבקש התובע כאמור לטפל גם בעניינים נוספים של דפנית. בגדר זאת, פעילות חברת האגם הנעלם בייזום הפארק בתמנע (להלן: "פארק תמנע"). לעניין זה, נחתם בין התובע לבין האגם הנעלם, ביום 21.12.98 הסכם שכר טרחה (להלן: "הסכם השכר עם האגם הנעלם"). בהתאם להסכם זה, יעניק התובע יעוץ שוטף לאגם הנעלם תמורת סך של 1,000 דולר לחודש בצירוף מעמ וכן יהיה זכאי ל 10% בצירוף מעמ מכל סכומים ו/או בטחונות שיוזרמו לאגם הנעלם במסגרת טיפולו.

3.5 התובע פעל לעמדתו, לקידום ענייניה של קרן גאמא ובכלל זה החשת המו"מ עם החברה הקנדית שאמורה לספק את הציוד למפעל, חברת נורדיון. עוד טוען התובע כי קידם יזמות לקבלת מימון לציוד מנורדיון וזאת באמצעות חברה ממשלתית קנדית בשם Export Development Corporation (להלן: "אי. די. סי."). לעמדתו, נוכח היקף העבודה הרב שהתברר בדיעבד, הצלחתו בקידום המו"מ עם נורדיון, כמו גם המימון באמצעות אי.די.סי. התחייבות השותף מר אבני, להשקיע כמיליון דולר בקרן גאמא, היה מקום לעדכן את הסכם שכר הטרחה. לפיכך, פנה התובע לקרן גאמא במכתב ביום 4.5.99 בו העלה את הנסיבות המתוארות לעיל, וביקש שינוי של הסכם שכ"ט עם קרן גאמא באופן שיביא בחשבון תמריצי הצלחה גם בעניין קבלת כספים ממשקיעים שישקיעו בקרן גאמא כמו גם יעמידו לה מימון. בהסתמך על דבריו ומצגיו אלה של התובע, שונה הסכם שכ"ט עם קרן גאמא, ביום 20.5.99, עת נחתם בין הצדדים עדכון להסכם שכ"ט עם קרן גאמא. עיקרי העדכון הרלוונטיים לתובענה הם בנוגע לתמריצי ההצלחה לאמור:

" 10% ישולמו לתובע מהסכומים או הביטחונות שיוזרמו לחברה במישרין ו/או בעקיפין על ידי גורמים שייצוגו על ידי, וכן-

5% עד ל- 4,000,000 ו- 3.33% במימון העולה על הסכום הנ"ל, לרבות סכום זה של מימון שיועמד לחברה, במישירן ו/או בעקיפין, על ידי גורמים, שנוצרו על ידי, לרבות E.D.C. והסכמי עבודה מראש שיניבו מימון...

בכל מקרה, סה"כ שכה"ט בגין סעיף ...זה, לא יקטן מ – 175,000 דולר ארה"ב ולא יעלה על 275,000 דולר ארה"ב."

באשר למועד התשלום של תמריצי ההצלחה נקבע בהסכם המעודכן:

"על חשבון האמור:

25,000 דולר של ארה"ב, במועד חתימת התקשרות מתוקנת זאת, וכן –

והיתרה, עם כניסת משקיע ו/או השלמת חבילת המימון לרכישה ו/או השקעה באותם חלקי מפעל שאינם קשורים ל- Nordion, כמו הטון, המחסנים, המשרדים וציוד תפעול נוסף."

נקבע כי הסכם שכר הטרחה המעודכן יחל ביום 2.8.98 והוא יחליף את הסכם שכ"ט המקורי עם קרן גאמא (להלן: "הסכם שכר הטרחה המעודכן"). יאמר כי בדיעבד התברר כי מצגיו של התובע כלפי כסלו באשר למהלכים עם אי.די.סי., עובר להסכם שכר הטרחה המעודכן, לא היו נכונים שכן הוסתר הימנה מידע לפיו החליטה אי.די. סי. שלא לממן את הציוד מנורדיון וכפי שהודיעה על כך לתובע עוד במכתבה מיום 2.2.00, שלא הועבר לידיעת כסלו, ועל כך בהמשך.

3.6 מספר חודשים לאחר מכן, ביום 8.8.99, נחתם בין התובע לבין הנתבעת "ח.ל.ס.", הסכם שכר טרחה, הדומה במתכונתו להסכם השכר עם האגם הנעלם, לרבות שכר בגין תמריצי הצלחה. השינוי העיקרי הוא בכך ששכר הריטיינר החודשי הועמד על סך 500 דולר בלבד.

4. בכתב התביעה המתוקן, כמו גם בתצהיר העדות הראשית המשתרע על עשרות עמודים להם צורפו כרכי נספחים הכוללים אלפי עמודים, מגולל התובע את השתלשלות מתן השירותים המשפטיים על ידו לקבוצת החברות הנתבעות. התיאור נעשה בפירוט רב ביותר, תוך שהתובע מרחיב בעניין, מעל ומעבר לדרוש, כניסה לפרטי פרטים, הצגת כמות בלתי נדלית של מסמכים, מעיד מטעמו שורת עדים שחלקם כלל אינו דרוש, ובמידה מסויימת אף טרחנות יתר ושלא לצורך. בכלל זה איזכורי שיחות עם כל גורם שהוא שוחח עימו בקשר עם מתן השירותים, בין שהדבר דרוש לתובענה ובין לאו. כדוגמא אציין את האמור בתצהיר בדבר שיחה שקיים התובע עם אדם בשם חרמש, ראש מועצה בדרום הארץ בדבר אפשרות חידוש הקצאת הקרקע שאושרה בשעתו להקמת מפעל לקרן גאמא באזור התעשייה שער הנגב, שיחה שנמשכה כחצי שעה, ואין בה כדי לתרום לבירור התביעה, וכגון אלה, יש דוגמאות לרוב במסכת התביעה. עניין זה יילקח בחשבון גם לצורך פסיקת הוצאות ההליך.
5. השירותים לקרן גאמא
הפעילות בקשר לקרן גאמא, ככל שקרמה עור וגידים, לפי הנטען בכתב התביעה המתוקן ותצהיר התובע ובזכות פועלו, מתמצית בעיקר באלה:
5.1 נרכשה הקרקע בשטח של 13.5 דונם מקבוצת יונה, במישור אדומים.

5.2 ביום 17.10.99 אישר מרכז ההשקעות את בקשת קרן גאמא לחידוש כתב האישור ובכלל זה העתקת מיקומו המיועד של המפעל משדרות למישור אדומים, שינוי הרכב בעלות, הארכת מועד ביצוע התכנית המאושרת עד ליום 30.11.00.

5.3 בין קרן גאמא לבין קיבוץ נחשון אשר בבעלותו חברה בשם "ארן אריזות בע"מ" (להלן: "ארן אריזות"), הושגה הסכמה לפיה ניתנה לארן אריזות אופציה לרכוש 20% ממניות קרן גאמא. בהקשר זה נחתם בין הצדדים מכתב כוונות ביום 30.11.99 אשר הותנה ב"גילוי נאותות" מצד קרן גאמא ואישור מועצת המנהלים של ארן אריזות (להלן: "מכתב הכוונות עם ארן אריזות"). בהתאם למכתב הכוונות עם ארן אריזות הלוותה האחרונה לקרן גאמא סך של 800,000 דולר כנגד ערבות בנקאית אשר הקנתה לארן אריזות גם אופציה לרכישת המניות כאמור.

5.4 בחודש בפברואר 2000 בעקבות פועלו של התובע, הסכימה אי. די. סי. ליתן מימון בסך של כ 3.6 מיליון דולר, סכום הנמוך במאות אלפי דולרים בלבד מהאשראי הכולל שהיה דרוש לשם רכישת הציוד למפעל של קרן גאמא.
5.5 בנסיבות אלה נוהל מו"מ עם קבוצת יונה, לפיו תיקח קבוצת יונה חלק במיזם של קרן גאמא באופן שחלק הקרקע שרכשה קרן גאמא, יוחזר לקבוצת יונה, עליו ייבנה המפעל אשר יושכר לקרן גאמא בדמי שכירות מוסכמים ואופציה לקבוצת יונה לרכוש מניות של קרן גאמא, כאשר קבוצת יונה תלווה סך של 1 מיליון דולר לבעלי המניות של קרן גאמא, סכום שיושקע בה לצורך הקמת מבנה על הקרקע שתוותר בבעלותה. מתווה עיסקי זה, היה מאפשר את הקמת המפעל וסלילת הדרך למימוש מטרת קרן גאמא. בין הצדדים נוהל מו"מ לפי רוח העקרונות דלעיל, אשר בו נטלו חלק עורכי הדין של קבוצת יונה, כאשר במסגרת זו הוחלפו בין הצדדים טיוטות, חלקן באמצעות התובע.
5.6 התובע טוען כי בעת התקדמות המו"מ עם קבוצת יונה, נודע לו כי ברצון הנתבעים או מי מהם או של עורכי הדין של קבוצת יונה, להדיח אותו מפעילותו על מנת להתחמק מתשלום השכר המגיע לו. בין הצדדים הוחלפו התכתבויות בעניין והיחסים הוסלמו, עד שבמחצית שנת 2002 הודע לו על הפסקת עבודתו.
5.7 בחודש יוני 2002 נחתם זכרון דברים עם קבוצת יונה בקשר לקרן גאמא. לעניין זה, התקשרה "דפנית" עם חברות בקבוצת יונה: חברת מרתון ניהול וייעוץ בע"מ ויונה נכסים ומבנים בע"מ (להלן: "זכרון הדברים עם קבוצת יונה"). עיקרי זכרון הדברים עם קבוצת יונה הם:
בוטל חלקית הסכם המכר בקשר לרכישת הקרקע כך שקרן גאמא תחזיק ב- 3.4 דונם בלבד ויוחזר לה הסך 325,000 ₪; קבוצת יונה תבנה על חשבונה מבנה תעשיה בקרקע שתוחזר לה, כאשר שטח מבונה של 4,000 מ"ר יושכר לקרן גאמא בדמי שכירות מוסכמים; קבוצת יונה באמצעות חברת מרתון או אחרת, תבנה מבנה על הקרקע של קרן גאמא בשווי של 5 מיליון ₪, ותלווה לדפנית את הסך הדרוש לבנייה ואשר יופקד בקופת קרן גאמא ויהווה השקעת בעלים; תנתן לקבוצת יונה אופציה לקבל 44% ממניות קרן גאמא תמורת הסך 175,000 ₪ ומימון הבנייה, ובאם לא תממש את האופציה תקבל קרן גאמא מקבוצת יונה זכות חכירה לדורות ללא תמורה נוספת בשטח מוגדר של מחסנים שייבנו על חלק קרקע שיוחזר לקבוצת יונה.

יודגש כי זיכרון הדברים עם קבוצת יונה הותלה במספר תנאים מתלים, ובכללם כי קרן גאמא תתקשר בהסכמים שיקנו לה צבר הזמנות בשיעור שלא יפחת משני מיליון דולר. תנאי מתלה נוסף הינו כי עד ליום 15.10.02 תתקשר קרן גאמא עם נורדיון ואי. די . סי. בהסכם לספק את כל הציוד הנדרש למפעל והעמדת אשראי ספקים לכך. עוד הותנה כי יחודש אישור מרכז ההשקעות (להלן: "התנאים המתלים").

5.8 לא מן המותר לציין כי סופו של דבר, החלום נגוז. לא התקיימו התנאים המתלים של זכרון הדברים עם קבוצת יונה וההסכם עמה לא מומש. אי. די. סי. החליטה שלא להעמיד את המימון לקרן גאמא, ואכן מימון לא ניתן, ולו בחלקו, מפעל קרן גאמא לא נבנה והקרקע עומדת בשיממונה. קרן גאמא נעדרת כל פעילות והיא חברה ריקה.

5.9 הפעילות של התובע בקשר עם ח.ל.ס. התמקדה בהשגת זיכיון מ TV TRAVEL SHOP להפקת "ערוץ החופשות", פרויקט אשר לא צלח בסופו של דבר. פעילותו עם האגם הנעלם התמקדה בעיקר במיזם בפארק תמנע, ושירותיו של התובע עבור חברה זו כמו גם עבור ח.ל.ס. הופסקו, כאשר בין הצדדים מחלוקת באשר למועד הפסקת השירותים כמו גם באשר להיקפם.

6. השכר הנתבע

התובע בכתב התביעה המתוקן עותר לחייב את קרן גאמא, ח.ל.ס. והאגם הנעלם בתשלום שכרו המוסכם, הכולל הן רכיב הריטיינר והן רכיב תגמולי הצלחה. לטענתו, הפרו הנתבעים את הסכמי השכר ובאופן המקנה לו לקבל את המגיע, בבחינת פיצויי קיום תוך שמפנה אף להלכות הפסוקות ובכללן פסק הדין שניתן לאחרונה בענין ע"א 8854/06 חיים קורפו ואחר' נ' משה סורוצקין ואחר' וביתר פירוט:

7. קרן גאמא

7.1 שכר ריטיינר בגין ששה עשר חודשים בהם לא שולם השכר האמור ובצירוף ריבית

פיגורים, וכאמור בסעיף 6.4.1 לכתב התביעה.

7.2 תמריצי הצלחה בעקבות התחייבות משקיעים וגורמי חוץ להשקיע כספים בקרן גאמא וכן להעמיד בטחונות לפעילותה, ובהתאם לאחוזים שנקבעו בהסכמי השכר וכאמור בסעיף 6.4.2 לכתב התביעה המתוקן. החיוב מושתת על המגיע לקרן גאמא, לעמדת התובע באשר לכל אחד המפורטים להלן:

100,000 דולר המהווים 10% מההשקעה של קבוצת יונה.
180,000 דולר המהווים 5% בגין המימון של אי.די .סי. בסך של 3.6 מיליון דולר.
63,000 דולר המהווים 10% מההשקעה של השותף "אבני".
10,000 דולר המהווים 5% מסכום "החייאת" המפעל המאושר.
138,800 המהווים 5% מסך של 400,000 דולר ושיעור של 3.3% מסך של 3.6 מיליון דולר מההסכם עם ארן אריזות.

לסכומים דנן יש, לעמדת התובע, להוסיף גם החזר הוצאות, לרבות חריגות ובסך הכל הועמדה התביעה נגד קרן גאמא על סך 275,600.36 דולר בצירוף מעמ.

קרן גאמא במכתבו של כסלו מיום 2.6.02 הודיעה לתובע כי היא מפרשת את הסכמי שכר הטרחה באופן שונה. לדידה, תמריצי הצלחה מגיעים לתובע רק באם התובע מצליח בהבאת הכספים בפועל לקופתה ורק אם הביטחונות מועמדים לה. הואיל ובסופו של דבר, התובע לא "סיפק את הסחורה", דהיינו אף אחד מקרב אותם משקיעים או גורמים ממנים, לא השקיע כל סכום ולא העמיד ביטחונות, ממילא לא מגיעים לתובע תמריצי הצלחה.

בהקשר זה אף נטען כי לא התקיימו התנאים המתלים אשר בזכרון הדברים עם קבוצת יונה. לחלופין נטען כי גם אם זכרון הדברים היה ממומש, היה התובע זכאי לכל היותר לקבל סך של 155,000 דולר וכן אפשרות לקבל סך נוסף של 47,000 דולר, לא כולל שכר ריטיינר בסך 16,000 דולר. עוד נטען כי אם התובע סבר שהוא זכאי לשכר גם מהמענק שאמורה היתה קרן גאמא לקבל ממרכז ההשקעות, אזי הובהר לו בעת הרלוונטית, ששירותיו לעניין זה אינם דרושים, שכן קרן גאמא תוכל להשיג את חידוש כתב האישור בכוחותיה. קרן גאמא אף טוענת שהתובע לא יזם את הבאת השותף אבני, לא התממש מכתב העקרונות עם ארן אריזות ועוד.

התובע הודיע לקרן גאמא כי הוא חולק על עמדתה לעניין השכר המגיע לו. בין היתר טען התובע כי הוא זכאי לתמריצי הצלחה, עם כריתת זכרון הדברים עם קבוצת יונה וללא קשר אם התנאים המתלים מתקיימים.

8. התובע טוען כי מגיע לו מהאגם הנעלם סך של 18,139.2 דולר בצירוף מעמ, עבור שירותי הייעוץ השוטף שניתנו על ידו לנתבעת זו.

9. התובע טוען כי מח.ל.ס. מגיע לו סך של 100,000 דולר עבור תמריצי הצלחה וזאת בקשר עם "ערוץ החופשות", הפקת סרט שאמור להניב הכנסה סך של מיליון דולר לחברה זו. בנוסף מגיע לו סך של 10,835.49 עבור שכר הריטיינר וסך הכל לרבות הוצאות, על ח.ל.ס. לשלם לו את הסך של 112,816.57 דולר בצירוף מעמ.

10. הפלוגתאות

בין הצדדים מספר מחלוקות הדרושות להכרעה ואלה הן:

10.1 המחלוקת העיקרית בין הצדדים הינה עמדת התובע לפיה זכאותו לתמריצי הצלחה אינה מותנית מהמימוש בפועל של כספים או בטחונות אשר יינתנו לקרן גאמא ודי אם קיימת ולו אפשרות שכספים כאמור יופקדו בקופתה, כתוצאה מפעילותו. לעומתו טוענים הנתבעים כי השכר בגין תמריצי הצלחה, כשמו כן הוא, דהיינו התובע יהיה זכאי לקבלו, רק אם בפועל מועמדים הכספים או הביטחונות לקרן גאמא וזאת בזכות פועלו של התובע. מכאן לעמדת הנתבעים, הלכה למעשה הואיל ופעולות התובע, ככל שהיו כאלה לטענתו, לא הניבו כל תועלת לקרן גאמא שכן לא הועברו אליה כספים, המפעל לא הוקם וכדומה, לא זכאי התובע לכל תמריצי הצלחה.

10.2 מחלוקות נוספות הן טענות התובע כי הוא היה הגורם שיצר את הקשר בין קרן גאמא לבין הגורמים השונים שאמורים להשקיע כספים או לספק בטחונות לקרן גאמא, לעומת עמדת הנתבעים כי גם אם פרשנות התובע היא הנכונה, אזי הוא לא יצר את הקשר בין חלק מהגורמים השונים בגינם נטען על ידו כי הוא יזם את הקשר עמם ולכן מגיעים לו לדידו תמריצי הצלחה. לעניין זה טוען התובע כי ההתקשרות עם קבוצת יונה היא פרי עמלו, בעוד שהנתבעים טוענים כי הקשר עם קבוצת יונה נוצר על ידם באמצעות מר גידי חובב. כך גם בנוגע לטענת התובע באשר להשקעת השותף מר אבני כמו גם ההתקשרות עם נורדיון.

10.3 עוד פלוגתא בין הצדדים היא טענת התובע לפיה הוא זכאי לתמריצי הצלחה בקשר עם ההשקעה של אי. די. סי. לעומת הנתבעים הטוענים כי לא נכרת כל הסכם בין קרן גאמא לבין אי. די. סי. , אשר החליטה בסופו של דבר לא ליתן כל מימון לקרן גאמא.

10.4 מחלוקת נוספת היא באשר לזכאות התובע לתמריצי הצלחה בגין חידוש המפעל המאושר. לטענת הנתבעים לא היה לתובע כל שיח ושיג בנושא המפעל המאושר ולכן הוא לא זכאי לכל תמריצי הצלחה בעניין זה.

10.5 עוד מחלו