ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרת הישוב נגד י.ד בראזני בע"מ :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 005680/07

בפני:

כב' השופט מ. בן-עטר

תאריך:

24/08/2008

בענין:

הכשרת הישוב חב` לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

אבולעפיה דוד ואח'

התובעת

נ ג ד

י.ד בראזני בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

לומברוזו אורי ואח'

הנתבעת

פסק-דין

התובעת תובעת סך 5,012 ₪ קרן, נכון למועד הגשת כתב התביעה ביום 8/11/06, בגין יתרת חוב המגיעה לה, לטענתה, בגין שתי פוליסות ביטוח שהוציאה לרכבים של הנתבעת כמפורט להלן:

  • סך 2,609 ₪ בגין פוליסה שהוצאה לרכב מסחרי מסוג וולוו מספר רישוי 56-862-49 לתקופה שמיום 31/03/05 ועד ליום 31/12/05 (להלן – הפוליסה לוולוו) (לטענת התובעת, סה"כ הפרמיה בגין הפוליסה לוולוו מסתכם בסך 21,660 ₪ קרן למועד הוצאת הפוליסה, מתוכו שולם 19,268 ₪ קרן);
  • סך 2,187 ₪ בגין פוליסה שהוצאה לרכב מסחרי מסוג איסוזו מספר רישוי 57-233-70 לתקופה שמיום 06/10/05 ועד ליום 31/12/05 (להלן – הפוליסה לאיסוזו).

סכום התביעה, לאחר שערוך להיום על בסיס הפרשי הצמדה וריבית, מסתכם בסך 5,625 ₪.

הלכה למעשה, אין הנתבעת חולקת על יתרת החוב הנטענת בגין הפוליסה לאיסוזו, אך לטענתה היא שילמה סך 5,330 ₪ ביתר בגין הפוליסה לוולוו, והיא קיזזה את יתרת החוב בגין הפוליסה לאיסוזו מהסכום העודף, אשר שולם על ידה בגין הפוליסה לוולוו ואשר בגינו מגיע לה החזר. טענת הנתבעת בדבר תשלום עודף נסמכת על טענה לפיה קיבלה מסוכן הביטוח הצעה לביטוח רכב הוולוו לתקופה של שנה שלמה (המקבילה לשנה הקלנדרית 2005) כנגד תשלום פרמיה בסך 18,000 ₪. הנתבעת אישרה כי סוכמו על תוספות שעלות הפרמיה בגינן היא 2,121 ₪, כך שהפוליסה לוולוו היתה צריכה לעלות 20,121 ₪ לשנה שלמה, וסך 15,090 ₪ לתקופה של תשעה חודשים, היא התקופה של הפוליסה לוולוו. מאחר ולטענת הנתבעת, היא שילמה סך 300 ₪ בגין ביטוח שמשות לשנה, סה"כ התשלום שהגיע לתובעת בגין הפוליסה לוולוו, לאחר ניכוי הסך בסך 300 ₪, הוא 14,790 ₪. אין חולק כי הנתבעת שילמה לתובעת סך 28,088 ₪ בקשר לפרמיה בגין מספר פוליסות, ובכלל זה הפוליסה לוולוו, אך בעוד הנתבעת טוענת כי סך 20,121 ₪ מתוך הסכום הנ"ל נועד לתשלום בגין הפוליסה לוולוו ואילו יתרת הסכום נועדה לתשלום בגין פוליסות אחרות, טוענת התובעת כי סך 19,268 ₪ מתוך הסכום ששולם נזקף על חשבון הפוליסה לוולוו, ואילו יתרת הסכום נזקף על סכומים המגיעים בגין פוליסות אחרות, כפי שעולה מתדפיס שהוגש על ידי התובעת (מסמך י"א ברשימת המסמכים של התובעת).

הצדדים הסכימו כי בית המשפט יפסוק בענין בדרך של פשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, לרבות על ידי קבלת התביעה במלואה או דחייתה במלואה, על בסיס החומר שבתיק וסיכומים קצרים.

יצוין, כי תקופת הפוליסה לוולוו החלה ביום 31/03/05, מאחר וסוכן הביטוח ביטח את הוולוו תחילה בחברת ביטוח אחרת (מנורה חברה לביטוח בע"מ) לתקופה של שנה, ובהמשך, לאחר שהנתבעת הצביעה בפני סוכן הביטוח על כך כי הפוליסה אצל מנורה אינה תואמת להצעה שנתקבלה לביטוח רכב הוולוו, בוטלה הפוליסה אצל מנורה ותחתיה הוצאה הפוליסה לוולוו.

הנתבעת טוענת כי סוכן הביטוח הינו שלוח של חברת הביטוח, ועל כן הצעת הביטוח שניתנה על ידו מחייבת את התובעת. התובעת טוענת כי אם סוכן הביטוח פעל כשלוח מטעם חברת ביטוח בעת מתן הצעת הביטוח, הרי הוא פעל כשלוח של חברת ביטוח מנורה, שכן תחילה הוצאה פוליסת ביטוח על ידי חברת הביטוח מנורה. כנגד זאת, טוענת הנתבעת כי שמה של התובעת מופיע בהצעת הביטוח שמסר סוכן הביטוח.

התובעת טוענת כי בפועל לא שילמה הנתבעת דבר לחברת ביטוח מנורה בגין ביטוח רכב הוולוו לתקופה עד ליום 30/03/05, משום שהפוליסה בוטלה למפרע על ידי סוכן הביטוח. על כן ונוכח הסתמכות הנתבעת על המחיר שצוין בהצעת הביטוח, אשר התייחס לביטוח לתקופה של שנה שלמה, ומאחר ובפועל נהנתה הנתבעת בביטוח לרכב הוולוו לשנה שלמה דרך פוליסות שנעשו באמצעות סוכן הביטוח, טוענת התובעת, כי ככל שבית המשפט יתחשב במקרה דנן בהצעת הביטוח של סוכן הביטוח ויתן לה משקל, יש לעשות כן לפי סכום הפרמיה שהופיע בהצעת הביטוח בגין ביטוח לשנה שלמה, ולא לחלק יחסי ממנו לתשעה חודשים, כפי שהנתבעת מבקשת לעשות.

לאחר שנתתי את דעתי לנסיבות המקרה ולטענות הצדדים, הנני פוסק כי הנתבעת תשלם לתובעת סכום כולל בסך 3,000 ₪, בכפוף לכך כי ככל שהנתבעת תידרש לשלם לחברת ביטוח מנורה, ותשלם לה בפועל, סכום עבור ביטוח רכב הוולוו בחברת ביטוח מנורה בגין התקופה שמיום 01/01/05 ועד ליום 30/03/05 (או ככל שכבר שילמה לחברת ביטוח מנורה סכום בגין ביטוח כאמור), כי אז יקוזז מסכום פסק דין זה כל סכום ששולם ו/או ישולם כאמור לחברת ביטוח מנורה, עד לתקרת סכום פסק הדין (ככל שישולם סכום כאמור לחברת ביטוח מנורה לאחר ביצוע התשלום על פי פסק דין זה, יהיה על התובעת להשיב לנתבעת את הסכום שישולם כאמור לחברת ביטוח מנורה, עד לתקרת הסכום שישולם לתובעת על פי פסק דין זה).

ניתן היום, כ"ג באב תשס"ח (24 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

מוריס בן-עטר, שופט