ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סל"ע סיוע למען הקהילה נגד חמד עניאת ואחרים :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בש"א 2694/08

בתיק עיקרי: דמ 1424/08

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

24/08/2008

בעניין:

סל"ע סיוע למען הקהילה (עמותה רשומה)

המבקשת/הנתבעת מס' 3

נ ג ד

1. חמד עניאת

ע"י ב"כ עו"ד ספורי מוחמד

2. עיריית אלשאג'ור

ע"י ב"כ עו"ד רון ברנט ואחרים

3. מדינת ישראל - משרד החינוך

ע"י נציגי היועץ המשפטי לממשלה

בפרקליטות מחוז הצפון

(התובעת)

(הנתבעת מס' 1)

(הנתבעת מס' 2)

המשיבות

החלטה

1. לפניי בקשה לצירוף נתבעים המוגשת מטעם המבקשת, היא הנתבעת מס' 3 (להלן: "העמותה").

העמותה, אשר נוספה בתיק כנתבעת נוספת לבקשת הנתבעת מס' 2 (להלן: "משרד החינוך"), חרף התנגדותה של התובעת ו/או בא-כוחה, עותרת לבית הדין לצרף כנתבעים נוספים בתיק את מר אחמד דבאח (ראש עיריית אלשאג'ור), מר עזאת דבאח (גזבר העירייה), מר רושדי ח'לאילה (רכז חינוך יסודי) ואת משרד הפנים - החשב המלווה לעיריית אלשאג'ור.

העמותה סומכת את ידה בבקשתה, בין היתר, על טענות התובעת והמסמכים אשר צורפו לכתב התביעה, ובפרט על מכתבו של רכז חינוך יסודי בעירייה, מר רושדי ח'לאילה, מיום 15/1/06, בו הודיע הלה למשרד החינוך על הצטרפותה של העירייה לתוכנית הרמ"ה, במסגרתה הועסקה התובעת, כטענת האחרונה בכתב התביעה. כמו כן, על אישור העירייה מיום 15/1/06 לעניין מימון תכנית הרמ"ה וההתחייבות להקצות סך של 79,640 ₪, עבור הפעלת התוכנית, עליו חתומים ראש העיר, גזבר העירייה והחשב המלווה.

העמותה טענה בבקשתה, בין היתר, כי נושאי המשרה המנויים לעיל פעלו תוך חריגה מסמכותם ו/או בניגוד לדין, בין על ידי מתן התחייבות שאין לה כיסוי בתקציב הרגיל של העירייה ו/או בתקציב הבלתי רגיל (תב"ר) ובין על ידי שימוש בכספים האמורים להיות ייעודיים לצורך הפעלת התוכנית לצרכים אחרים השונים מהמטרה לשמה נועד התקציב, זאת תוך חריגה מסמכות ו/או תוך הפרת חובת הנאמנות בה חבים נושאי המשרה בעירייה ו/או משרד הפנים, הכל כמפורט בהרחבה בבקשה ונימוקיה.

2. בהחלטתי מיום 28/5/08 הוריתי כי באי-כח התובעת והנתבעות 1 ו- 2 יגישו תגובותיהם לבקשה עד ליום 8/6/08.

למשרד החינוך ניתנה ארכה להגיש תגובה לבקשה, לבקשתו, עד ליום 30/6/08.

3. יצוין מיד כי מטעם התובעת לא הוגשה כל תגובה לבקשה לצירוף נתבעים, הגם שעותק הבקשה וההחלטה מיום 28/5/08 הומצאו לבא-כח התובעת כדין, כעולה מאישור המסירה מיום 2/6/08.

משרד החינוך, באמצעות פרקליטות מחוז הצפון, הותיר את ההחלטה בבקשה לצירוף נתבעים לשיקול דעתו של בית הדין.

הנתבעת מס' 2 (להלן: "העירייה"), מאידך, התנגדה לצירוף נושאי המשרה, כאמור לעיל, כנתבעים נוספים בתיק.

העירייה טענה, בין היתר, כי משנטען בכתב ההגנה אשר הוגש מטעמה כי לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בינה לבין התובעת כי אז אין מקום לחייב את נושאי המשרה שבה בחיוב אישי ולחשוף את נושאי המשרה באופן אישי לשאת בחוב כספי שאינו אף חובה של העירייה. ובכל מקרה, אין לחשפם לחיוב כספי באופן אישי אך בשל העובדה כי מילאו את תפקידם במסגרת עבודתם בעירייה.

העירייה הוסיפה וטענה כי המסמכים אשר צורפו לכתב התביעה אינם מהווים "התחייבות" להקצות כספים עבור תוכנית הרמ"ה, במסגרתה הועסקה התובעת, כטענתה של זו האחרונה, אלא יש בהם כדי להעיד על "כוונה" של העירייה להקצות תקציב כאמור אך אין בהם כדי להעיד על כי הכספים הוקצו בפועל.

בכל מקרה, ככל שאושר תקציב כאמור, הרי אין מדובר בתקציב ייעודי, כפי שנטען על ידי העמותה, והעירייה רשאית היתה לעשות בכספים שהוקצו כל שימוש במסגרת הניהול השוטף.

4. לעניין הוספת בעל דין, מורה תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 (להלן: "תקנות בית הדין") כדלקמן:

"18. שינוי בעלי דין

(א) בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית הדין או הרשם, לבקשת בעלי דין או בלא בקשה כזאת ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית הדין דרושה כדי לאפשר לבית הדין לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה.

(ב) בקשה להוסיף או למחוק או להחליף בעל-דין תוגש לשופט או לרשם, אולם אפשר גם להשמיעה לפני בית הדין בשעת הדיון וללא הודעה מוקדמת.

(ג) הוסיפו בעל דין או הוחלף, יתוקן כתב התביעה לפי הצורך, אם לא הורה בית הדין או הרשם אחרת;

הוסף נתבע או הוחלף, יומצאו לנתבע החדש הזמנה למשפט ועותק של כתב התביעה המתוקן; בית הדין או הרשם רשאי להורות על תיקון כתב התביעה ועל המצאת כתב התביעה המתוקן גם לנתבעים הראשונים.

(ד) הוחלף או הוסף בעל דין, רואים, לענין ההתיישנות, את ההליכים לגבי בעל הדין החדש כאילו התחילו עם כתב התביעה המתוקן." (ההדגשה שלי - ס.ש.).

5. לאחר עיון בבקשה שהוגשה מטעם העמותה ונימוקיה, כמו גם בתגובת העירייה ובתגובת משרד החינוך, נחה דעתי כי דין הבקשה לצירוף נתבעים להידחות.

להלן אפרט את החלטתי.

6. מעיון בבקשה להוספת בעלי דין וצירוף נתבעים עולה כי טענותיה של העמותה נשענות על הוראות חוק מתחום דיני הרשויות המקומיות, דיני החיובים (לרבות חוק החוזים), חוק הנאמנות ודיני השומרים.

עיקר טענות העמותה כנגד "הנתבעים" אשר צירופם מבוקש יסודן במתן "התחייבות כספית" להקצאת תקציב להפעלת תוכנית הרמ"ה על ידי העירייה ובחריגה מהסמכויות אשר הוקנו לאותם "נתבעים" על-פי דיני הרשויות המקומיות, לרבות פקודת העיריות (נוסח חדש), בין אם הפעילו תוכנית הרמ"ה מבלי שהוקצה בפועל תקציב למימון התוכנית ובין אם השתמשו בתקציב (ככל שהוקצב), ואשר נועד להפעלת תוכנית הרמ"ה, לצרכים אחרים זרים, ובכך חרגו מהוראות יסודות התקציב ומדיני הרשויות המקומיות.

ייאמר, כי לא שוכנעתי כי יש מקום לקבל את הטענה ולפיה "הנתבעים", אשר פעלו בשם העירייה ו/או בשם משרד הפנים, לפי העניין, בנאמנות, נכנסים בנעלי העירייה ו/או משרד הפנים בתור "מעביד" וכי ביניהם ו/או בין מי מהם לבין התובעת התקיימו יחסי עובד ומעביד, מכח הוראות חוק הנאמנות ו/או דיני השומרים ו/או דיני השליחות.

בכל מקרה, בית הדין סבור כי שאלת חיובם האישי של "הנתבעים" אשר צירופם מבוקש, בין מכח התחייבותם להקצות תקציב להפעלת תוכנית הרמ"ה ובין עקב חריגתם מסמכותם לפי דיני הרשויות המקומיות ועשיית שימוש שלא כדין בכספים שנועדו למימון תוכנית הרמ"ה, לצרכים אחרים, אינה נתונה בגדר סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה.

סבורני כי הוספת בעלי הדין אשר צירופם מבוקש על ידי העמותה אך יסרבל את הדיון בתובענה נשוא התיק העיקרי ולא יקדם את הדיון בה, כשלטענה שבין בעלי הדין האמורים לבין התובעת התקיימו יחסי עובד ומעביד מכח דיני הנאמנות ו/או השליחות ו/או השומרים סיכויים קלושים ביותר, ואף פחות מכך, להתקבל.

7. אשר על כן, הבקשה לצירוף נתבעים אשר הוגשה מטעם העמותה נדחית.

8. כמובן, אין באמור לעיל כדי למנוע מי מבעלי הדין את הזכות להזמין אותם עובדים ו/או נושאי משרה, אשר פרטיהם צוינו בבקשה, בכדי ליתן עדות בפני בית הדין, ככל שעדותם יכולה לשפוך אור על יחסי העבודה שבין התובעת לבין מי מהנתבעות, ככל שהתקיימו.

9. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת