ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון אורלי נגד מנהל הארנונה :

1

בתי המשפט

בימ"ש לעניינים מינהליים ת"א

עמנ000107/06

בפני:

כב' השופטת גדות שרה

תאריך:

24/08/2008

1 . דורון אורלי

2 . אשכר דניאל

בעניין

המערערים

עו"ד אשכר דניאל

ע"י ב"כ

נ ג ד

מנהל הארנונה בעירית תל אביב - יפו

המשיב

לימור ריבלין

השירות המשפטי של עירית תל אביב

ע"י ב"כ עו"ד

פסק - דין

זהו ערעור על החלטת ועדת הערר לעניני ארנונה כללית שליד עירית תל אביב מיום 22.12.2005, לפיה דחתה ועדת הערר את ערר המערערים.

העובדות

1. המערערים הם הבעלים של בית ברח' לוין שלום 5, בשכונת המשתלה (להלן: "הנכס"), ומחזיקים בו משנת 2004.

2. ביום 24.8.2004 נשלחה למערערים הודעה על חיוב בארנונה על בסיס שטח נכס של 248 ממ"ר.

מועד תחילת החיוב נקבע ל- 1.9.2004.

3. ביום 31.8.2004 שלחו המערערים מכתב למשיב בו נטען כי שטח הנכס הוא 185 ממ"ר ולא 248 ממ"ר.

4. המשיב התיחס למכתב המערערים הנ"ל כבקשה לתיקון שטח, וביום 26.9.2004 דחה אותה כשהוא מוסיף, בסעיף 6 למסמך, כי הוא דוחה את ההשגה (ראה נספח ד' לערעור).

5. ביום 28.10.2004 הגישו המערערים ערר ובו ערערו על שטח המרתף בלבד. במקביל, ביום 31.10.2004, כתבו המערערים מכתב למשיב בו התיחסו, בין היתר, למרפסות אנגליות ולשטח גג של חדר בקומת הקרקע, אשר הוגדר על ידי המשיב כמרפסת (להלן: "הגג התחתון").

במכתב זה (ראה נספח ה' לערעור) הציעו המערערים לערוך בנכס "בדיקה מחודשת בשיתוף פעולה שיחסוך הליכים כלשהם", (ראה סעיף 7 למכתב).

6. בעקבות הערר ומכתב המערערים הסכימו הצדדים על ביקור מודד מטעם המשיב בנכס, והמשיב שלח חוקר שומה מטעמו.

עוד הוסכם כי המערערים יהיו רשאים לשנות את נימוקי הערר בהתאם לתוצאות בדיקת המודד.

7. ביום 7.11.2004 התקיים ביקור המודד בנכס.

לטענת המערערים, בביקור מיום 6.11.2004 נכחו המודד ושתי עורכות דין מטעם המשיב ואילו לטענת המשיב, ביקור עורכות הדין היה בשלב מאוחר יותר, לאחר הביקור מיום 7.11.2004 ולפני ה- 28.11.2004.

8. בעקבות הביקור הופחת שטח הנכס לצורכי חיוב בארנונה מ- 248 ממ"ר ל- 237 ממ"ר.

עיקר ההפחתה היתה בגין שטחי המרפסות האנגליות בקומת המרתף והשטח מתחת לגרם המדרגות.

הודעה על כך נשלחה למערערים ביום 28.11.2004.

9. ביום 4.1.2005 הגישו המערערים ערר מתוקן שעניינו שאלת הסיווג של שטח הגג התחתון אשר, לטענת המערערים, יש לסווגו כגג בעוד המשיב טוען כי מדובר במרפסת.

10. ביום 14.6.2005 התקיים דיון בערר.

התיק נקבע להוכחות ועל הצדדים הוטל להגיש תצהירי עדות ראשית.

המערערים הגישו תצהירי עדות ראשית ביום 25.6.2005 והמשיב הגיש תצהיר ביום 25.7.2005, הוא תצהירו של החוקר ליאור יהודה, אשר ביקר בנכס.

במקביל להגשת התצהיר הגיש המשיב בקשה לאפשר לו ביקור בנכס בתיאום עם המערערים (להלן: "הבקשה") (ראה נספח י"ד לערעור).

11. ביום 28.7.2005 החליטה ועדת הערר להורות למערערים לאפשר לנציגי המשיב להיכנס לנכס ולערוך בו את כל הבדיקות והמדידות הדרושות (להלן: "ההחלטה").

ועדת הערר לא ביקשה את תגובת המערערים לבקשה, ונתנה את החלטתה רק על בסיס בקשת המשיב.

12. ביום 21.8.2005 הגישו המערערים לועדת הערר בקשה לביטול ההחלטה.

הבקשה היא מנומקת ומדברת בעד עצמה (ראה נספח טז' לערעור).

ועדת הערר החליטה להעביר את הבקשה לתגובת המשיב ולאחר קבלת תגובתו החליטה, ביום 1.11.2005, לדחות את הבקשה ולאפשר למשיב לערוך ביקורת נוספת בנכס.

ועדת הערר קבעה בהחלטה כדלקמן:

"לאחר שעיינו בתגובת המשיב לבקשת העוררים (לביטול החלטתנו מיום ה- 28.7.2005) וכן בתגובת העוררים לתגובה זו, התרשמנו כי לא ייגרם כל עוול לעוררים ולא תיפגע אף זכות מזכויותיהם, אם יתאפשר למשיב לקיים ביקורת נוספת בנכס לצורך בדיקה סופית של הממצאים בשטח לקראת המשך הדיון בתיק זה.

כמובן כי תישמר הזכות לעוררים לחקור את הסוקרים מטעם המשיב על ממצאי הבדיקה.

לפיכך, הננו מורים פעם נוספת לאפשר לנציגי המשיב להיכנס לנכס נשוא ערר ולערוך בו את כל הבדיקות והמדידות הדרושות להם וזאת תוך 30 ימים מהיום.

אנו מקווים כי הפעם יסתיימו המחלוקות בין הצדדים לענין הביקור בנכס.

....

תצהיר בכתב חתום בידי הסוקר מטעם המשיב כי תאם עם העוררים ביקור בנכס וביקש להיכנס אליו והדבר לא אופשר לו יהווה ראיה מספקת לכך כי החלטנו זו לא קוימה.

ניתן שלא בנוכחות הצדדים היום 1.11.2005."

13. המערערים סירבו לאפשר למשיב לערוך ביקורת והמשיב הגיש בקשה לדחיית הערר בשל סירוב זה.

הבקשה הועברה לתגובת המערערים וביום 22.12.2005 דחתה ועדת הערר את הערר.

14. לאור כל האמור לעיל הוגש הערעור נשוא פסק דין זה.

ד י ו ן

15. לאחר עיון בעתירה ובתגובה על נספחיהן ובטיעוני הצדדים בפני במהלך הדיון, אני מסכימה לחלוטין עם ועדת הערר בענין "ההתכתשות רבת רושם של הצדדים אלו עם אלו", כמפורט בהחלטתה מיום 22.12.2005, אשר החליטה כי אין בדעתה "להמשיך וליטול חלק בחילופי מהלומות משפטיות אלו."

יחד עם זה, תפקידו של בית המשפט לעניינים מינהליים לבחון את תקינות הליכי הרשות, סבירותם, קיום עקרונות צדק טבעי ושמירת זכויות הצדדים, ובאלה נפל פגם.

16. המשיב איננו חולק כי בידיו שתי בדיקות מודד ביחס לנכס.

הבדיקה הראשונה נעשתה על ידי המודד קובי זייד ביום 25.3.2004, כשהבית היה עוד בחזקת הקבלן, והמדידה נעשתה לפני מסירתו למערערים (ראה נספח א' לערעור).

הבדיקה השניה נעשתה ביום 7.11.2004 על ידי מודד מטעם המשיב, במהלך הליכי הערר שהגישו המערערים, כמפורט בתיאור העובדות לעיל.

אי לכך, הגשת "הודעה ובקשה" לתיאום ביקור נוסף בנכס, ללא ציון העובדה כי לפני הביקור מיום 7.11.2004 נערך ביקור קודם בנכס וקיים דו"ח "פרטי הסקר" מיום 25.3.2004, איננה ראויה.

17. יתרה מכך - בבקשה מפרט המשיב עובדות לפיהן, הביקורת מיום 7.11.2004 נעשתה בכלל הנכס, אך לא ספציפית לשטח הגג התחתון השנוי במחלוקת.

טענה זו, הנטענת לאחר שני ביקורים בנכס, היא טענה המחייבת תמיכה באמצעות תצהיר המאשר את העובדות.

הבקשה, כאמור, כוללת עובדות מהותיות, היא איננה נתמכת בתצהיר ולמרות זאת החליטה הועדה בבקשה מבלי שזו הועברה לתגובת המערערים.

התנהלות זו איננה תקינה, היא פוגמת בכללי הצדק הטבעי וזכות הטיעון של המערערים, וההחלטה לדחיית הבקשה, בנסיבות אלה, לוקה בפגם ודינה להתבטל.

18. המערערים הגישו בקשה לביטול ההחלטה (להלן: "הבקשה לביטול"). במסגרת טענותיהם טענו המערערים כי הם יבקשו גם לחקור את נותני התצהיר שצורפו לתגובה לבקשת הביטול.

ועדת הערר היתה ערה לרצון המערערים לחקור את הסוקרים מטעם המשיב וקבעה, בהחלטתה מיום 1.11.2005, כי תישמר הזכות למערערים לחקור את הסוקרים מטעם המשיב.

אלא שהיה על ועדת הערר לאפשר זאת בשלב קודם יותר, ולפני החלטתה לערוך ביקור נוסף בנכס וגם בכך נפל פגם.

19. סיכומו של דבר – לאחר שנערכו שני ביקורים בנכס, כשהביקור השני נערך בנוכחות שתי עורכות הדין מטעם המשיב, היה על המשיב לשכנע, באמצעות תצהיר וראיות, כי הוא זכאי לבצע ביקור שלישי בנכס.

בנסיבות אלה של שני ביקורים קודמים, היו המערערים גם זכאים לחקור את נציגי המשיב על הצורך לבצע ביקור שלישי, ומדוע לא נבדקו ונבחנו מלוא הנושאים השנויים במחלוקת בביקור הקודם.

משאלה לא נעשו, נפל פגם בהליכים בפני ועדת הערר ודין החלטותיה להתבטל.

20. אי לכך מבוטלת החלטת ועדת הערר מיום 28.7.2007, החלטתה מיום 1.11.2005 והחלטתה מיום 22.12.2005.

בקשת המשיב להורות למערערים ליתן לנציגיו אפשרות לערוך ביקורת בנכס תוחזר לדיון לועדת הערר, והמשיב רשאי לצרף לבקשתו תצהיר/ים תוך 20 ימים.

המערערים יהיו רשאים להגיש תגובה מטעמם (בליווי תצהיר/ים), תוך 20 ימים ממועד קבלת תצהיר/י המשיב.

ועדת הערר תאפשר חקירת מצהירים, אם יבקש זאת מי מהצדדים.

21. המשיב ישלם למערערים שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ + מע"מ.

22. המזכירות תשלח העתק מפסק זה לצדדים.

ניתן היום כ"ג באב, תשס"ח (24 באוגוסט 2008) בהיעדר הצדדים

גדות שרה, שופטת

000107/06עמנ062 אודליה