ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מזל לוי נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעת

מזל לוי

נגד

נתבעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום ה עיניים.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום העיניים עקב תאונת הדרכים מיום 24.3.11.

לפיכך, אני ממנה בזאת את פרופ' ענת לוינשטיין, כמומח ית רפואי ת מטע ם בית המשפט בתחום העיניים על מנת ש תחווה דעת ה בדבר מצבה הרפואי של התובע ת בגין תאונת הדרכים מיום 24.3.11.

בחוות דעתה מתבקש ת המומח ית להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובע ת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע ת.

הצדדים ימציאו למומחית את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחית מתבקש ת להגיש את חוות דעת ה באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבק שת המומח ית לפרט בחוות דעת ה א ת המסמכים הרפואיים אשר היו בפניה במועד מתן חוות דעת ה.

שכר טרחת המומחית יעמוד על סך 4, 500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחית ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 9.7.13.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחית יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

תזכורת פנימית ליום 9.6.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתן היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מזל לוי
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: