ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביחי ישראלוב נגד מאיר מחפוד :

התובעים:
1.אביחי ישראלוב
2.בתיה ישראלוב

ע"י ב"כ עו"ד עדיאל גלס

נגד

הנתבעים:
1.מאיר מחפוד
1.יפה מחפוד

ע"י ב"כ עו"ד עז אלדד

פסק דין

עניינה של התובענה בעתירת התובעים להורות על אכיפת הסכם המכר שנכרת בינם לבין הנתבעים ביום 26.2.2013, במסגרתו מכרו הנתבעים לתובעים את דירתם שברחוב בושמת 2/1 בישוב אדם (להלן: "החוזה" או "ההסכם"). כן דרשו כי הנתבעים ישלמו את הפיצוי המוסכם הקבוע בחוזה, וכן פיצוי יומי בגין האיחור במסירת הנכס. הנתבעים טענו כי דין החוזה להתבטל, מהנימוקים שפורטו בכתב הגנתם.

לאחר השלמת הגשת כתבי הטענות הודיעו שני הצדדים גם יחד כי הם מסכימים להצעת בית המשפט לפיה יבוטל החוזה, והנתבעים ישיבו לתובעים את הכספים ששילמו בהתאם להסכם וכן ישלמו להם פיצוי בסכום שינוע בין 50,000 ₪ ל- 150,000 ₪, כאשר לעניין זה הסמיכו הצדדים את בית המשפט לפסוק בהתאם להוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984. כן הסכימו כי בית המשפט יכריע בעניין התנאים שביקשו התובעים כי יכללו בהסכם הפשרה. הצדדים הגישו השלמות טיעון מטעמם בעניינים בהם יש להכריע, בהתאם למתווה הדיוני המוצע.

לאחר עיון בכתבי הטענות ובמסמכים השונים שהגישו הצדדים, אני מורה על ביטול הסכם המכר (החוזה). ביטול ההסכם יכנס לתוקף אם הנתבעים ישיבו לידי התובעים עד ליום 24.3.14 את מלוא הסכומים ששילמו להם התובעים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום תשלום הסכומים ועד ליום ביצוע התשלום בפועל, וכן ישלמו לתובעים עד לאותו מועד פיצוי כספי בסכום של 90,000 ₪. אם עד ליום 24.3.14 לא ישלמו הנתבעים לתובעים את מלוא הסכומים שנזכרו לעיל, לא יבוטל ההסכם והנתבעים לא יוכלו עוד לטעון לביטולו. במקרה זה יהיו התובעים רשאים לאוכפו. במקרה מעין זה, בגדרו ההסכם לא יבוטל, ינוכה מסכום התמורה שעל התובעים לשלם לנתבעים סכום של 55,000 ₪ בלבד (חלף תשלום הפיצוי בסכום של 90,000 ₪ שנקבע לעיל כתנאי לביטול ההסכם).

על התובעים לשתף פעולה עם הנתבעים, אם יתבקשו לעשות כן, לצורך קבלת משכנתא לשם תשלום הסכומים המפורטים לעיל.

על הנתבעים להעביר לידי התובעים כל מסמך הדרוש לחתימתם לצורך ביטול העסקה, ואלה יחתמו עליו בתוך 7 ימים מקבלתו. המשכון הרשום ברשם המשכונות יעמוד בעינו עד להשלמת התשלומים שעל הנתבעים לשלם לתובעים.

אם הנתבעים לא ישלמו לתובעים את הסכומים שנזכרו לעיל עד ליום 20.3.14, ולפיכך יהיו התובעים רשאים לאכוף את ההסכם, יהיה ב"כ התובעים מוסמך לחתום בשם הנתבעים על כל מסמך הנדרש לצורך רישום זכויות התובעים בדירה, ובכלל זה על התחייבות לרישום משכנתא ועל כל הנדרש לרישום משכנתא. לצורך קיום תנאי זה יעביר ב"כ התובעים לב"כ הנתבעים, עד ליום 16.12.13, נוסחים מתאימים של יפויי כח בלתי חוזרים, והנתבעים יחתמו על יפויי הכח הבלתי חוזרים עד ליום 24.12.13 ויפקידו אותם בידיו הנאמנות של בא-כוחם, שיודיע לב"כ התובעים על הפקדתם בידיו. אי קיום תנאי זה יביא באופן מיידי להכרזה לפיה ההסכם שריר ותקף והתובעים זכאים לאוכפו. אם חלילה לא ישלמו הנתבעים את הסכומים שנקבעו לעיל במועד (עד ליום 20.3.14), יעביר ב"כ הנתבעים את יפויי הכח לידי ב"כ התובעים לא יאוחר מיום 27.3.14 .

בנסיבות העניין לא אעשה צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק מפסק-הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ל' כסלו תשע"ד, 03 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אביחי ישראלוב
נתבע: מאיר מחפוד
שופט :
עורכי דין: