ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאורה דוד נגד צבי אהרונוביץ' :

בפני כבוד השופטת יסכה רוטנברג

תובעים

  1. לאורה דוד
  2. משה דוד

נגד

נתבע

צבי אהרונוביץ'

החלטה

הצדדים חלוקים ביניהם לעניין חלוקת נטל הוצאות התיקונים בדירות הצדדים. התביעה יסודה בנזקי רטיבות בדירת התובעים, ואשר מצויה מתחת לדירת הנתבע. התובעים טוענים שכל הנזקים שנגרמו בדירתם מקורם בדירת הנתבע; הנתבע טוען שהנזק ולפחות מרביתו, אינו מגיע מדירתו.

הצדדים הגיעו להסדר דיוני, בו הוסכם, בין היתר, כך:
"ימונה מומחה מטעם בית המשפט מהנדס בניין אשר יסתייע בשרברב מומחה, אשר יתן חוות דעתו בשאלות הבאות:
א. האם קיימת נזילה מדירת הנתבע ו/או מהצנרת שלה לדירת התובעים.
ב. אם הייתה רטיבות בדירת התובע בעבר, מה מקורה?
ג. עלות התיקונים שיש לבצע בשתי הדירות כתוצאה מהנזילה, או הרטיבות, או הבדיקות שנעשו לאיתורן , כדי להחזיר המצב לקדמותו.
ד. הוצאות חוות דעת המומחה והתיקונים לפי פסקה ג', ימומנו בשלב זה על ידי שני הצדדים בחלקים שווים ביניהם לפי חשבונות שייבדקו ויאושרו על ידי המומחה , ויוגשו בנפרד לכל אחד מן הצדדים, כמימון ביניים.
ה. התיקונים בשתי הדירות יבוצעו על ידי קבלן שימונה על ידי המומחה ובפיקוחו.
הצדדים מתחייבים לשתף פעולה עם המומחה והקבלן.
ו. בית המשפט ייקבע בהסתמך על חוות דעת המומחה מי מהצדדים חייב לשאת בכל ההוצאות המפורטות לעיל לרבות בהוצאות חוות הדעת של המומחה, ובעלי המקצוע, שעסקו באיתור מקור הנזילה ו/או הרטיבות מטעם הצדדים בשתי הדירות, וזאת לרבות המומחים שפעלו בעבר מטעם הצדדים.
.........".

בהתאם להסכמת הצדדים, ניתן להסדר הדיוני תוקף של החלטה, ומונה מומחה מטעם בית משפט, מר שמחה פלדמן. מר פלדמן ביקר בדירות הצדדים והגיש לבית משפט חוות דעת בה פרט את ממצאיו. בהמשך הוגשה חוות דעת נוספת וכן עדכון נוסף לגבי ממצאים עדכניים. בעדכון האחרון (מיום 10.11.13) פרט המומחה את העבודות והעלויות הנדרשות לביצוען, ואף קבע המלצותיו לגבי החלוקה הראויה של ההוצאות הצפויות בין הצדדים.

בעקבות עדכון זה הוגשו בקשות, ובדיון שנתקיים ביקשתי לשמוע את עמדת הצדדים לעניין תאימות הצעת המומחה להסדר הדיוני. התובעים טוענים שיש לאמץ את הצעת המומחה ככתבה וכלשונה לפחות כמימון ביניים, כשלכל צד תהא שמורה הזכות לטעון, בסופו של הליך, כי חלוקת ההוצאות אמורה להיות אחרת. הנתבע טוען שהמומחה חרג מסמכותו עת הגיש הצעתו ויש לנהוג לפי ההסדר הדיוני, בו הוסכם שבשלב זה שני הצדדים יישאו בכל העלויות, בחלקים שווים.

בחנתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי אין לקבל לא את עמדת המומחה ואף לא את עמדת מי מהצדדים. בהתחשב בשלב בו מצוי התיק, בהתאם להסכם הדיוני, ולאור ממצאי המומחה וטענות הצדדים לגביהם, יש לקבוע שבשלב זה יישאו הצדדים בכל העלויות, בחלקים שווים, למעט בכל הקשור לתיקון נזקי נזילת האמבטייה ב דירת הנתבע, שאלו יחולו על הנתבע באופן בלעדי.

השלב בו מצוי התיק הוא שלב ביניים, כאשר טרם נשמעו ראיות וטרם ניתנה לצדדים האפשרות המלאה לפרוש טענותיהם לגבי הסוגיות שבמחלוקת, לרבות לעניין ממצאי המומחה, שעולה שאף הם שנויים במחלוקת. לאור זאת, ובהתאם לסעיף ד' להסדר הדיוני, בשלב זה יש לקבוע כי ההוצאות כולן ימומנו על ידי שני הצדדים, בחלקים שווים. סעיף ו' להסדר הדיוני, לפיו על בית משפט לקבוע את חלוקת ההוצאות בהסתמך על חוות דעת המומחה, מתייחס לשלב הסופי של ההליך, לפסק הדין. אינני סבורה כי ניתן בשלב זה, ורק בשל המלצת המומחה, לשנות מההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים. למעשה גם ב"כ התובעים ער לכך ששלב זה הוא שלב ביניים, ואף הוא מסכים כי לשני הצדדים הזכות לטעון לחלוקת הוצאות שונה, בסופו של יום; טענתו היא שלאור קביעת המומחה יש לקבוע, שמימון הביניים של ההוצאות יעשה לפי קביעת המומחה. אלא שטענה זו אינה עולה בקנה אחד עם סעיף ד' להסדר הדיוני , בו הוסכם כי מימון הביניים ייעשה על ידי שני הצדדים בחלקים שווים.

עם זאת, בכל הקשור לנזקי הנזילה מהאמבטיה שבדירת הנתבע, שונה הדבר. לגבי נזקים אלו, אף הנתבע מודה, כי הם באחריותו, כדברי ב"כ הנתבע בדיון: "ברור לגמרי ואני מסכים שמה שנובע מהנזילה מהאמבטיה זו בעיה של הנתבע" (עמ' 18 שורות 2 – 3). מכאן, שלגבי רכיב זה של הנזק, אין כל סיבה להמתין לתום ההליך, ויש לקבוע כי הנתבע הוא שיישא בעלות תיקונו.

לאור האמור, כל ההוצאות, לרבות שכרו של המומחה, יחולו, בשלב זה, על שני הצדדים בחלקים שווים. הוצאות התיקונים הנובעים מנזילת האמבטיה של הנתבע, ואלו בלבד, יחולו על הנתבע. שני הצדדים מתבקשים לשלם למומחה את שכרו ללא דיחוי. המומחה מתבקש להורות לקבלנים לבצע את העבודות, כששכרם ישולם כאמור לעיל.

המזכירות מתבקשת לשלוח לצדדים ולמומחה עותק החלטה זו.
ניתנה היום, כ"ט כסלו תשע"ד, 02 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאורה דוד
נתבע: צבי אהרונוביץ'
שופט :
עורכי דין: