ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שקד מבנים ניידים ופרוייקטים בע"מ נגד משרד המשפטים/אגף רשם החברות, שות :

לפני כבוד השופט בנימין ארנון

בעניין: חוק החברות, תשנ"ט - 1999
"חוק החברות";

ובעניין: תקנות החברות (אישור חלוקה), תשס"א – 2001
"תקנות החלוקה";

ובעניין: תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב – 2002
"תקנות ההסדר";

ובעניין: שק"ד מבנים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד בן-ציון הכהן
"החברה"

פסק דין

מונחת לפניי בקשה לאישור הפחתת הון לפי סעיף 303 בחוק החברות ובקשה להסדר לפי סעיף 350 בחוק החברות. לגרסת החברה, הבקשה נובעת מטעות שנפלה בעת יסוד החברה ורישומה.

בחנתי את הבקשה על כל נספחיה ושוכנעתי כי החברה (להלן גם: " המבקשת") קיימה את כל החלטות בית המשפט מיום 5.8.13, מיום 17.9.13 ומיום 19.10.13.
בנוסף, בחנתי את כל המסמכים הנוספים אשר הוגשו לבית המשפט כפועל יוצא מהחלטותיו הנ"ל של בית המשפט, ובכלל זה גם את התצהיר שניתן ביום 29.10.13 ע"י ה"ה יהודה גואטה ושרון נגר, אישורי רו"ח אהרון ליכטנברג מיום 11.7.13 ומיום 29.10.13, וכן את הסכמת בנק מזרחי טפחות בע"מ מיום 10.7.13 והסכמת בנק הפועלים בע"מ מיום 10.7.13 למבוקש בבקשה. כל אלה נמצאו על ידי תואמים את הנדרש מהמבקשת לשם ביסוס בקשתה.
רשמתי לפני הודעת רשם החברות ורשות המיסים, באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), כי אין להם עניין בבקשה, וכי הם יכבדו כל החלטת בית משפט בקשר לכך בכפוף לכך שתובטח יכולתה של המבקשת לפרוע את מלוא חובותיה לרשות המיסים ויומצא לבית המשפט תצהיר חתום ומאומת כדין התומך בבקשה. תצהיר כאמור אכן הומצא לבית המשפט ע"י המבקשת. בנוסף, מהמסמכים שהומצאו לבית המשפט (ראו מאזן מבוקר של המבקשת ליום 31.12.12 ודוחות סקורים של המבקשת ליום 30.6.13) מוכח כ י יתרת חובה של המבקשת לרשות המיסים מסתכם בסך כולל של 58,800 ₪. יתר על כן: המבקשת הגיעה להסדר מוסכם עם רשות המיסים אשר לפיו היא רשאית לפרוס ולפרוע יתרת חוב זו ב - 7 תשלומים חודשיים עד ליום 4.5.14. לפיכך, בהסתמך על המאזן המבוקר והדוחות הסקורים הנ"ל של המבקשת שוכנעתי כי לא קיים כיום ספק באשר לכושר הפרעון של המבקשת ויכולתה לפרוע ולקיים כל חובותיה והתחייבויותיה, בין הקיימים ובין הצפויים , לרבות לרשות המיסים.
מתגובתו לבקשה של כונס הנכסים הרשמי, המבוססת על חוות דעת כלכלית שהוכנה ע"י הכלכלנית הגב' דגנית דניאל ממחלקת התאגידים של הכנ"ר, עולה כי הבקשה דנן הינה טכנית במהותה ואינה גורמת לשינוי כספי כלשהו בחברה, למעט במקרה של פירוק. יודגש כי בתגובתו לבקשה מציין הכנ"ר כי הנתונים הכספיים של המבקשת מלמדים שמצבה של המבקשת טוב והסיכוי לפירוקה עקב חדלות פירעון הינו נמ וך.
בהתחשב בכל המסמכים הנ,ל שהומצאו לתיק בית המשפט שוכנעתי כי אכן נפלה שגגה בעת רישומה של המבקשת לפי חוק החברות כחברת פרטית המוגבלת במניותיה , וכי בקשה זו נועדה לתקן טעות זו.
כפועל יוצא מכל האמור לעיל הנני נעתר לבקשה בהתאם למבוקש ומאשר את הפחתת הון המניות המוקצה והרשום של המבקשת מסך של 400,000 ₪ לסך של 400 ₪.

ניתן היום, ל' חשון תשע"ד, 03 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שקד מבנים ניידים ופרוייקטים בע"מ
נתבע:
שופט :
עורכי דין: