ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין חן נגד המועצה המקומית ראמה . :

פני כבוד השופטת שבח יהודית

מבקש

בנימין חן

נגד

משיבה
המועצה המקומית ראמה .

החלטה

בקשה למינוי בורר.

1. בשנת 2006 הגיש המבקש תביעה כספית נגד המשיבה בבית משפט השלום בת"א (ת.א. 59201/06). ביום 14.1.08 הודיעו הצדדים לבית המשפט כי הגיעו להסדר פשרה ביניהם, וביקשו ליתן לו תוקף של פסק דין (להלן – הסדר הפשרה). בסעיף 5 להסדר הפשרה הוסכם: " היה ויתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות, ימנו הצדדים בורר אשר יכריע במחלוקות שביניהם, ובאם לא יסכימו על אישיותו של הבורר יהא רשאי כל צד לפנות לביהמ"ש בבקשה למינוי בורר מאזור ת"א". על הסדר הפשרה חתמו בא כוחו דאז של המבקש; החשב המלווה של המשיבה ובא כוחה דאז. ביום 15.1.08 אישר בית משפט השלום בת"א (השופטת סימון ורדינה) את הסדר הפשרה, ונתן לו תוקף של פסק דין.

2. ביום 8.7.13 פנה המבקש למשיבה בדרישה להסדיר חוב כספי נטען, על רקע הסכם הפשרה שהושג. כן ביקש למנות בורר אשר יכריע במחלוקות בין הצדדים, ככל שלא יגיעו להסכמות. המשיבה לא השיבה למכתב, ומשכך עותר המבקש למנות בורר בהתאם להסדר הפשרה.

3. המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, הסכם הפשרה לא מילא אחר דרישת צו המועצות המקומיות, שכן מי שחתום עליו אינו יועצה המשפטי , כי אם החשב, והיה עליו לקבל את אי שורו של היועץ המשפטי של המשיבה בטרם אישור ההסכם. עוד טענה כי לא התמלאו בהסכם הפשרה הוראות סעיף 203 לפקודת העיריות המקביל להוראותיו של סעיף 191 לצו המועצות המקומיות, הדורש חתימתם המצטברת של 3 הגורמים הרלוונטיים ברשות לשם חיובה של הרשות בהסכם ו/או בהתחייבות כספית, וכי בכוונתה להגיש בקשה להארכת מועד לביטול פסק הדין.

4. יוער כי המשיבה לא טענה לפני כי מי שמוסמך לדון בבקשה הינו בית המשפט השלום, משהוא אישר את הסכם הפשרה המכיל תניית בוררות (סעיף 79ב לחוק בתי המשפט וכן סמדר אוטולנגי/בוררות דין ונוהל, עמוד 680), לעומת בש"א 1119/03 מצפה ר-ג בע"מ נ' שמעון כהן שמחיוף, ומשכך יצאתי מנקודת הנחה כי בית המשפט המחוזי הוא שמוסמך לדון בבקשה.

5. ולגופו של עניין- כאמור לעיל, הצדדים הסכימו בהסכם הפשרה כי חילוקי דעות ביניהם שלא יגיעו לפתרונם יבוררו על-ידי בורר, וככל שלא תושג הסכמה בדבר זהותו, ימנה בית המשפט בורר . כפי שעולה מהבקשה, קיימת בין הצדדים מחלוקת כספית – אותה יש לברר, עת טענותיה של המשיבה לגוף המחלוקת אינן רלוונטיות בשלב בירור ה בקשה למינוי בורר, ותוכרענה לגופן בדיון עצמו, יהא אשר יהא מקום בירורן.

6. נכון הוא שלכאורה הסכם שלא נחתם ע"י הגורמים המוסמכים ברשות המקומית דינו בטלות, אלא שאין פירושו של דבר שההסכם משול אוטומטית לעפרא דארעא, ועדיין יש לבחון את תוצאת הבטלות, שכן "החוק מקנה לבית המשפט שיקול דעת לפטור מחובת ההשבה ואף להורות על קיום חיובים מכוח החוזה הבטל, באם קיים צד אחד את חיובו על פי החוזה"(כבוד השופט דנציגר בע"א 3005/11, קריסטל נגד עיריית באר שבע ), וכן סעיף 31 לחוק החוזים.
מכל מקום, בענייננו הסכם הפשרה אינו עומד לבדו, והוא חובש אף כובע של פסק דין, משהסכם הפשרה אושר כאמור וקיבל תוקף של פסק דין. בנסיבות אלה, לא מונח לפנינו רק הסכם בין הצדדים המכיל תניית בוררות , כי אם פסק דין מחייב של ערכאה שיפוטית. טענה בדבר תוקפו של הסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק-דין יכולה הייתה להישמע איפוא רק בהליך לביטול פסק הדין, בהינתן העילות התאימות, שאז בית המשפט היה נותן את הדעת לזמן שחלף- 5 שנים לאחר שהסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין, ולעקרונות של השתק ומניעות- נושאים שבוודאי אין לבררם במסגרת הצרה של תגובה לבקשה למינוי בורר. כל עוד לא בוטל פסק הדין, הרי הוא שריר וקיים והצדדים מחויבים לפעול על פיו.

7. אשר על כן, הבקשה מתקבלת.
אני מורה על מינויו של השופט בדימוס יעקוב שמעוני, בית אסיה, רח' ויצמן תל אביב, כבורר בסכסוך שבין הצדדים.
הוצאות הבקשה- 5000 ₪ לטובת המבקש.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבורר ולבעלי הדין.
ניתנה היום, י"ח חשון תשע"ד, 22 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנימין חן
נתבע: המועצה המקומית ראמה .
שופט :
עורכי דין: