ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן כהן נגד צבי שמש :

בפני כבוד השופט אריאל צימרמן

מבקש

אילן כהן

נגד

משיב

צבי שמש

החלטה

עיינתי בתגובת המשיב. העולה מתגובתו הוא פשוט: הוא טוען לזכות בעלות בנכס מושא ההליך, שרכש זה מקרוב, ועל כן הוא סבור כי למבקש אין זכות כלשהי בנכס. המדובר בסוגייה עובדתית שברי כי היא במחלוקת, אשר לא נהוג לבררה ולהכריע בה במסגרת בקשה לסעד זמני. למותר לציין שאם יתברר בסופו של יום שהמשיב הוא אכן הבעלים, הרי שחזקה כי יקבל את הסעדים הנדרשים על מנת שיוכל לממש את זכות הבעלות, בהתאם ובכפוף לכל דין.

ברם לב העניין כאן הוא זה: המשיב מודה, כנלמד מהסכם הרכישה שהציג, בכך שהמבקש ומרעיו מחזיקים בנכס ועושים בו שימוש כבית כנסת מזה כשמונה שנים. השאלה האם נחתם הסכם אם לאו או ניתנה הרשות אם לאו – נעדרת נפקות בשלב הנוכחי. זאת כיוון שחזקה, אפילו שלא מכוח חזקה שבדין כי אם חזקה שבעובדה, היא בת הגנה. הדין נכון להכיר בחזקה ואף להגן עליה במידה מסוימת, גם כאשר היא משקפת רק מצב עובדתי, שאין מקורו בזכות (ראו: ע"א 5518/98 יוסף נ' עוקשי, פ"ד נה(3) 294, 303 (2001); רע"א 4311/00 מדינת ישראל נ' בן שמחון, פ"ד נח(1) 827, 836 (להלן: עניין בן שמחון); סעיף 17 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969). כפי שהובהר בפסיקה האמורה, טעם עיקרי להגנה על החזקה הוא בהיותה אמצעי של שמירה על הסדר הציבורי, כמו גם הצורך להגן על רצף השימוש בקרקע והמשכיותו. מכאן, שכאשר פלוני גורס כי אחר פלש לחצריו, יכול הוא לפעול למימוש זכותו בקרקע בדרך של תביעה משפטית בערכאות לצורך קבלת צו לסילוק ידו של הפולש, וזאת לאחר שיוכיח את זכותו לכך. הפנייה לערכאות היא המאפשרת למחזיק (שלא כדין, לפי טענת התובע לפנותו) לממש את זכותו הדיונית להתגונן ולפרוס את מלוא טענותיו (עניין בן שמחון, בעמ' 838). אלא אם המדובר בפלישה טריה, שאז עומדת לבעלים הזכות לסעד עצמי לפי סעיף 18 לחוק המקרקעין, הרי שהוא מנוע מלפעול בכוח הזרועה כדי לסלק את ידו של הפולש הנטען הוותיק, בלא אישור בית משפט.

מן האמור עולים שניים אלה: ראשית, יש ליתן צו ארעי, שיעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת בעקבות הדיון במעמד הצדדים בבקשה לסעד זמני , האוסר על המשיב לפעול בדרך כלשהי המונעת מן המבקש ומרעיו להמשיך ולעשות שימוש בנכס מושא ההליך כבית כנסת כפי שעשו משך כל השנים, ובפרט מנוע הוא מלהחליף מנעולים באופן שימנע את הכניסה למקום. כך אני מורה. הצו יותנה בהתחייבות עצמית שהופקדה ובפקדון בסך 5,000 ₪ להבטחת המשיב בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או יפקע הצו מכל סיבה אחרת. הפקדון יופקד עד יום 30.9.13, שאם לא כן יפקע הצו מאליו.

שנית, על פני הדברים ההתדיינות הנוכחית נחזית עקרה. כאמור, הטוען לבעלות בנכס ודאי רשאי לפעול להבטחת יכולתו לעשות בנכס כבשלו. אולם זאת במגבלות הדין. מוצע אפוא כי הצו יהפוך קבוע, תוך ייתור ההליך דנן בעוד שכל צד נושא בהוצאותיו , באופן שהצו האמור יפוג מאליו אם וכאשר יינתן צו במסגרת הליך משפטי שייזום המשיב (לדוגמה השגורה: תובענה לסילוק יד).מובן שאם סבור המשיב שבאמתחתו טעמים שיצדיקו את דחיית הבקשה והתובענה גם יחד, זכותו המלאה לעמוד על בירור הבקשה לגופה, וזו תתברר.

בעלי הדין ימסרו עמדתם ביחס לסיום ההליך בדרך שהוצעה, וזאת יעשו עד יום 30.9.13.

תז"פ ליום 1.10.13.

ניתנה היום, י"ט תשרי תשע"ד, 23 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן כהן
נתבע: צבי שמש
שופט :
עורכי דין: