ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צדקיהו צדוק נגד סקיילקס קורפוריישן בע"מ :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

תובע

צדקיהו צדוק
ע"י ב"כ עוה"ד חים קליר ואח'

נגד

נתבעות

  1. מגדל חברה לביטוח בע"מ
  2. סקיילקס קורפוריישן בע"מ
  3. סאני אלקטרוניקה בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד שיראל סלע ואח' ממהמחלקה המשפטית
של שמג"ד, מגדל

החלטה

1. התובע- הינו יליד 1965 והתביעה שלפניי הינה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו לטענתו עקב תאונה מיום 17/2/09 (להלן: "התאונה"). הצדדים חלוקים הן בשאלת החבות והן בשאלת גובה הנזק, לרבות לעניין הנכות הרפואית והקשר בינה אם בכלל ובין התאונה נשוא התביעה. מטעם התובע- הוגשה חוו"ד של ד"ר יגאל מירובסקי. מטעם הנתבעת- הוגשה חוו"ד של ד"ר מיכאל טנצמן.

2. נוכח הפער בין חוו"ד מומחי הצדדים, ומשלא עלה בידם להגיע להסכמות בענין זה- אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי את ד"ר ישראל כספי (להלן: "המומחה").
המומחה יואיל לחוות את דעתו בדבר מצבו ונכותו, ככל שיש כזו, של התובע- בקשר עם התאונה נשוא התביעה בעניינים כדלקמן: האם לוקה התובע היום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעורה, מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ ת, אם בכלל, האם יש מקום לצפות לשיפור או להחמרה במצב התובע בעתיד והאם יזדקק התובע לטיפולים רפואיים בעתיד. אם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של אלה לפי המחירים הנכונים היום, האם ניתן לקבלם במסגרת הרפואה הציבורית, תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע. ובעיקר- האם קיים קשר סיבתי בין האירוע נשוא התביעה לבין מצבו של התובע לאחריו, תוך התייחסות לתחלואה טבעית ו/או מצב קודם בתחום הרלבנטי שאינם קשורים באירוע, אם יש כאלה.
בנוסף- מתבקש המומחה להואיל ולהתייחס לחוות דעת מומחי הצדדים.

3. למניעת עיכובים ו/או תקלות,- מתבקשים המומחה והצדדים וב"כ לבחון כבר עתה ולהודיע לבית המשפט, (רק) באם קיימת מניעה אובייקטיבית שבגינה יש לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה בגין חוו"ד ושאלות הבהרה בהיקף סביר, אותו אני מעמידה על הסך של 5,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ו כן בעלות כל בדיקת עזר שתידרש עבורה, ככל שהתובע לא יצליח לבצעה במסגרת הציבורית- ישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים.
התשלום למומחה יעשה טרם הבדיקה המומחה לא יחל במלאכת הכנת חוות הדעת, בטרם ישולם לו מלוא שכרו והוא מתבקש לשלוח את חשבונו בהקדם.
באחריות ב"כ התובע לוודא כי הבדיקה לא תבוצע לפני תשלום מלוא שכ"ט המומחה לידיו. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 21 יום מהיום, ואם לא- יפעלו לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעון בתוך 21 יום ממועד קבלתו. אסמכתא בדבר תשלום תומצא בפקס למרפאת המומחה ולצד שכנגד.

5. ב"כ התובע יפנה אל המומחה, יקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר (אך זו תקוים כאמור רק לאחר התשלום), ויידע את ב"כ הצד שכנגד בדבר מועד הבדיקה, כדי לאפשר העברת חומר רפואי מטעמם מבעוד מועד.

6. הצדדים יעבירו למומחה בתוך 15 יום את כל המסמכים הרלבנטיים והמותרים בהגשה, לרבות בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך הטיפול, הנוגעים לענין שבמחלוקת.

7. המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות הדעת לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה. שאלות הבהרה בתוך 21 יום מקבלתה, תשובות המומחה תינתנה בתוך 30 יום מקבלתן לידיו.

8. עם קבלת חווה"ד יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים וכן תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים, בתוך 30 יום ע"י כל צד. מלאכת הכנת התצהירים תחל עתה, למניעת עיכובים. למסמכי התובע יצורף העתק מתיק המל"ל, על ענפיו. למסמכי הנתבעת תצורף גם חוו"ד אקטוארית לענין ניכויים, אשר תוזמן מראש כבר עתה ותהייה עדכנית לחודש 1/2014.

9. ימי פגרות בתי-המשפט יובאו במניין הימים.

המזכירות תשלח את החלטתי למומחה (בדואר) ולב"כ הצדדים (בפקס).
ב"כ התובע ירשום לפניו את התיק לת.פ ומעקב אחר התהליך

ניתנה היום, ט' תשרי תשע"ד, 13 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צדקיהו צדוק
נתבע: סקיילקס קורפוריישן בע"מ
שופט :
עורכי דין: