ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רועי נחום הולנד נגד י.צ. תורג'מן פרויקטים בע"מ :

לפני כבוד השופט עודד מאור

תובעים

1. רועי נחום הולנד

2. ורד זבארו

נגד

נתבעים
1. י.צ. תורג'מן פרויקטים בע"מ

2. י. עצמון חברה להשקעות בע"מ

3. יוסף טורגמן

החלטה

קדם משפט יתקיים ביום 06 ינואר 2014 בשעה 08:30 בפני כבוד השופט עודד מאור .

לביצוע הליכים מקדמיים כדין:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי לביצוע תוך 30 יום ועיון בהם תוך 30 יום.

כל צד המבקש לשלוח שאלון לצד שכנגד או לדרוש מסמכים ספציפיים, יעשה כן תוך 30 יום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 30 יום .

2. מינוי מומחה
מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם ועל פי סמכותי בתקנה 143 (3) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, ולצרכי קדם המשפט, אני ממנה כמומחה בהנדסה את יעקב מרזוק, שכתובתו תפארת ישראל 14 בית מומחה ראשון בתיק, רמת גן בטל' 03-XXXX892 .

3. המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו מלשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
אי הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשמש מומחה.

4. ב"כ הצדדים יעביר למומחה תוך 21 יום מקבלת החלטה זו את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם.

למען הסר ספק, צד החפץ להגיש חוות דעת בתיק זה יעשה זאת תוך 30 יום, שאם לא כן ייחשב כמוותר על זכות זו.

המומחה יבקר בנכס בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד מטעם התובע (להלן "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בנכס.

המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.

עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים יבחרו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירה בתקופת התיקונים.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם לנכוח בדירה בעת ביקורו.

5. הצדדים ישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים, ולצורך כך ישלם כל צד למומחה בית המשפט סך של 2,500 ש"ח בתוספת מע"מ, בתוך 15 יום מהיום.
שכר המומחה כולל עד חמש שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה) .
השכר הכולל יעמוד על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המומחה לא יחל במלאכתו בטרם ישולם שכרו על ידי הצדדים.

6. המומחה ימציא חוות הדעת לתיק בית המשפט תוך 60 ימים מביקורו בנכס.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 ימים מעת קבלת חוות הדעת.

7. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.
לאחר קבלת חוות הדעת, יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

8. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 40 יום לפני ישיבת קדם המשפט. תגובות ותשובות , על פי סדרי הדין ותקנותיו.

9. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 08 ספטמבר 2013 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

ניתן ביום 08 ספטמבר 2013

______________
שופט עודד מאור

Lost connection to MySQL server during query