ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עבדין סעדי נגד אריה סלמה :

בפני כבוד השופט משה בר-עם

תובעים

עבדין סעדי

נגד

נתבעים

  1. אריה סלמה
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ
  3. אבנר איגוד ביטוח נפגעי רכב בע"מ

החלטה

חרף החלטת בית המשפט מיום 7.7.2013 לא מסרו הצדדים את עמדתם להצעת בית המשפט אף שחלף המועד לעשות כן. לפיכך, ובהמשך להחלטתי מיום 1.7.2013, הנני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית במועדים כדלקמן:

1. התובע יגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 17.11.2013, העתקי התצהירים יומצאו במסירה אישית ישירות לב"כ הנתבעים, הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית עד ליום 2.1.2014. העתקי התצהירים יומצאו במסירה אישית לבית המשפט ולצד שכנגד.

הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים, שבעניינם לא הוגש תצהיר, אלא בתנאים שנקבעו בתקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

2. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית.

3. במקביל להגשת התצהירים, יגישו הצדדים תיקי מוצגים, ערוכים וממוספרים בסדר עולה. הנתבע ימספר את תיק המוצגים שלו בהמשך למספור תיק המוצגים של התובע. לתיקי המוצגים יצורפו אך ורק מסמכים רלוונטיים לתובענה, ובכלל זה חוות דעת מומחים ותעודות עובד ציבור, שבדעת הצדדים לסמוך עליהם, במהלך הדיון ואלה יתקבלו כראיות קבילות בתובענה, אלא אם כן תעלה, בתחילת הדיון הראשון שלאחר הגשתם, טענה כנגד קבילותן. תצהירי חוקרים יוגשו במעטפה נפרדת ואולם, הצדדים יהיו רשאים לטעון לעניין משקלם של המסמכים שיצורפו לתצהיריהם, בסיכומיהם. הצדדים יהיו מנועים להגיש מסמך אשר לא צורף לתיק המוצגים.

4. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי לטעון בעניינם, במסגרת סיכומיו ולא ייחשב כמוותר על זכות לעשות כן, אם במהלך שמיעת הראיות ימנע מחקירת עדי הצד שכנגד, בקשר להצהרות שהובאו בתצהיריהם.

5. צד שיבקש להביא עדויות של עדים או מומחים שלא באמצעות תצהיר או חוות דעת, יגיש בקשה מנומקת, נתמכת בתצהיר, בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו ויפרט במסגרתה את הסיבה לזימונם ובעיקר, מדוע לא ניתן היה לקבל את העדות באמצעות תצהיר ויצרף לבקשתו התחייבות להבטחת הוצאות העד. לא הוגשה בקשה עד למועד שנקבע, לא יזומנו עדים לבקשת צד מעוניין, אלא מטעמים מיוחדים, שיפורטו.

6. המשך הדיון נקבע לקדם משפט מסכם ביום 12.1.2014 בשעה 09.00.

7. במסגרת קדם המשפט המסכם, יידרשו ב"כ הצדדים להעריך את פרק הזמן שיידרש לצורך חקירותיהם הנגדיות של כל אחד ואחד מהעדים, וכן עשויה להתבקש הסכמתם להסדרים דיוניים שונים, לרבות ויתור על חקירתם של העדים או חלק מהם. ב"כ הצדדים נדרשים להגיע לקדם המשפט המסכם כשהם מצוידים במידע ובסמכויות בהתאם.

8. המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ט אלול תשע"ג, 25 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עבדין סעדי
נתבע: אריה סלמה
שופט :
עורכי דין: