ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחל אלמסי נגד אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האווירית לניהול קופ"ג בע"מ :

בפני כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה
נ.צ מר משה חדד
נ.צ גב' סוזי לוי

המבקשת
1. אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האווירית לניהול קופ"ג בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ד"ר דורון דינאי

נגד

המשיבים

  1. רחל אלמסי
  2. אודליה ישראל
  3. רות מור יוסף
  4. עמוס אלמסי
  5. יהודה אלמסי
  6. יוסף אלמסי
  7. משה אלמסי

ע"י ב"כ עו"ד מנחם מור
8. לילי אלמסי
9. פנינה כהן
10. כוכבה זנו
11. אילנה אלמסי
12. אביבה מוג'בר
13. חדוה אברהמי
בעצמן או באמצעות עו"ד כנרת מסיקה

החלטה

1. לפנינו בקשת המבקשת לתיקון טעות בפסק הדין ולחלופין לביטול פסק הדין שניתן בהעדרה.

2. המבקשת יוצאת כנגד אי פסיקת הוצאות לטובתה, כנ גד משיבים 1-7 בלבד, במסגרת פסק הדין , וטוענת כי יש לחייב משיבים אלה בהוצאותיה.

3. המשיבים 1-7 התנגדו לבקשה.

הרקע הנדרש
4. המבקשת הינה קופת גמל אשר אצלה הוחזקו כספי שנצברו לזכותו של המנוח עמרם אלמסי ז"ל. עקב מחלוקת שבין חלק מן המשיבים בדבר זהות המוטבים בכספים אלה , והיות ובידי המשיבה היו מספר כתבי מינוי מוטבים אשר הוראותיהם לא התיישבו אלה עם אלה, לא העבירה המבקשת את הכספים למבקשים 1-7 על אף בקשתם. לפיכך הוגשה התביעה בתיק דנן.

5. הן בכתב הגנתה, הן בדיון המקדמי שבו נכחה , והן בהודעות שהגישה לבית הדין בימים 13.9.2012 ו-15.10.2012 ביקשה המבקשת לפטור אותה מהתייצבות לדיונים. בהודעות האמורות ביקשה (בסעיפי 4) "לפטור אותה מהמשך התייצבות והשתתפות בתיק זה". בד בבד עם כך, ביקשה באותן הודעות, בסעיפי 5 " שתיפסקנה לזכותה הוצאות ללא קשר לתוצאות", עקב גרירתה להליך דנן. המבקשת הבהירה בהודעותיה כי כל מבוקשה הוא שינתן פסק דין סופי ומחייב על פיו תוכל לפעול (סעיפים 6-7) .
כבוד הרשם אבו קאעוד, בהחלטותיו שבעקבות הודעות אלה , פטר את המבקשת מהגשת כתב הגנה מתוקן נוסף בתשובה לכתב התביעה המתוקן, וכן מהתייצבות לדיונים בתיק זה.

6. בסופו של יום, הגיעו מרבית הצדדים האחרים להסכמה בדבר הסמכת בית הדין להכריע בסכסוך ביניהם בהתאם להוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט, על פי מתווה שקבעו. בהתאם לכך ניתן פסק הדין .

הכרעה

7. דין הבקשה על שתי חלופותיה להדחות.

8. אשר לבקשה לתיקון טעות/השמטה:
המבקשת עותרת לכך בגדר הוראות סעיף 81 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984 (להלן סעיף 81 ) החל בבית הדין מכח הוראות סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969:
לדידנו אין מדובר בטעות סופר, השמטה או כל כיו"ב טעויות הניתנות לתיקון בהעדר הסכמה , כמפורט בסעיף 81 האמור. בסעיף 10 לפסק הדין נקבע באופן פוזיטיבי :"בנסיבות הענין לא מצאנו לנכון לחייב איזה מן הצדדים בהוצאות צד אחר. כך אף בנוגע לנתבעים שלא היו צד להסכמות האמורות מעלה". ככל שהמבקשת סבורה כי קביעה זו יסודה בטעות, הרי ש אין המדובר בטעות טכנית הנכנסת לגדר הוראות סעיף 81.

9. אשר לבקשה לביטול פסק הדין שכן ניתן בהעדרה של המבקשת:
המבקשת היא שביקשה רשותו של בית הדין כי ההכרעה בתיק תעשה בהעדרה, ולפיכך אינה רשאית להעלות כעת טענה כנגד מתן פסק דין על יסוד בקשתה שלה. יודגש כי המבקשת הבהירה בכל דרך כי אינה מעוניינת להתייצב ואף להשתתף בתיק זה. דהיינו, המבקשת ביקשה שלא להשתתף בכל שלב שהוא של ההליך.
טענתה המועלית לראשונה בבקשה דנן, כביכול לא ויתרה על זכות הטיעון לענין ההוצאות, אין לה כל סימוכין בכתבי בי הדין שהגישה. יותר מכך, המבקשת הבהירה , בד בבד עם הבקשה לפטור אותה מחובת התייצבות והשתתפות, כי היא עומדת על פסיקת הוצאות, משמע, המבקשת כבר טענה לענין זה , ולא ציינה בכל דרך שהיא כי תבקש להוסיף ולטעון בענין עם סיום ההליך.
בנסיבות בהן ביקשה המבקשת שלא להשתתף בהליך, אין מקום לביטול פסק הדין שניתן בהעדרה.
למעלה מן הצורך, ואף שהמבקשת נעדרת הזכות להעלאת טענתה, יוער כי גם לגופו של ענין לא מצאנו שיש מק ום לבטל הכרעתנו בפסק הדין בכל הנוגע לטענתה לפסיקת הוצאות באשר טענה זו נשקלה במסגרת פסק הדין.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.

סוזי לוי, עובדים

שרה ברוינר ישרזדה, שופטת

משה חדד, מעבידים


מעורבים
תובע: רחל אלמסי
נתבע: אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האווירית לניהול קופ"ג בע"מ
שופט :
עורכי דין: