ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרי ירוחם - חברה לרכב בע"מ נגד אברהם עמאשה :

בפני כבוד השופטת קרן אניספלד

תובעים

פרי ירוחם - חברה לרכב בע"מ
חברות 511057218

נגד

נתבעים

סוג זיהוי צד ב' מספר זיהוי צד ב'

  1. אברהם עמאשה
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהתאם לסמכות שניתנה לי בסעיף 5 לתקנות בתי המשפט (מחלקה לניתוב תיקים), התשס"ב-2002, הנני מורה כדלקמן:

1. התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 16/02/14 בשעה 09:00 בפני כבוד השופטת קרן אניספלד.

2. מעיון בתיק עולה כי לא צורף ייפוי כוח על ידי ב"כ הנתבעים, יש להגיש ייפוי כוח לאלתר.

3. בעלי-הדין יתייצבו לדיון האמור באופן אישי, כשהם ערוכים למתן עדות כאמור בתקנה 146 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").

היה ומי מבעלי-הדין הינו המדינה או תאגיד, יתייצב לדיון נציג מטעמו של בעל-דין זה הבקיא בעובדות ומוסמך לקבל כל החלטה בכל עניין הקשור בתיק ובדרך שמיעתו על-אתר.
נציג כאמור יהיה פטור מהתייצבות לדיון שנקבע אם המציא לבית-המשפט ולצד שכנגד, לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה יהיה זמין במס' טלפון, המפורט בהודעתו, בזמן הישיבה המקדמית.

תוצאות אי-התייצבות לישיבה מקדמית תהיינה כאמור בתקנה 214יא(ו) לתקנות.

4. הצדדים יגיעו לישיבה המקדמית כשבידיהם כל מסמך רלוונטי וכן כל מסמך אשר יש בו, לדעתם, כדי לייעל את בירור ההליך.

5. כל בקשה בכל עניין מן העניינים המפורטים בתקנה 143 ובתקנה 214יא לתקנות, לרבות בקשות מקדמיות מכל סוג ולרבות בקשה לביטול הישיבה המקדמית ולקביעת מועד לדיון בתובענה, תוגש לבית-המשפט תוך 20 ימים מהיום, בדרך האמורה בתקנה 214יג לתקנות.

6. על בקשות כאמור ועל הישיבה המקדמית יחול האמור בתקנה 149 לתקנות.

7. מצ"ב הוראת כבוד השופטת קרן אניספלד לעניין מועדי הגשת תצהירים מטעם הצדדים:

תצהירי עדות ראשית של התובעת ושל עדים מטעמה יוגשו עד יום 29/10/13, באופן ובצירוף מסמכים כאמור בתקנה 214ט לתקנות. תצהירי העדים יומצאו על-ידי התובעת ישירות לצד שכנגד, בד-בבד עם הגשתם לבית-המשפט.

תצהירי עדות ראשית של הנתבעים ושל עדים מטעמם יוגשו עד יום 15/12/13, באופן ובצירוף מסמכים כאמור בתקנה 214ט לתקנות. תצהירי העדים יומצאו על-ידי הנתבעים ישירות לצד שכנגד, בד-בבד עם הגשתם לבית-המשפט.

8. על-מנת לייעל את ההליך ולפשטו רשאים הצדדים להגיש לבית-המשפט הודעה על הסדר דיוני שאליו הגיעו בכל עניין הקשור להליך או לאופן בירורו. הודעה על הסדר דיוני כאמור תוגש עד 10 ימים קודם למועד הישיבה המקדמית שנקבעה.
לא יתקבל הסדר דיוני שכל תכליתו הארכת המועדים אשר נקבעו בהחלטה זו.

9. כל מסמך שיש להגישו על פי החלטה זו או על פי התקנות והוגש באיחור מבלי שהתבקשה וניתנה ארכה לכך – לא יקובל על ידי המזכירות לתיק בית המשפט.

ניתנה היום, ז' אלול תשע"ג, 13 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פרי ירוחם - חברה לרכב בע"מ
נתבע: אברהם עמאשה
שופט :
עורכי דין: