ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רועי דדוש נגד 008 פורום - הפקות בע"מ :

בפני כבוד השופט עמית כהן

תובע

רועי דדוש

נגד

נתבעים
1. 008 פורום - הפקות בע"מ

2. 009 פורום - ניהול בע"מ

3. 010 יזמות בע"מ

הודעה

בהנחיית כבוד השופט, עמית כהן, ניתנת הודעת המזכירות כדלקמן:
ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 7.4.14 בשעה 09:30 .
התובע יתייצב בעצמו לדיון ולכל דיון נוסף.
הואיל והתובע לא צירף חוות דעת מטעמו, מנוע הוא מלטעון לכל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת. הנתבעות רשאיות להגיש חוות דעת, תוך 90 יום.
תוך 30 יום מהיום, יגיש התובע תצהיר נסיבות מפורט, כולל פירוט כל העדים וכל הראיות לאירוע הנטען.
בעלי הדין ישלימו בתוך 45 יום מהיום ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים אם יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו.
כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 60 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות. בתגובה יציין המשיב את מספר הבקשה.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד 30 יום קודם מועד הדי ון ותחשיב נזק מטעם הנתבעות יוגש עד 21 ימים קודם מועד הדיון. כל צד ישלח עותק של תחשיב הנזק לצד השני.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: טפסי 106, עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, העתק תלושי שכר של 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.

המזכירות תודיע.


מעורבים
תובע: רועי דדוש
נתבע: 008 פורום - הפקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: