ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ נגד רות פוגטש :

ע"א 3162/13

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המערערות:
1. משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ

2. משכל הוצאה לאור (1981) בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. רות פוגטש

2. יעקב שפירא

3. עמיחי ירחי

4. חנה סקל

5. שושנה יעקבי

6. נורית ירחי

7. כנרת -זב"מ -דביר מוציאים לאור בע"מ

8. דביר הוצאה לאור בע"מ

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות

1. הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים

2. המערערות יגישו את סיכום טענותיהן עד יום 28.1.2014 בהיקף של עד 12 עמודים.

3. המשיבים 6-1 בערעור אשר הינם גם המערערים בערעור שכנגד, יגישו את סיכומיהם הן כמשיבים והן כמערערים בערעור שכנגד, במסמך אחד, עד ליום 27.3.2014 בהיקף של עד 24 עמודים. במסמך סיכום הטענות, יבחינו המשיבים בין טענותיהם כמשיבים לבין טענותיהם כמערערים שכנגד באמצעות כותרות מתאימות.

4. יתר המשיבות שאינן מערערות בערעור או בערעור שכנגד, יגישו, בנפרד, את סיכומיהן כמשיבות במסמך אחד, בהיקף של עד 12 עמודים, עד ליום 28.4.2014. במסמך סיכום הטענות יבחינו משיבות אלה בין טענותיהן בכל הליך באמצעות כותרות מתאימות.

אם אין למשיבות אלה עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשות שלא להגיש טיעונים או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב עד ליום 28.1.2014, ובהמשך לכך ייקבעו ההסדרים הדיוניים בעניינן.

5. המערערות יגישו סיכומי תשובה בערעורן (אם הן חפצות בכך), וכן את סיכומיהן כמשיבות בערעור שכנגד, במסמך אחד, עד ליום 28.5.2014 בהיקף של עד 14 עמודים. במסמך סיכום הטענות, יבחינו המערערות בין טענותיהן בכל הליך באמצעות כותרות מתאימות.

6. לעניין סעיפים 2 עד 5 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

7. תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

8. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

9. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
10. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
11. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
12. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
13. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 9.7.2014 בשעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, י' בתמוז תשע"ג (18.6.2013).

ליאת בנמלך

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: משכל הוצאה לאור והפצה בע"מ
נתבע: רות פוגטש
שופט :
עורכי דין: