ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאומי סטארט בע"מ נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :

בפני כבוד השופט חאלד כבוב

המבקשת

לאומי סטארט בע"מ

נגד

המשיב

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה אני מורה למבקשת לפעול כדקלמן:
להמציא ולהודיע דבר בקשה זו לרשם החברות, לכונס הנכסים הרשמי (להלן: " הכנ"ר"), לרשות לניירות ערך ולגורמים הרלבנטיים ברשות המיסים לשם קבלת תגובתם בתוך 21 יום מקבלת החומר לידם (להלן ביחד: " הרשויות").
להעביר לבית המשפט העתק מפרסום הבקשה לנושים באמצעי התקשורת עפ"י דרישות ס' 2 לתקנות החברות (אישור חלוקה), התשס"א – 2001 (להלן: " התקנות").
המבקשת תפעל להעביר לבית המשפט כל הודעה ו/או מסמך שיגיע מרשם החברות, הכנ"ר, הרשות לניירות ערך, רשות המיסים ו/או מי מנושיה.
המבקשת תמציא חוות דעת כלכלית עדכנית מגורם כלכלי מוסמך וכן חוות דעת עדכנית של רואה חשבון החברה, המפרטת התחייבויות וחובות החברה, איתנותה הפיננסית, פירוט נושיה, סכומי החוב ומהות החוב לכל אחד מהם, פירוט שעבודים על סוגיהם, התייחסות מפורשת ליכולת הפירעון שלה בהתחשב בתזרים הנזילות הנוכחי והצפוי של החברה, החלוקה המבוקשת והשפעתה על יכולתה לפרוע חובותיה ולקיים התחייבויותיה וחובותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומם. עורך חוות הדעת יציין בחוות דעתו כי היא מיועדת להגשתה לבית המשפט במסגרת הדיון בבקשה. על חוות הדעת להיות מוגשת בשפה העברית, ועל פי התקינה הישראלית.
המבקשת תמציא החלטת דירקטוריון החברה, בדבר הפנייה לבית משפט זה ובדבר אחריות הדירקטורים למצגים ולחוות הדעת אשר יוצגו בפני בית משפט זה לצורך קבלת האישור המבוקש ובדבר אחריותם לשאת בכל התחייבות שתהיה למבקשת, בקשר לחלוקה המבוקשת.
המבקשת תפנה לבית המשפט בהודעה עם המצאתם של כל המסמכים נשוא החלטה זו.
אני מסמיך את חוקרי הרשויות וכל גורם מטעם הרשויות, לרבות כלכלני הרשויות ומי מטעמם, לחקור כל גורם שהגיש חוו"ד או מסמך התומך בבקשה כדי לקבל ממנו תשובות והתייחסות לאמור באותם מסמכים תומכי הבקשה, וזאת על מנת לאפשר לרשויות להגיש תגובה עניינית ומפורטת שמתייחסת לכל חוות הדעת שתומכות בבקשה.
אני קובע דיון לתאריך 15.7.2013 בשעה 09:00. לדיון זה יתייצבו נציג מטעם כונס הנכסים הרשמי ומטעם הרשות לניירות ערך.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאומי סטארט בע"מ
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: