ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ נגד מועצה מקומית יבנאל :

בפני כבוד סגן הנשיא אברהם אברהם

המערערת

חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ

נגד

המשיבות

  1. מועצה מקומית יבנאל
  2. מינהל מקרקעי ישראל/אגף בעלות ורי

החלטה

הדיון בערעור
1. דיון בערעור יתקיים בפני הרכב בראשותי ביום 28.10.2013 שעה 08:30.

סיכום טענות
2. מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד –1984, הנני מורה כלהלן:
א. לקראת הדיון בערעור יסכמו בעלי הדין את טענותיהם בכתב, לפי האמור מטה.
ב. המערער יגיש את סיכום טענותיו עד יום 17.7.13, בהיקף שלא יעלה על 5 עמודים.
ג. המשיב יגיש את סיכום טענותיו עד יום 18.8.13, בהיקף שלא יעלה על 5 עמודים.
ד. המערער יגיש סיכומי תשובה, אם הוא חפץ בכך, עד יום 8.9.13, בהיקף שלא יעלה על 2 עמודים.
ה. לעניין ס"ק א' עד ג', "עמוד" משמעו מסמך בגודל A4.
ו. הסיכומים ייכתבו בגופן "DAVID", ברווח כפול בין השורות, ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2 ס"מ לפחות מכל צד.
ז. הפניה סתמית להודעת הערעור או לסיכומים בהליך קודם איננה מותרת, ולא תבוא במקום הגשתם של סיכומים לפי האמור מעלה.
ח. משיבים שאין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש את טיעוניהם או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב.

תיק מוצגים
3. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט קמא, להגישם במועד שנקבע להגשת הסיכומים מטעמו.

רשימת אסמכתאות
4. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על אסמכתאות, להגיש רשימה של הן במועד שנקבע להגשת הסיכומים מטעמו. אם האסמכתא לא פורסמה בפד"י או במאגרי המידע המסחריים, על בעל הדין לצרפה גופה.

החיובים – אינם תלויים
5. חיובי בעלי הדין לפעול על פי החלטה זו אינם תלויים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד.

המצאה
6. את המסמכים שתוארו מעלה (סיכום טענות, מוצגים, אסמכתאות וכו') יגיש בעל הדין, במועדים שנקבעו, הן לבית המשפט והן לכל בעלי הדין.

אי-הגשת עיקרי טיעון
7. בעלי הדין לא יגישו עיקרי טיעון, כמשמעם ב תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
8. במועד שנקבע לשמיעת הערעור ישלימו בעלי הדין את טיעוניהם בעל-פה. למען הסר ספק, על בעלי הדין להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

התייצבות
9. על בעלי הדין להתייצב לדיון בערעור. אם אין רצונם בכך – עליהם להיות זמינים טלפונית, על מנת שיהא בידי בא כוחם להתקשר עמם ולקבל את עמדתם ביחס להצעות שתעלינה בעת הדיון בערעור.

לשון ההחלטה
10. כל מקום בהחלטה, בו נוסח הכתוב בלשון זכר, ייקרא גם בלשון נקבה או רבים, לפי העניין.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ג, 17 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ
נתבע: מועצה מקומית יבנאל
שופט :
עורכי דין: