ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברוך קלמן נגד בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ :

ע"א 9291/04 - י"ט

המערערים:
1. ברוך קלמן

2. עז' המנוחה אוה קלמן ז"ל

3. ברק קלמן

נ ג ד

המשיבים:
1. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

2. עו"ד אבנר גולוב - כונס נכסים

3. שר החקלאות

4. רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל

5. חניאל מושב עובדים להתישבות שיתופית בע"מ

6. רשם המשכונות

7. לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

8. הרשות לפיתוח החלאות ההתיישבותית והכפר

בקשה לסיום הליך

החלטה

לפני בקשה למחיקת ו/או דחיית הערעור שבכותרת.

  1. ההליך נסוב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אשר דחה את תובענת המערערים לסעד הצהרתי לפיו שטר משכון שנחתם על ידי המערער 1 ואשתו המנוחה, אשר במסגרתו שועבדו זכויותיהם במשק בטל ולחילופין כי התוספת לשטר בטלה. מכוח האמור, התבקש אף בית המשפט להצהיר כי דין המשכון להימחק ולהורות על מחיקת התחייבות מינהל מקרקעי ישראל לרשום משכנתא ועל ביטול כינוס הנכסים והליכי ההתמחרות במסגרתו. בערעורם משיגים המערערים על פסק דינו של בית משפט קמא ובקשתם היא כי פסק הדין יבוטל, וכי יוענקו להם הסעדים שהתבקשו במסגרתו.
  2. בד בבד עם הגשת הערעור בקשו המערערים צו מניעה שיאסור על מימוש המשכון ומכירת המשק. ביום 10.11.04 נעתר בית המשפט באופן חלקי לבקשתם. בית המשפט התנה את תוקף הצו בהפקדת ערבות בנקאית בסך 50,000$ (כערכם בשקלים). המערערים לא הפקידו את הערבות הבנקאית, והגישו בקשות להפחתת הערבות ולהארכת מועד. ביום 10.1.05 נתנה החלטה נוספת אשר במסגרתה התייחס בית המשפט לטענת כונס הנכסים כי המשק נמכר ולפיכך הדיון הפך לתיאורטי. בית המשפט הבהיר, כי רק עם מתן אישרו לקונה עפ"י תקנה 69 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם–1979, המכר מסתיים ומכירת המשק הופך ל"מעשה עשוי". בית המשפט שב וקבע כי בכפוף להפקדת ערבות בנקאית בשקלים בשווי 50,000$ יינתן צו זמני. בית המשפט הוסיף כי "לא תופקד הערבות – ממילא יהפכו כל השאלות לתיאורטיות".

3. בפועל, המערערים לא הפקידו את הערבות וצו המניעה לא נכנס לתוקפו. עסקת מכר המשק הושלמה, הרוכש שילם את מלוא התמורה וביום 25.12.05 ניתן על ידי ראש ההוצאה לפועל צו פורמאלי לאישור סופי של המכר ולהעברת המשק על שם הרוכש. בקשת רשות לערער שהגישו המערערים על החלטת ראש הוצאה לפועל נדחתה. לטענת המשיבים, במצב דברים זה, אין עוד נפקות לשאלת תוקפו של שטר המישכון ולשאלה האם המישכון חל רק על כל המשק או רק על חלקה מסוימת בו, ולפיכך הערעור הוא חסר נפקות. מכאן בקשתם למחוק את הערעור שבכותרת. המערערים מתנגדים לבקשה. בין היתר, טענתם היא, שאם יבוטל פסק דינו של בית המשפט המחוזי, ניתן יהיה להשיב את מלוא סכום המכירה לידם לפי סעיף 18 לחוק הוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: חוק ההוצאה לפועל). כמו כן, לטענתם, בירור טענותיהם בעניין נכס שנלקח מהם שלא כדין מתחייבת אף מזכות היסוד לקנין.

4. דין הבקשה לדחיית ההליך או למחיקתו להידחות. עצם השלמת ההליך למכירת המשק אינה מייתרת את הדיון בהליך שבכותרת. אכן, אם יוחלט לבטל את פסק הדין, ספק אם ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו ולהשיב למערערים את המשק שנמכר (ראו סעיף 34א לחוק המכר, תשכ"ח-1968). אולם בכך אין כדי לקבוע כי ייסתם הגולל על האפשרות שהמערערים יוכלו לקבל סעד בגין מכירת המשק, במידה ומכירתו נעשה שלא כדין. במידה ופסק דינו של בית משפט קמא יבוטל, ובית משפט זה יראה לנכון ליתן סעד הצהרתי בדבר בטלות המשכון או חלקו, פתוחה תהיה הדרך לפני המערערים לנקוט הליכים נוספים לשם קבל סעד אופרטיבי בעניינם. במאמר מוסגר יוער, כי ספק בעיני אם במקרה דנן ניתן ליישם לצורך כך את סעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל. חוק זה אינו חל על פסקי דין שאינם ניתנים להוצאה לפועל, כגון פסקי דין הצהרתיים. לראש ההוצאה לפועל אין סמכות לעסוק בתוצאת ביטולו או שינויו של פסק הדין שמעיקרו אינו בר ביצוע בהליכי הוצאה לפועל (ראו: ד' בר אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות (מהדורה 6, פרלשטיין-גינוסר בע"מ) 12; ע"א 412/85 בנק קופת עם נ' הנדלס, פ"ד מ(3) 128; ע"א 32/90 דן ברלב נ' מיכאל בריל, פ"ד מו(5) 866, 872).

התוצאה היא, שהבקשה נדחית. המשיבים ישלמו למערערים את הוצאות בקשה זו בסך 2000 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מעת המצאת החלטה ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, י' בתמוז תשס"ו (6.7.2006).


מעורבים
תובע: ברוך קלמן
נתבע: בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
שופט :
עורכי דין: