ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק אוצר החייל בע"מ. נגד דוד גבאי :


בפני כבוד הרשם הבכיר צוריאל לרנר

תובע (משיב)

בנק אוצר החייל בע"מ.

נגד

נתבע (מבקש)

דוד גבאי

בית המשפט העליון, בע"א 465/89 בן צבי נ. בנק המזרחי, פ"ד מ"ה (1) 66, מפי כבוד השופט (כתוארו אז) דב לוין, סיכם היטב את ההלכה הבסיסית הנוגעת לבקשות רשות להתגונן, והדברים נותרו באיתנותם עד היום (שם, בעמ' 69-70):

פסק דין

הדין עם המשיב.

בית המשפט העליון, בע"א 465/89 בן צבי נ. בנק המזרחי, פ"ד מ"ה (1) 66, מפי כבוד השופט (כתוארו אז) דב לוין, סיכם היטב את ההלכה הבסיסית הנוגעת לבקשות רשות להתגונן, והדברים נותרו באיתנותם עד היום (שם, בעמ' 69-70):

"לא במהרה ייעשה שימוש ותוכרע תובענה בסדר דין מקוצר על-פי כתב התביעה ונספחיה בלי לתת לנתבע רשות להתגונן, זאת משום ש'סדר הדין המקוצר משמש את המטרה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו...' ... ולעניין זה, 'אין לקבוע שהענין הוא כך אלא אם תצהיר הנתבע לא גילה "הגנה לכאורה"'... מכיוון שכך: 'די לו (לנתבע - ד' ל') להראות כי הגנה אפשרית בפיו, ולו רק בדוחק ובית המשפט חייב ליתן רשות להתגונן, שאם לא יעשה כן, יכריע למעשה כבר בתובענה גופה והנתבע יצא מקופח'...
"על-אף כללים קפדניים וזהירים אלה אין לומר, כי כל אימת שמוגשת בקשת רשות להתגונן היא תינתן כדבר המובן מאליו. אדרבא, כדי שתהיה משמעות להליך של בקשת רשות להתגונן, וכדי שלא ייעשה הליך זה לחוכא ואיטלולא, נקבעו התנאים הנדרשים מן המבקש, שאם לא יעמוד בהם לא תינתן לו רשות להתגונן.
"תנאים אלה סוכמו בפסיקת בית-משפט זה לאמור: '...לא תינתן רשות להתגונן למבקש, שלא פירט בתצהירו מסכת עובדתית שלמה ומפורטת של הגנתו... כשם שלא ייתן בית המשפט רשות להתגונן, כשטענתו העובדתית של המבקש חסרת ממשות על פניה, או שהיא "הגנת בדים"...' (ע"א 594/85, בעמ' 722)..."

במקרה דנן, טוען המבקש כי המשיב הצר את צעדיו הפיננסיים וגרם לצמצום פעילותו הכלכלית אצל המשיב, זאת חרף שנים ארוכות בהן ניהל חשבונות אצל המשיב "ללא רבב". הדברים הגיעו עד כדי כך, שהמשיב סרב לכל נסיונות המבקש להסדיר את יתרת החובה אצלו.

לא ברור מטענות אלה, כיצד חפץ המבקש להדוף את התביעה, ומה טעם הראה, מדוע אין לחייבו לשלם את מלוא סכום התביעה. המבקש לא השכיל להראות, כי המשיב היה חייב להסכים להסדר כזה או אחר של החוב, אך הפר חובתו בסרבו לכך.

אמור מעתה, אפילו יוכיח המבקש את כל טענותיו, לא יהיה בהן כדי לשמש הגנה ראויה נגד תביעת המשיב, "ולו רק בדוחק"; ומכאן, כי אין הגנתו אלא "חסרת ממשות על פניה", ועל כן אין לקבלה.

תקנה 205(ג), שנזכרה לעיל, מסמיכה את בית המשפט להכריע בבקשות רשות להתגונן בלא צורך בדיון, ולדחותן מטעמים מיוחדים שיירשמו. כפי שהראיתי לעיל, אין למבקש סיכוי להגנתו; חבר מסקנה זו עם העומס הדיוני המחייב קביעת דיונים במרחקים של 6-7 חודשים ויותר, ונמצאת אוחז בטעם מיוחד לזירוז הטיפול בתביעה.

בקשת הרשות להתגונן נדחית בזה, איפוא, וניתן בזה פסק-הדין על פי כתב התביעה. הדיון מבוטל. ב"כ התובע (המשיב) יגיש פסיקתה לחתימתי.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק אוצר החייל בע"מ.
נתבע: דוד גבאי
שופט :
עורכי דין: