ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון פרלמוטר נגד הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעים

  1. דורון פרלמוטר
  2. סיגלית פרלמוטר
  3. לירון פרלמוטר

נגד

נתבעת

הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי, העיניים, הפלסטי, והפסיכיאטרי – בגין התובע 1, בתחו ם הפסיכיאטרי – בגין התובעת 2, והתובע 3.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – התקנות) ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי [לתובע 1] והפסיכיאטרי [לשלושת התובעים] עקב תאונת הדרכים מיום 25.3.06 (להלן – התאונה).

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר אלישע אופירם, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי – בגין התובע 1, את ד"ר יוסף לריה, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי – בגין התובעים 1 ו – 2 , ואת ד"ר סלביה זליקוביץ, כמומח ית רפואי ת מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי – בגין התובע 3 הקטין, על מנת שיחוו דעתם בדבר מצב ם הרפואי של התובע ים בגין התאונה, כל אחד בתחומו.

המומחה האורטופדי שמונה לתובע 1 יקבע גם את נכות התובע 1 בתחום הפלסטי, ככל שימצא כי נותרה כזו, וככל שהדבר מצוי בתחום מומחיותו. לחלופין – יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הפלסטי.

באשר למומחה בתחום העיניים לתובע 1 - לא מצאתי במסמכים שצורפו ראשית ראיה כדין ואפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום זה. אם וכאשר יובאו בפניי מסמכים המהווים ראשית ראיה לעניין זה, אשוב ואדרש לבקשה.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע/ת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו/ה הרפואי של התובע /ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה/תהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע/ת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 4.8.13.

שכר טרחת המומחה בתחום האורטופדי יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. שכר טרחת המומח ים בתחום הפסיכיאטרי יעמוד על סך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ , בגין כל אחת מחוות הדעת [בגין כל אחד מן התובעים] .

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומח ים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 13.6.13.

בנוסף, לאחר קבלת כל חוות דעת המומחים יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעים יגיש ו תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת כל חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב הנזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעים.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 16.6.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 1.2.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ג, 16 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דורון פרלמוטר
נתבע: הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: