ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל יונגר נגד יוסף עזיז :

בפני כבוד הסגנית נשיא שולמית וסרקרוג

מבקשים

1. ישראל יונגר

נגד

משיבים
1. יוסף עזיז

הודעה

החלטה

עודכן - 28/10/10

1. הבקשה בפני היא לאשר פסק-בוררות - או כל בקשה אחרת על פי חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: חוק הבוררות) - הכול בהתאמה;

2. כדי שניתן יהיה לדון בבקשה, יש לצרף את המסמכים הבאים:
א. הסכם הבוררות - אם מינוי הבורר נעשה על ידי בית משפט, יש לציין את הערכאה השיפוטית באותיות בולטות, ולצרף עותק ההחלטה; *
ב. פסק הבוררות או החלטה רלוונטית אחרת;
ג. אם הבקשה מוגשת באמצעות עורך דין,ייפוי כוח;
ד. אישור המצאה כדין של פסק הבוררות,אם צוין בפסק הבוררות כי ניתן בהעדר;
ה. אישור המצאה כדין של הבקשה לאישור פסק הבוררות לכל אחד מן המשיבים.
אישור המצאה של הבקשה יש להמציא לתיק ביהמ"ש תוך 5 ימים ממועד ביצוע ההמצאה,שאם לא כן,רשאי יהיה ביהמ"ש לדחות את הבקשה או למוחקה.

2א. לבקשה לאישור פסק בוררות כפסק דין, יש לצרף נוסח של פסיקתא של פסק הבוררות, שאותו מבקשים לאשר כפסק דין.
כמו כן, בתשובה הניתנת בבקשה לביטול פסק בוררות, יש גם כן לצרף נוסח של פסיקתא של פסק הבוררות, למקרה שהבקשה לביטולו של פסק הבוררות, תידחה.

3. עם צירופם של כל המסמכים המפורטים לעיל, כחלק מן הבקשה, תתקבל הבקשה על ידי המזכירות, ותועבר לעיוני, 20 ימים לאחר המועד הנקוב באישור ההמצאה של הבקשה.
בקשות לאישור פסק הבוררות ובקשות לביטול אותו פסק בוררות ידונו במאוחד.
הוגשה בקשה לביטול פסק בוררות כאשר קודם הוגשה בקשה לאישורו של הפסק, יורה ביהמ"ש, בהעדר בקשה אחרת, על איחוד הדיון.

4. יובהר למגיש הבקשה, כי בהעדר מסמך מאלה המפורטים בסעיף 2 של ההחלטה,לא תועבר הבקשה מהמזכירות לעיוני ואין בדעתי לדון בבקשה אלא לאחר שמולאו כל התנאים המפורטים בסעיף הנ"ל.
יועבר התיק על ידי המזכירות בפני,למרות שלא צורפו כל המסמכים הנדרשים וזאת בעקבות דרישה מפורשת של מגיש הבקשה או של בא כוחו,אשקול הטלת הוצאות לטובת אוצר המדינה.

5. ההוראות המפורטות לעיל,יחולו בהתאמה גם על בקשות אחרות המוגשות בנושא בוררות,לרבות בקשה למינוי בורר,בשינויים המתחייבים.

המזכירות תמסור עותק זה לכל מגיש בקשה בתיק בוררות שאמור להתנהל בפני, בעת הגשת הבקשה.

* יודגש, כי ככלל, על פי סע' 79ב(ג), בית משפט הממנה, הוא בית המשפט המוסמך לדון בבקשה, לפי הוראות חוק הבוררות. התמנה הבורר על ידי בית משפט השלום, הסמכות לדון בבקשה על פי חוק הבוררות, היא לבית משפט השלום.


מעורבים
תובע: ישראל יונגר
נתבע: יוסף עזיז
שופט :
עורכי דין: