ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שיקמים נגד יהושע וייס :


בפני כבוד השופט עידו כפכפי

מאשימה

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "שקמים"

נגד

נאשם

יהושע וייס

פסק דין

הכרעת דין
על פי הודאת הנאשם בעובדות הנטענות בכתב האישום, בהתאם להודאה בכתב בהסדר טיעון, אני מרשיע אותו בעבירות המיוחסות לו כמתואר בכתב האישום, שהן עבירות של בניה ושימוש במקרקעין ללא היתר, עבירות לפי סעיפים 145(א) ו- 204(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.

גזר דין

הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בביצוע עבירה לפי סעיפים 145(א) ו- 204(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 [להלן: "החוק"], בכך שבמהלך שנת 2010 הקים בבית 45 במושב קוממיות, גוש 1313 חלקה 45 שלושה מבנים (להלן: " המבנה"), מבלי שניתן לו ההיתר הדרוש לכך, הכל כמפורט בכתב האישום.
הצדדים הגיעו להסדר טיעון, שמצאתיו עומד במתחם הסבירות ועל כן אאמצו. הבאתי בחשבון, את האינטרס הציבורי והאינטרסים המוגנים על ידי חוקי התכנון והבנייה, לצד נסיבותיו האישיות של הנאשם.
בהתחשב בכל האמור לעיל, בנסיבות העבירה הנ"ל, כמו גם באמור ע"י הצדדים, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים:
הנאשם ישלם קנס בסך 50,000 ₪ או 200 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 25 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 24.6.2013 ובכל 24 לחודש שלאחריו. במקרה של אי תשלום אחד מהשיעורים במועדים שנקבעו, תעמוד כל יתרת הקנס לפירעון מיידי.
אני מצווה על הנאשם להרוס את המבנים נשוא כתב האישום והמתואר לעיל בסעיף 1 לגזר הדין ולהפסיק את השימוש בהם (להלן – צו ההריסה) . כדי לאפשר לנאשם להשלים את ההליכים לקבלת ההיתר, אני קובע שצו ההריסה ייכנס לתוקף ביום 1.5.201 בשעה 08:00 בבוקר.
אם הנאשם לא יקבל, את ההיתר עד למועד הנ"ל, וזאת מסיבות שאינן תלויות בו, הוא יהיה רשאי להגיש, במועד הקבוע בתקנות, בקשה לדחייה נוספת של כניסת הצו לתוקף, ואולם מובהר כי אין ודאות שהבקשה תתקבל, ובכל מקרה מוזהר הנאשם כי בלא היתר בידיו ובלא ארכה מבית המשפט הוא חייב למלא אחר צו ההריסה.
אם וכאשר יינתן היתר למבנה, יפקע צו ההריסה שניתן בסעיף זה.
אם הנאשם לא יבצע את צו ההריסה במועד שנקבע לעיל, שהרי שמבלי לפגוע בחובתו של הנאשם לעשות כן, תוסמך הועדה המחוזית ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה, לבצע את צו ההריסה במקומו של הנאשם ולחייב את הנאשם לשאת בעלויות הביצוע.
אני רואה מקום להזהיר את הנאשם, כי אם עד המועד האמור בס"ק (ב) לעיל לא יהא בידו היתר בנייה כדין למבנה נשוא כתב האישום, ולא תינתן לו ארכה נוספת להשגת ההיתר כאמור, הרי שאם לא תבוצע ההריסה הוא עלול להיות מואשם בעבירה נוספת של אי קיום צו שיפוטי וכי ההתחייבות עליו הוא נדרש לחתום כמפורט להלן, כוללת עבירה זו, וכי העונש שעשוי להיות מוטל עליו בגין עבירה זו יבוא בנוסף לעונשים שהוטלו עליו במסגרת גזר דין זה.
אני מחייב את הנאשם לחתום על התחייבות להימנע מעבירה לפי הוראות פרק י' לחוק התכנון והבניה, השתכ"ה - 1965, למעט עבירת שימוש ללא היתר, עד למועד תחילת תוקפו של צו ההריסה שיינתן בס"ק (ב) לעיל. ההתחייבות תהא למשך שנתיים מהיום ובסכום של 75,000 ₪ ואם היא לא תינתן, בתוך 14 ימים, יאסר הנאשם למשך 10 ימים לשם כפיה.
מורה על רישום צו ההריסה. נציג המאשימה ימציא עותק מפסק הדין ללשכת רישום המקרקעין ו/או למנהל מקרקעי ישראל, לצורך רישום הערה בנוגע לצו ההריסה שניתן.

זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.

ניתן היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שיקמים
נתבע: יהושע וייס
שופט :
עורכי דין: