ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נטלי יפת נגד המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ הפול :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעת

נטלי יפת

נגד

נתבעת

המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ הפול

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי, הפלסטי, הנוירולוגי, האא"ג, והפה והלסת.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – התקנות) ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי, נוירולוגי ואא"ג, עקב תאונת הדרכים מיום 20.9.11 (להלן – התאונה).

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר טים יעקובי, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי, את ד"ר דניאל עובד, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי, ואת ד"ר ראובן בן טובים, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האא"ג, על מנת שיחוו דעתם בדבר מצב ה הרפואי של התובעת בגין התאונה, כל אחד בתחומו. המומחה בתחום האורטופדי יחווה דעתו גם בדבר נכותה של התובעת בתחום הפלסטי, ככל שימצא כי נותרה נכות בתחום זה וככל שהדבר מצוי בתחום מומחיותו. לחלופין – יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הפלסטי.

באשר למומחה שנתבקש בתחום הפה ולסת – בשלב זה לא מצאתי מקום למינוי המבוקש בתחום זה. התובעת צרפה מסמך בודד בלבד – מכתב שחרור מחדר המיון בגין שן שבורה, ותו לא. לפיכך, אני מורה כי הצדדים יטענו לעניין הפגיעה בשן במסגרת תחשיבי הנזק, בצירוף תמונות, קבלות ו/או הצעות מחיר שקבלה התובעת, על מנת שהטענות תעמודנה בפני כבוד השופט אליו ינותב התיק.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 14.6.13.

שכר טרחת המומחה בכל תחום יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומח ים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 19.4.13.

בנוסף, לאחר קבלת כל חוות דעת המומחים יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת כל חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב הנזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 21.4.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 1.12.13.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתן היום, ז' אייר תשע"ג, 17 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נטלי יפת
נתבע: המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ הפול
שופט :
עורכי דין: