ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שהוואן נגד עיסה :

4


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 001335/07

בפני:

כבוד השופטת ריבה שרון

תאריך:

11/01/2009

בעניין:

1. שהוואן מהדי (קטין)

2. שהוואן זקיה

3. שהוואן עזא דין

ע"י ב"כ עו"ד

נבות יורם

התובעים

- נ ג ד -

1. עיסה סעיד עזי

2. אריה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

דורון אלכסנדר

הנתבעים

החלטה

1. בהתאם להחלטת כב' הנשיא- שמיעת ההוכחות בתיק זה תעשה בפני.

קראתי את התיק ובחנתי את תחשיבי הנזק על נספחיהם.

נתתי את הדעת לעובדה שהצעת בית המשפט כפי שנשלחה לצדדים ניתנה בטרם הוגשו תצהירים ותיקי מוצגים.

בשלב כזה ומטבע הדברים, נלקחות בחשבון טענות הצדדים, שכל אחד "מושך" לכיוונו, ומופעל שיקול דעת לגבי הסיכוי שאלה או אלה תוכחנה.

יחד עם זאת- ראיתי לציין, כי לטעמי- ההצעה יכולה ומתאימה לשמש בסיס למו"מ- כאשר יתכן ויש מקום לתוספת מסויימת בשיעור של כ- 25%. אף זאת מוצע לשלב זה של הדיון, תוך זהירות, אך לאחר מחשבה מרובה.

2. התיק נקבע לשמיעת הראיות עד גמר ולסיכומים בע"פ, ככל שהדבר יתאפשר, ליום 26/05/09 החל מהשעה 11:30.

ב"כ הצדדים יואילו להערך לחקירות קצרות ביותר של העדים, עד 20 דקות לעד ועד 45 דקות למומחה וכן יצטיידו בסמכויות מלאות לסיום התיק בפשרה- לפני שמיעת הראיות או אחריהן.

3. הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים, לרבות תיק מוצגים, על פי לו"ז כדלקמן:

התובעים- עד ליום 10/02/09 והנתבעים עד ליום 10/03/09. המסמכים יוגשו במקביל לתיק בית-המשפט ולצד שכנגד. מסמך אשר לא יוגש במועד, לא ניתן להגישו אלא בכפוף לאישור בית המשפט, לאחר בקשה מנומקת. חרף האמור לעיל- תצהירי חוקרים יוכנו מראש ויוצגו לעיוני בפתח הישיבה ואז יוחלט אם יוגשו אחרי פרשת התביעה או לפניה.

תשומת לב הנתבעים לכך כי יש להכין מראש עותקים ותמלילי קלטות, ולצרפם לתצהיר החוקר המוצג לעיון בית-המשפט. הודעות בכתב יד יש להדפיס.

לגבי עדים שאינם בשליטה: על כל צד להגיש במועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה הכוללת פירוט של תמצית עדותם ואת הסיבה לאי הגשת תצהיר מטעמם.

4. הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים ו/או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של מי מהצדדים, תעשה בתוך 10 ימים ממועד קבלתם, על מנת שהצד המבקש להגישם יערך מבעוד מועד לזימון העדים הרלבנטיים. מומלץ לצדדים להגיע מראש להסכמות בדבר הגשת מסמכים, גם אם בסייגים כמקובל, וזאת כדי לייתר את הצורך בעדויות "טכניות" וכיו"ב. התנגדות מאוחרת עלולה להדחות ו/או להביא להטלת הוצאות עקב הימשכות הדיון.

5. הצדדים יגישו עד ליום 01/02/09 בקשה לזימון עדים, לרבות עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן להשיג מהם תצהיר, שאם לא כן – לא תותר עדותם.

זימונו של מומחה מותנה בהפקדת הסך של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק בקופת בית המשפט ומראש וזאת- עד 90 יום טרם הדיון, שאם לא כן,- לא יזומן.

בנוסף; על המזמין לדאוג להזכיר למומחה את מועד הדיון: 30 יום וכן 14 יום לפניו.

זימונו של כל עד שאינו מומחה, מותנית בהפקדת הסך של 400 ש"ח- מראש בקופת בית המשפט, לכל עד בד בבד עם הגשת ההזמנה, אלא אם אורה על הפקדת סכום אחר, לאחר שהבקשה להזמנת עדים תובא בפני.

פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית.

6. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד כלשהו, מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, ויובהר כי תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.

7. פגרות, חופשות ועיצומים יובאו במניין הימים.

8. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משך ההתדיינות או תקלנה עליה.

המזכירות תואיל לשלוח לצדדים את העתק החלטתי באמצעות הדואר, עם אישור מסירה.

ניתנה היום ט"ו בטבת, תשס"ט (11 בינואר 2009), בהעדר.

ריבה שרון, שופטת

001335/07א 126 אפרת