ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד יצחק מלכו נגד אלון מוסאיוף :

ע"א 8613/06

ע"א 8665/06

בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל

המשיבים:
1. אלון מוסאיוף

2. שמואל יעיר מוסיאיוף

3. יואל הגין

4. שלמה מוסיאוף

5. יוסף מוסיאוף

6. שלמה מוסיוף (סול מייסון)

7. אורי מאסיי

8. נתן מאסיי

9. הכונס הרשמי

10. ירון עו"ד רבינוביץ

בבית המשפט העליון בירושלים

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערער והמשיבים בכל אחד מן הערעורים יוגבל ל-15 עמודים, וסיכומי התשובה של המערער ל-3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12, והמרווח בין האותיות יהיה רגיל תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

3. תיק המוצגים וכרך האסמכתאות יוגשו במועד שנקבע להגשת הסיכומים. תיק המוצגים וכרך האסמכתאות יוגשו בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים.

4. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

סדרי הגשת הטענות
5. המערער בכל אחד מתיקי הערעור יגיש את סיכום טענותיו עד יום 15.10.07.

6. המשיבים בכל אחד מתיקי הערעור יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 12.12.07.
המשיבים 1,3,5-9 רשאים להגיש את הסיכומים בערעורים המאוחדים במסמך אחד, שיוגבל ל-30 עמודים.

משיבים אשר אין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש טיעונים או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב עד ליום 1.2.07 ובהמשך לכך ייקבעו ההסדרים הדיוניים בעניינם.

7. סיכומי תשובה בכל אחד מתיקי הערעור יוגשו, אם חפץ המערער בכך, עד יום 8.1.08.

8. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
9. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
10. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון
11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה
12. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 7.2.08 שעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתן היום, ט' כסלו תשס"ז (30.11.2006).


מעורבים
תובע: עו"ד יצחק מלכו
נתבע: אלון מוסאיוף
שופט :
עורכי דין: