ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית רמלה נגד נח אריק :

18 מרץ 2013
עירית רמלה
המערערת
-

  1. נח אריק
  2. נאוה לוי
  3. רונית סלה
  4. קפלן את לוי בע"מ

המשיבים
בפני: השופטת ורדה וירט ליבנה, השופט אילן איטח, השופטת יעל אנגלברג-שהם נציג ציבור (עובדים) מר שלום חבשוש, נציג ציבור (מעבידים) מר חיים בנימיני

בשם המערערת: עו"ד מנחם לפידור
בשם המשיבים 1-3: מר אבי גרזי, מזכיר איגוד מקצועי בהסתדרות ומרחב השפלה
בשם המשיבה 4: עו"ד נאוה (צבאן) בן-שטרית

פסק דין

1. בית הדין הציע לצדדים את ההצעה כדלקמן:
"א. המשיבה מס' 4 תשלם למשיבים 1 ו-3 את הסכומים שנפסקו בפסק דינו של בית הדין קמא בהסתייגות אחת, שסכום דמי החגים למשיב 1 יופחת לסך של 860 ₪. לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה – 1.3.09, ועד למועד התשלום בפועל.
ב. היה והסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום מהיום, חיוב המשיבה 4 בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורים – יבוטל.
ג. היה והתשלום לא ישולם במועד – יתווסף לו סכום חיוב פיצויי ההלנה כפי שנקבע בבית הדין קמא.
ד. באשר למשיבה מס' 2, המערערת – עיריית רמלה – והמשיבה מס' 4, ישלמו למשיבה מס' 2 את סכום פיצויי הפיטורים ודמי ההבראה כמפורט להלן:
העירייה תשלם סך של 6,000 ₪ כפיצויי פיטורים.
המשיבה מס' 4 תשלם 2,327 ₪ כפיצויי פיטורים, 2,668 ₪ כדמי הבראה ו-1,000 ₪ כהוצאות משפט.
ה. הסכומים הנ"ל ישולמו למשיבה מס' 2 בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.3.09 וזאת תוך 14 יום מיום שתמציא המשיבה מס' 2 אישור פקיד השומה באשר לשיעור המס המוטל על התשלום. היה והתשלום לא יבוצע במועד, יצורף לו סכום פיצויי ההלנה שנקבע בבית הדין קמא.
ו. כמו כן, נרשמה הודעת המערערת – עיריית רמלה – כי היא תשנה את מועד תחילת העבודה של המשיבים 1 ו-3 ברישומים שלה, ליום תחילת העבודה אצלה כמעסיקה במשותף.
ז. היה והמשיבה 4 תשלם את פיצויי הפיטורים למשיבים 1 ו-3 או מי מהם, העירייה תהיה רשאית לקזז את הסכום ששולם כפיצויי פיטורים בערכו הריאלי מפיצויי הפיטורים שהיא תשלם למי מהמשיבים במועד המזכה.
ח. המשיבה מס' 4 תיתן למשיבים 1-3 את מכתבי השחרור של הכספים של כל הקופות שנפתחו במסגרת עבודת המשיבים 1-3 על ידה, וזאת תוך 30 יום מהיום.
ט. הסכם זה פוטר את המערערת – עיריית רמלה – מתשלום החיובים הכספיים שנפסקו בבית הדין האזורי, כלפי המשיבים 1 ו-3. אין בכך כדי למנוע מהמערערת ומהמשיבה 4 לטעון כל טענה בקשר להתחשבנות ביניהן, בקשר לזכויות העובדים כפי שנקבעו בפסק הדין."
2. באי כוח הצדדים הסכימו להצעה וביקשו ליתן לה תוקף של פסק דין.
3. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים והעירייה תשלם למשיב מס' 1 את הוצאות הנסיעה בסך 200 ₪ עבור שני ימי דיונים שהמשיב מס' 1 התייצב בבית הדין.
ניתן היום, ז' ניסן תשע"ג (18 מרץ 2013), במעמד הצדדים.

ורדה וירט-ליבנה,
שופטת, אב"ד

אילן איטח,
שופט

יעל אנגלברג שהם, שופטת

מר שלום חבשוש,
נציג ציבור (עובדים)

מר חיים בנימיני,
נציג ציבור (מעבידים)


מעורבים
תובע: עירית רמלה
נתבע: נח אריק
שופט :
עורכי דין: