ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דר' יוסף סגמן נגד פקיד שומה חיפה :

ע"א 7634/11 - ו'

המערערים:
1. דר' יוסף סגמן

2. ענת סגמן

נ ג ד

המשיב:
פקיד שומה חיפה

בקשה לתיקון כתב בית-דין

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפניי בקשה מטעם המשיב להוצאת מוצגים שצורפו לתיק המוצגים של המערערים הגם שלא הוצגו לפני בית המשפט קמא, ולמחיקת סיכומי המערערים הכוללים התייחסות והפניות למוצגים האמורים.

לאחר עיון בטענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

בתיק המוצגים המוגש בערעור מותר לכלול אך ורק "מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט בערכאות הקודמות" (ראו תקנה 437(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984; להלן: התקנות). בהקשר זה נפסק לא פעם כי לגבי מסמכים הבאים להוכיח עניין שבעובדה, רשאי בעל-דין לצרפם לתיק המוצגים רק אם התקבלו כדין כראיה בערכאה הדיונית, או לחילופין התקבלו כראיה על-פי החלטה המתירה הגשת ראיות נוספות בערעור (ראו למשל ב"ש 153/06 צביח נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(2) 345 (1986)). ודוק: על-פי תקנה 457 לתקנות, בעל-דין בערעור אינו רשאי להציג ראיות נוספות שלא הוגשו והתקבלו על-ידי הערכאה הדיונית, אלא אם הדבר הותר במפורש על-ידי ערכאת הערעור. לפי הנחיה 7(ב) להנחיות נשיאת בית-המשפט העליון, "לא תהיה בסיכומים בכתב התייחסות לראיה שהגשתה התבקשה ולא ניתן יהיה לצרפה לתיק המוצגים" (ראו ע"א 8320/09 אלחדד נ' שמיר (13.12.2010)).

בענייננו, אין מחלוקת כי המערערים צירפו לסיכומיהם מסמכים שלא הוצגו לפני הערכאה הקודמת, ועובדה זו די בה כדי להוביל לקבלת הבקשה שלפניי. המערערים מציינים בתגובתם סיבות כאלה ואחרות לצירוף המוצגים, אולם טענות אלה מקומן בבקשה לצירוף ראיות נוספות, המוגשת בהתאם להוראות הדין ולהנחיות כבוד הנשיאה. בעל-דין אינו רשאי "לדלג" על ההוראות בדבר בקשה להוספת ראיות בערעור, ואינו רשאי לצרף את הראיות על דעת עצמו, זאת גם אם הוא מציין בסיכומיו שמדובר בראיות חדשות.

המערערים מצביעים על העובדה שהמשיב הגיש את בקשתו רק לאחרונה, הגם שהמערערים הגישו את הסיכומים ואת תיק המוצגים עוד ביום 21.11.2012, ומאז הוגשו בקשות מוסכמות להארכת המועד להגשת סיכומי המשיב. אכן, הבקשה הוגשה בשלב מאוחר יחסית, זמן לא מבוטל לאחר שהוגשו סיכומי המערערים, ובסמוך למועד שנקצב להגשת סיכומי המשיב (לאחר ארכות). אולם, נתון זה אין בו כדי להכשיר את צירוף הראיות הנוספות ואת ההתייחסות לראיות הנוספות בגדרי הסיכומים מטעם המערערים. נתון זה יובא בחשבון לעניין ההוצאות.

לאור האמור אני מורה בזאת כדלקמן:

א. המזכירות תחזיר לידי המערערים את סיכומיהם ואת תיק המוצגים מטעמם, והם יגישו סיכומים מתוקנים ותיק מוצגים מתוקן עד ליום 21.3.2013. תיק המוצגים המתוקן יכלול אך ורק ראיות שהוצגו לפני בית המשפט קמא, ובסיכומים לא תהייה התייחסות לראיות נוספות שהגשתן טרם אושרה.

ב. אין באמור לעיל כדי לשלול את אפשרותם של המערערים להגיש בקשה לצירוף ראיות, בהתאם לדין ולהנחיות (וללא צירוף הראיות עצמן).

ג. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד ליום 7.4.2013.

ד. המערערים יגישו סיכומי תשובה, אם יחפצו בכך, עד ליום 18.4.2013.

ה. לאור האמור לעיל, אין צו להוצאות.

ו. החלטה זו תומצא לצדדים ללא דיחוי, באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, ג' בניסן תשע"ג (14.3.2013).

גיא שני

ר ש ם


מעורבים
תובע: דר' יוסף סגמן
נתבע: פקיד שומה חיפה
שופט :
עורכי דין: