ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף עמר נגד מדינת ישראל - ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום :

בפני כבוד הנשיא יוסף אלון

המערער

יוסף עמר

נגד

המשיבה

מדינת ישראל - ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום

נוכחים:
המערערים כולם וב"כ עו"ד עמית חדד ממשרדו של עו"ד דר' וינרוט
המערער חיים חן בעצמו
ב"כ המערער עו"ד שגב פלץ

בית המשפט מברך את הצדדים כולם וב"כ על שהשכילו לבוא בסופו של דבר לידי ההסכמות כפי שפורטו בדברים דלעיל.

פרוטוקול

עו"ד חדד:
לאור דברי ביהמ"ש בפתח ישיבת היום אני מודיע בזאת לביהמ"ש, בשם כל המערערים בערעורים אלו שהדיון בהם אוחד, כי נוכח פסק הדין שניתן בבית המשפט העליון בע.א. 8706/12 מיום 24.2.13 אנו חוזרים בנו מן הערעור נשוא הליכים אלה ומוותרים על כל טענתנו כנגד החלטת בית משפט השלום מיום 11.12.12 נשוא ערעור זה.
זאת בכפוף לתיקון מתבקש אחד, נוכח פסק דינו הנ"ל של ביהמ"ש העליון, ולפיו הצווים השיפוטיים שנקבעו בהחלטה נשוא ערעורים אלה ייכנסו לתוקפם ביום 25.11.13, הוא המועד שנקבע לעיכוב ביצוע צווי הפינוי נשוא פסק הדין של ביהמ"ש העליון.
אני מודיע בשם המערערים כי עד למועד הנ"ל, 25.11.13, הם יפנו כולם את הדוכנים כמצוות פסק דינו של בית המשפט העליון וימלאו אחר כל הוראות הצווים השיפוטיים נשוא החלטת ביהמ"ש השלום הנ"ל מיום 11.12.12.

כמו כן, ניתנת בזאת הסכמתם של כל המערערים לכך, כי אם חלילה מי מהם לא ימלא אחר הצווים השיפוטיים הנ"ל עד ליום 25.11.13, תוסמך הוועדה המחוזית ו/או כל רשות אחרת של המדינה לבצע הריסה של כל הדוכנים נשוא הליכים אלה.

עו"ד פלץ:
דברי חברי מקובלים עלינו במלואם.

ב"כ הצדדים:
אנו מבקשים מביהמ"ש ליתן תוקף של פסק דין להסכמות הנ"ל.

פסק דין

בית המשפט מברך את הצדדים כולם וב"כ על שהשכילו לבוא בסופו של דבר לידי ההסכמות כפי שפורטו בדברים דלעיל.
לאור המפורט בדברי הצדדים לעיל ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים המפורטות בדברי באי-כוחם בפרוטוקול ישיבה זו לעיל.
וביתר פירוט, המערערים כולם יפנו את הדוכנים נשוא הליכים אלה וימלאו במלואם אחרי כל הצווים השיפוטיים שניתנו בהחלטה נשוא ערעורים אלה וזאת לא יאוחר מיום 25.11.13, הוא המועד שנקבע בפסק דינו של בית המשפט העליון בע.א. 8706/12, ואשר הוסכם כמפורט לעיל גם כמועד הקובע לעניין ביצוע הצווים השיפוטיים נשוא ערעורים אלה.

מובהר בזאת כי היה ומי מהמערערים, לא ימלא חלילה אחר צו הפינוי או חלק כלשהו מהצווים השיפוטיים הנ"ל עד ליום 25.11.13, כי אז במקרה שכזה רשאית תהיה הוועדה המחוזית ו/או המדינה או כל רשות מרשויותיה לבצע הפינוי וההריסה בעצמם.

ניתן היום, א' ניסן תשע"ג, 12 מרץ 2013, במעמד הצדדים.

עו"ד חדד:
מרבית המערערים הפקידו בקופת בית משפט השלום סכום של 2,500 ₪ כערובה שהצטוו לתת אותה כנגד עיכוב ביצוע החלטת בית משפט השלום.
בנסיבות הדברים, לאור פסק הדין המוסכם שניתן היום ונוכח הנסיבות האישיות והמתבקשות במקרה זה, אבקש כי ביהמ"ש יורה למזכירות בית המשפט להשיב לידי כל אחד מהמערערים, שהפקיד ערובה כאמור, את הערובה שהפקיד.

עו"ד פלץ:
בהמלצת ביהמ"ש, אני משאיר העניין לשיקול דעת ביהמ"ש.

החלטה

בנסיבות הדברים, ומשהגיעו הדברים לידי סיכום ברוח הדברים שהיתה בישיבה זו ורוח הדברים שבפסק דינו של ביהמ"ש העליון, מוצא אני את בקשת ב"כ המערערים כראויה וצודקת.
לאור זאת אני מורה למזכירות להשיב לידי כל מי מבין המערערים שהפקיד הערובה בגדרה של החלטת עיכוב ביצוע החלטתו של בית משפט השלום, את הערובה שהופקדה על ידו.
אבקש את עו"ד חדד, ב"כ המערערים לטפל בנושא זה מול המזכירות באופן מרוכז שיחסוך טרחה מיותרת הן מהמערערים הרבים והן ממזכירות בית המשפט.
לבקשת עו"ד חדד, ובהסכמת המערערים הנוכחים באולם, אני מורה למזכירות כי הסכום המצטבר של הערובות הנ"ל שיושבו, יועבר לידי עו"ד חדד על מנת שיפעל בו בהתאם להנחיות מרשיו המערערים.

ניתנה והודעה היום, א' ניסן תשע"ג, 12/03/2013 במעמד הנוכחים.

_______________
יוסף אלון, נשיא


מעורבים
תובע: יוסף עמר
נתבע: מדינת ישראל - ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום
שופט :
עורכי דין: