ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תמר מאירי נגד הקרן להבטחת כספי לקוחות החברים בהתאחדות סוכני נסיעות ותיירות בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר יגאל נמרודי

תובעים

  1. תמר מאירי
  2. זאב מאירי
  3. עו"ד ורדה פרחי
  4. עו"ד בן ציון פרחי
  5. נחמה אקשטיין

נגד

נתבעת
הקרן להבטחת כספי לקוחות החברים בהתאחדות סוכני נסיעות ותיירות בע"מ

פסק דין

התובעים הזמינו מהחברה הגיאוגרפית לטיולים בע"מ (להלן – "החברה הגיאוגרפית") טיול מאורגן תמורת סך של 3,500$ לאדם. לאחר התשלום וטרם מועד הנסיעה קרסה החברה הכלכלית.

החברה הגיאוגרפית הייתה חברה בנתבעת, שהינה קרן המצויה בבעלות התאחדות סוכני הנסיעות, אשר התקנון המסדיר את פעילותה מהווה מעין חוזה לטובת צד ג' – לקוחות סוכנויות הנסיעות – במקרים בהם הלקוחות לא קיבלו את התמורה בשל חדלות פירעון של סוכנות הנסיעות ממנה נרכשו השירותים.

גורם עסקי – TOUR LINK – רכש את המוניטין והשם המסחרי של החברה הגיאוגרפית במסגרת הליכי חדלות הפירעון ומאותה העת שונה שמו לשם החברה הגיאוגרפית החדשה, ועל מנת לקדם את עסקיו ולצבור לקוחות חדשים, הוציא לפועל את הטיול שהייתה החברה הגיאוגרפית אמורה לספק לתובעים, כאשר לטיול זה הצטרפו לקוחות חדשים (ששילמו לחברה הגיאוגרפית החדשה תשלום מלא), בעוד שללקוחות החברה הגיאוגרפית הוצע להצטרף לטיול בכפוף לתשלום נוסף (שישולם לחברה הגיאוגרפית החדשה) ע"ס 1,000$ בצירוף סך נוסף של 150$, מסי נמל. התובעים בחרו באפשרות זו.

לאחר שובם ארצה פעלו התובעים למיצוי זכויותיהם אצל הנתבעת, בהתאם לתקנון הנתבעת. בתקנון נקבע שיעור פיצוי ע"ס 1,000$ לנוסע (סעיף 39.2 לתקנון), כאשר התשלום כפוף לעמידה במספר תנאים מצטברים, כאשר התנאי הרלבנטי הינו שהתקיימה אחת מהחלופות הקבועות בסעיף 31 לתקנון (סעיף 36.4 לתקנון). אחת החלופות הינה: "שירות תיירות שתמורתו שולמה במלואה או בחלקה – לא בוצע ..." (סעיף 31.1 לתקנון).

הנתבעת טוענת שמעצם העובדה שהתובעים הצטרפו לטיול (שהוצא לפועל על ידי החברה הגיאוגרפית החדשה), לא מתקיים התנאי האמור. התובעים סבורים שהתנאי האמור מתקיים בעניינם. הצדדים (כל אחד מהם - התובעים, מחד גיסא, והנתבעת, מאידך גיסא) נסמכים על פסקי-דין שונים שניתנו על ידי ביהמ"ש לתביעות קטנות בתל-אביב בסוגיה כאמור (בהתייחס לנוסעים אחרים).

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ונסיבות העניין, נחה דעתי שדין התביעה להתקבל. הגעתי למסקנה כאמור על יסוד בחינת הוראת סעיף 31.1 לתקנון במישור מהותי והעדפת דרך פרשנות זו על פני פרשנות דווקנית לאמור בסעיף.

התובעים אכן יצאו בסופו של יום לטיול; מדובר למעשה באותו הטיול – בכל הקשור למסלול הטיול, היעדים ולוח הזמנים – אליו הם נרשמו אצל החברה הגיאוגרפית. עם זאת, המינוח "טיול" אינו מתייחס לאספקט התיירותי בלבד. "הטיול" אינו אלא עסקה, בגינה שילמו התובעים לחברה הגיאוגרפית ממיטב כספם. הם קיבלו בסופו של יום את אותו הטיול (מבחינה תיירותית) אולם במחיר שונה לחלוטין. "הטיול", אפוא, במובנה הרחב של המילה, היה שונה.

התובעים לא התנדבו לשלם עבור אותו "הטיול" (במובנו התיירותי של המונח) סכום נוסף של 1,150$. הם עשו כן בחוסר ברירה, כשהם מנסים להציל את כספם ובמסגרת חובתם לפעול להקטנת נזקיהם. כל נוסע רציונאלי היה בוחר לנוהג כמותם. בחירה בדרך זו (על פני בחירה בדרך החלופית של הישארות בארץ ונקיטת הליכים למימוש זכאותם לפיצוי ע"ס 1,000$ מהנתבעת, עובדה שהייתה מותירה כל אחד מהם בחיסרון כיס של 2,500$) אינה יכולה להיזקף לחובתם.

התובעים זכו אפוא ליהנות ממסלול טיול זהה למסלול הטיול שהוזמן מהחברה הגיאוגרפית, אולם התמורה הייתה שונה (גבוהה ב – 30% לערך). מדובר, אפוא, בטיול שונה לחלוטין, אחר, יקר יותר, שההפרש בינו לבין הטיול המקורי מהווה תמורה שבגינה לא ניתן לתובעים שירות, כאמור בהוראת סעיף 31.1 לתקנון. המשמעות הינה שפרשנות מהותית של הוראת סעיף 31.1 לתקנון מלמדת שהתובעים עומדים באמות המידה הנוהגות על פי התקנון והמזכות אותם בתשלום סך של 1,000$.

התובעים הגבילו את תביעתם לפיצוי בשיעור שניתן בעניינם של נוסעים אחרים, ע"ס של 6,649 ₪ לזוג וסך של 3,275 ₪ ליחיד. מדובר בסכום נמוך מהסך של 1,000$ הקבוע בסעיף 39.2 לתקנון, ובכל מקרה מדובר בסכום נמוך מהתוספת ששולמה על ידי כל תובע (סך של 1,150$).

אני מחייב אפוא את הנתבעת לשלם לכל תובע סך של 3,275 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל, ובצירוף הוצאות משפט ע"ס 450 ₪ לכל אחד מהם; במסגרת קביעת שיעור זה הבאתי בחשבון את שיעור האגרה).

זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי – בתוך 15 יום.

המזכירות מתבקשת לשלוח העתק מפסק הדין אל הצדדים.

ניתן היום, כ"ה אדר תשע"ג, 07 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תמר מאירי
נתבע: הקרן להבטחת כספי לקוחות החברים בהתאחדות סוכני נסיעות ותיירות בע"מ
שופט :
עורכי דין: