ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמיר קושניר נגד המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן :

ניתנה ביום 07 מרץ 2013

אמיר קושניר
המבקש

-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המבקש - עו"ד רביד אברמזון
בשם המשיב - עו"ד ילנה צ'וקלר

החלטה

השופט אילן איטח

לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בבאר שבע מיום 18.12.12 (השופט אילן סופר; ב"ל 3464-08), בה נדחתה באופן חלקי בקשת המבקש להפניית שאלות הבהרה למומחית הרפואית שמונתה מטעם בית הדין.

בבית הדין האזורי מתבררת תביעתו של המבקש, מהנדס במקצועו, להכיר במחלת הפרקינסון ממנה סובל כבפגיעה בעבודה לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

פרופ' אברמסקי מונה כמומחה מתחום הנוירולוגיה (להלן - המומחה) לצורך בחינת הקשר הסיבתי בין מחלת המבקש לבין החומרים אליהם נחשף (בין בנשימה, ובין במגע) בעבודתו. המומחה קבע, בין היתר,כי מחלתו של המבקש הינה מחלת פרקינסון אידיופטית, ושלל קשר סיבתי בין על ידי גרימה ובין על ידי החמרה בין המחלה לבין החומרים אליהם נחשף המבקש. בהמשך נדחתה בקשת המבקש למינוי מומחה רפואי נוסף בתחום הנוירו-טוקסולוגיה או לחילופין בתחום הנוירולוגי המתמחה במחלת הפרקינסון והמתמצא בגורמים סביבתיים. במסגרת בקשת רשות ערעור על ההחלטה האמורה (בר"ע 55387-02-12) ניתן פסק דין הנותן תוקף להסכמת הצדדים למינוי מומחה רפואי נוסף בתחום הרפואה התעסוקתית. בהתאם, מונתה ד"ר עינת שיינר כמומחית רפואית נוספת (להלן - המומחית). בחוות דעת מיום 15.11.12 קבעה המומחית, בין היתר, כי המבקש סובל מ"מחלת פרקינסון אידיופאטית או תסמונת פרקינסונית משנית למחלת גושה", וכי "לא ניתן להצביע על קשר סיבתי של גרימה או החמרה בין מחלת המבקש לבין החומרים אליהם נחשף בעבודותיו". בנוסף קבעה המומחית כי היא סבורה שלתנאי העבודה היה משקל מועט, אם בכלל, בגרימת מחלתו. המבקש הגיש בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחית, ובהחלטה מיום 18.12.12 נדחתה בקשתו באופן חלקי כך שהותרו רק שאלות 8-10.

החלטה זו היא מושא בקשת רשות הערעור שלפני.

לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שבתיק, ובשים לב לכך שמנגנון שאלות ההבהרה הוא תחליף לחקירה נגדית, מוצע לצדדים ההסדר הבא. מטעמי נוחות ההסדר יפורט לפי סדר השאלות שהתבקשו:

א. שאלה 1 - תועבר למומחית שאלה בנוסח הבא:
"האם נכון שפרקינסון ופרקינסון טוקסי, חופפים, מבחינת סימנים קליניים? אם לא - מדוע לא? אם כן - מה משמעות הדברים ביחס לענייננו? כיצד יהא בכך כדי לשנות מחוות דעתך?"

ב. שאלה 2 - תועבר למומחית שאלה בנוסח הבא:
"האם נכון הוא כי חולה יכול להיות עם המי-פרקינסון גם כאשר המדובר בפרקינסון טוקסי? אם כן - כיצד יהא בכך כדי לשנות את חוות דעתך? אם לא - מדוע לא?"

ג. שאלה 3 - תותר העברת שאלה זו למומחית במלואה. התשובה לשאלה אם צריך אם לאו להתייחס למאמר המוזכר בשאלה, צריכה להנתן על ידי המומחית.

ד. שאלה 4 -
שאלה 4.1 - תותר העברת שאלה זו למומחית במלואה.
שאלה 4.2 - תועבר למומחית שאלה בנוסח הבא:
"האם יש בחומר הרפואי תשובה לשאלה האם המבקש הגיב לאלדופה? אם כן - האם יהא בכך כדי לשנות את חוות דעתך? אם אין בכך כדי לשנות את חוות דעתך – מדוע לא?"

ה. שאלה 5 - תועבר למומחית שאלה בנוסח הבא:
"האם הינך מסכימה כי ישנן הרעלות, בהן ניתן לחזות בסימנים סיסטמיים ונוירולוגיים, וישנן כאלה שלא ניתן לחזות בהן? למשל - במקרה של Drug Induced Parkinson, הנובע ממתן תרופות אנטי-פסיכוטיות, הגורמות לסימנים אקסטרא-פירמידאליים בלבד (בלי שום דבר אחר)? אם כן - האם יש בכך כדי לשנות חוות דעתך? אם אין בכך כדי לשנות את חוות דעתך - מדוע לא?"

ו. שאלות 6-7 - תועבר למומחית שאלה בנוסח הבא:
"האם הינך מסכימה כי תופעות הקשורות להרעלה כימית כלשהי יקבלו ביטוי רק לאחר זמן ממושך? אם כן - האם יש בכך כדי לשנות מחוות דעתך?

ז. שאלה 11 - תועבר למומחית שאלה בנוסח הבא:
"הינך מופנית לנספחים א'- ד', ו'- ז', יג'- טז'. האם האמור בהם מתיישב עם קביעתך שאין עדות לחשיפה גבוהה לחומרים אליהם נחשף המבקש? אם כן - אנא הסבירי.

ח. שאלה 12 –
שאלה 12.1 - לא תותר העברתה למומחית.
שאלה 12.2 - תותר העברת שאלה זו למומחית במלואה.
שאלה 12.3 - לא תותר העברתה לאור שאלה 11.
שאלה 12.4 - לא תותר העברתה. מעבר לנימוקי בית הדין האזורי אוסיף כי העובדות ביסוד השאלה לא נקבעו.
שאלה 12.5 - לא תותר העברתה, בהעדר טענה כי בדיקות שכאלה הועברו למומחית.
שאלות 13 - 16 - לא תותרנה העברתן. שאלות 13, 15 – 16 מהוות חזרה על שאלת ההחמרה אליה התייחסה המומחית.

5. הצדדים יודיעו האם הם מסכימים להסדר המוצע, וזאת עד ליום 18.3.13. ככל שלא תינתן הסכמה להצעה האמורה, יגיש המשיב תגובה לבקשת רשות הערעור עד ליום 21.3.13. המבקש יהיה רשאי להשיב לתגובה עד ליום 9.4.13.
בנוסף יודיעו הצדדים האם הם מסכימים כי יינתן פסק דין בבקשת רשות הערעור לפי תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ג (07 מרץ 2013) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אמיר קושניר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן
שופט :
עורכי דין: