ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין BOGDANOV METODI PETKOV נגד EX"RIO" :

בפני כבוד השופט רון סוקול
בעניין
האוניה VENUS

התובעים

1. BOGDANOV METODI PETKOV
ועוד 336 אנשי צוות
ע"י ב"כ עו"ד איתי פריימן

2. Limited Omshanti
ע"י ב"כ עו"ד אסף אדר

3. ISLAND (HOLDINGS) LIMITED
4. Acheon akti Navigation co ltd

5. PRIME ASSOCITES L.T.D
ע"י ב"כ עו"ד משה פרייליך ואח'
ו/או משרד עו"ד גד נשיך

נגד

הנתבעים

  1. האוניה VENUS
  2. East Mediterranean Cruises Ltd

החלטה

1. ביום 19/2/13 נערכה התמחרות שבסופה הוכרזה חברת MELITO MARITIME CO LTD (להלן "מליטו") כזוכה. על פי תוצאות ההתמחרות הייתה הזוכה אמורה לשלם תמורה בסך של 2,375,000 $ כשמתוכם סך של 250,000$ הופקדו בפיקדון אצל הכונס ואת היתרה הייתה אמורה לשלם עד היום .

הבוקר הגישה הזוכה בקשה להאריך לה את המועד לתשלום יתרת התמורה למשך 8 ימים. בבקשתה הבהירה כי נתקלה ב"קושי מסוים" להשיג את המימון הנדרש. לבקשה לא צורף כל תצהיר ולא ניתן הסבר מהו הקושי שהתגלה ומדוע נודע הדבר רק היום, במועד שנקבע לתשלום.

2. הבקשה הועברה לתגובת הכונס ושאר בעלי הדין. הכונס מתנגד לבקשה וסבור כי ניתן להיעתר לה רק אם הזוכה תציע תוספת לתמורה. הכונס מדגיש כי תנאי המכירה נקבעו בתחילת ההתמחרות בהסכמת כל הצדדים . עוד ציין כי בהחלטה נקבע כי אם הזוכה לא תשלם את התמורה במועד תוכרז המציעה השנייה בהתמחרות, חברת BLINDA SHIPHOLDING CORP ( להלן "בלינדה")כזוכה. לגעת הכונס במקרה שכזה יהיה מקום לחלט את הערבות שהפקידה מליטו.

3. גם חברת בלינדה מתנגת למתן הארכה לתשלום וטוענת כי הינה נכונה לשלם את המחיר שהציע בהתמחרות כלומר 2,350,000$. בא כוחה של בלינדה, עו"ד סלע הבהיר י בידיו מוחזק סך של 200,000 $ בנאמנות לצורך התשלום וכי מרשתו תשלם את היתרה תוך 9 ימים מרגע הכרזתה, בדיוק כפי שנקבע בהתמחרות

4. איני מוצא מקום ליתן למליטו ארכה כמבוקש על ידה תנאי המכירה נקבעו בתחילת ישיבת ההמחרות. מועד התשלום היה ידוע ושימש כבסיס הגשת הצעות כל המציעים. התקופה שנקבעה לתשלום הייתה קצרה בשים לב לכישלונות המכירה בעבר ובשים לב למצוקת הכספים בקופת הכינוס אל מול ההוצאות הכינוס הנכבדות . העתרות לבקשה משמעה פגיעה בשיוויון בין המתמודדים על הרכישה. הליך ההתמחרות מתנהל בדומה להליך מכרז שבו יש לשמור על התחרות, השוויון בין המציעים וההגינות.

אמנם בעבר, וגם בהתמחרויות קודמות למכירת האונייה, ניתנו לזוכים ארכות אלא שהדבר תלוי בנסיבות. כך למשל ניתן לתת ארכות מקום שהעיכוב נובע מנסיבות שלא ניתן היה לצפותן מראש, כאשר העיכוב נעוץ בכונס, כאשר אין מתחרים נוספים או לכל הפחות מתחרים שניתן להכריז עליהם וכדומה. לא זה המקרה הנוכחי.

אין כל הסבר ברור מדוע מליטו אינה עומדת במועדים. הטענות כי נתקלה בקשיים במימון אינן ברורות ומכל מקום ברי כי העיכוב אינו נובע מהתנהגות או מחדלי הכונס. אין גם כל טענה כי התגלה גורם שלא ניתן היה לצפותו או שיש סיבה אחרת, שאינה תלויה במליטו, לעיכוב. הטענה כי מליטו לא צ]תה את המחיר שנקבע אינה ממין העניין שכן מליטו היא שהציעה את המחיר בהתמחרות והסכימה לכל תנאי המכר.

5. עוד יש לזכור כי קיימת מציעה נוספת שמוכנה לשלם ואשר סמכה על החלטת בית המשפט לפיה אם מליטו לא תעמוד במועד היא תוכרז כזוכה. עיכוב בתשלום עלול להותיר את קופת הכינוס בפני שוקת שבורה שהרי אם מליטו לא תעמוד גם במועד החדש ספק אם ניתן יהיה לכפות על בלינדה לרכוש את האוניה ויהיה צורך לערוך ניסיון מכירה נוסף. נזכיר גם כי מליטו לא הציגה כל בטוחה להבטחת התשלום במועד החדש, אם בקשתה תענה.

6. על כן ברי כי דין הבקשה להידחות. עם זאת מאחר והתגובות לבקשה הגיעו רק בשעות מאוחרות והחלטתי זו נכתבת בשעת לילה, ניתנת למליטו ארכה לביצוע התשלום עד ליום 1/3/13 שעה 15:00 בלבד.

אם לא יועבר התשלום, או לכל הפחות יועבר לכונס אישור על ביצוע העברה כספית לקופת הכינוס (שהרי ביום ו' לא ניתן יהיה לברר אם התשלום אכן עבר), יודיע הכונס לבלינדה, באמצעות בא כוחה עו"ד סלע, על זכייתה.

במקרה שכזה יעביר עו"ד סלע, עד ליום 3/3/13 שעה 16:00 , את סכו ם הפיקדון שבידו. יתרת התשלום תבוצע עד ליום 11/3/13.

במקרה של זכיית בלינדה תועבר האחריות לאוניה לבלידנה ביום 3/3/13.

שאר תנאי המכר יהיו כפי שנקבע בהחלטת המכירה מיום 19/2/13.

ניתנה היום, י"ט אדר תשע"ג, 01 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: BOGDANOV METODI PETKOV
נתבע: EX"RIO"
שופט :
עורכי דין: