ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפעת בלה רוחם נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובעת
יפעת בלה רוחם

נגד

הנתבעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. התובעת- ילידת 1974, הייתה מעורת בת.ד נשוא התביעה מיום 27//10/11 (להלן: "התאונה"). לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים המצורפים לכתב התביעה ובטיעוני הצדדים בקשר עם בקשת התובעת למינוי מומחה, מצאתי כי יש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדי- ולו מחמת הספק. ערה אני לטענות רקע אורתופדי רלבנטי בעברה, לרישומים בדבר תאונה בבית מיום 8/12/11 ותכנם ועוד. יחד עם זאת, בשים לב לכך שעסקינן בתביעה המתנהלת על פי חוק הפלת"ד, לא ראיתי לחסום את דרכה של התובעת מפני בירור טענותיה שברפואה וחזקה על המומחה כי יתן את הדעת לכל העניינים הרלבנטיים, אם בכלל.

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר נסים אוחנה (להלן: "המומחה")
המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת בקשר עם התאונה נשוא התביעה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיה והטיפולים שעברה- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל והאם הינה סופית. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקשים המומחה וב"כ הצדדים לבחון כבר עתה האם קיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי ביניהם (בעלי דין או ב"כ) ו/או גופים הקשורים בם ו/או באי כוחם, לרבות טיפול במי מבעלי הדין, בכל מסגרת שהיא- שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה. רק ככל שיש/היו כאלה- יש להודיע על כך ללא דיחוי.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות כל בדיקת עזר/אבחון שידרשו לצורך חוות הדעת במסגרת תביעה זו שלפניי- שאינם מכוסים על פי דין אחר, תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים בלבד. אציין כי בשלב זה לא מצאתי אינדיקציה לכך שמדובר בת.ע.
הנתבעת תסדיר את תשלום שכ"ט המומחה מראש טרם הבדיקה ותשומת לב המומחה מופנית לכך כדי למנוע עיכובים בקבלת חוות הדעת.
ב"כ הצדדים יואילו לעקוב ולוודא כי פניית המומחה נתקבלה במשרדם בתוך 30 יום ממועד מכתבם אליו ואם לא תגיע- יפעלו לבקשו. לאחר מכן- יואיל ב"כ הנתבעת לוודא כי החשבון שולם בתוך 30 יום ממועד קבלת הפניה. אסמכתא בדבר התשלום תישלח בפקס לב"כ התובעת ולמרפאת המומחה בסמוך לאחר ביצועו.

5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך באחריותו לדאוג כי זו לא תקויים בפועל לא לפני ששכרו של המומחה שולם. המועד אף לא יקדם מ- 60 יום לאחר השלמת ההליכים המקדמיים ע"י התובעת וכן מ- 45 יום ממועד המצאת העתק הפניה לב"כ הנתבעת – הכל לפי המאוחר. התאריך יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר תיאומו.

6. המומחה יואיל לבדוק את התובעת ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה והמצאת בדיקות עזר, ככל שתתבקשנה.

7. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובעת והבדיקות שנבדקה לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לדין ולפסיקה. הצדדים אף ימציאו לידי המומחה- לאלתר, כל מסמך שיתבקש על ידו לצורך כתיבת חווה"ד. מסמכי הנתבעת יומצאו לידי המומחה בתוך 45 יום ממועד קבלת העתק הפניה למומחה מצד התובעת או בתוך 60 יום מיום השלמת ההליכים המקדמיים על ידי התובעת, לפי המאוחר.

8. לאחר קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק מפורטים וריאליים, כל צד בתוך 30 יום.

הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 30 יום מהיום.
ככל שנדרשים צווים לגורמים כאלה ואחרים- יוגשו בקשה ונוסח צו לחתימה, תוך ציון מראש של עמדת הצד שכנגד, למען היעילות.

10. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .

11. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים, כדי לחסוך מהם את הדיון הקבוע ליום מוקד פלת"ד, המתייתר.
הצעתי תשלח בדואר ככל שהדבר יתאפשר, לאחר קבלת תחשיבי הנזק.
ב"כ התובעת יעקבו אחר התהליך וירשמו את התיק לפניהם למעקב.
ככל שיתעורר צורך בפניה לעזרת בימ"ש בזירוז התהליך, אבקש כי זו לא תעשה לפני מיצוי פניה בדרך המקובלת של הצד המבקש לגורמים הרלבנטיים ומיצוי דרך זו.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים ניתנה היום, י"ט אדר תשע"ג, 01 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יפעת בלה רוחם
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: