ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פפולאר נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובעות

  1. שירן בראל
  2. רחל מלכה

- ע"י ב"כ עוה"ד אורן גרימברג

נגד

הנתבעות

  1. שירביט חברה לביטוח בע"מ
  2. שירן בראל

- ע"י ב"כ עוה"ד יהודה ברמן

החלטה

בעניינה של התובעת 2 – רחל מלכה

1. התובעת 2 (להלן: "התובעת")- ילידת 1959, הייתה מעורבת בת.ד נשוא התביעה מיום 18/11/11 (להלן: "התאונה"). לאחר שבחנתי את המסמכים הרפואיים שהוצגו מטעמה ואת טענות הצדדים בקשר עם בקשתה למינוי מומחים, ומבין כל התחומים בהם ביקשה מינוי, מצאתי ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדי, הגם שמחמת הספק. לא נעלם מעיני מיעוט המסמכים שהוצגו והפער בין אלה שצורפו לתביעה ואלה שלבקשה האחרונה, בעקבות החלטתי בענין זה ולאחריה. בשים לב לכך שעסקינן בתביעה המתנהלת על פי חוק הפלת"ד, החלטתי שלא לחסום את דרכה של התובעת מפני בירור טענותיה שברפואה וחזקה על המומחה כי יתן את הדעת לכל העניינים הרלבנטיים.

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר דוד הנדל (להלן: "המומחה").
המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת בתחום האורתופדי בקשר עם התאונה נשוא התביעה, לקבוע האם קיים קשר סיבתי רפואי בינה ובין תלונותיה והטיפולים שעברה- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל והאם הינה סופית. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקשים המומחה וב"כ הצדדים לבחון כבר עתה האם קיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי ביניהם (בעלי דין או ב"כ) ו/או גופים הקשורים בם ו/או באי כוחם, לרבות טיפול במי מבעלי הדין, בכל מסגרת שהיא- שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה. רק ככל שיש/היו כאלה- יודיעו על כך לבית המשפט, ללא דיחוי.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות כל בדיקת עזר/אבחון שידרשו לצורך חוות הדעת במסגרת תביעה זו שלפניי- שאינם מכוסים על פי דין אחר, תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים בלבד. בסוף ההליך- אתן החלטה סופית בענין זה, בהתחשב גם בתוצאות חוו"ד, לרבות ע"קיזוז מכל סכום שיפסק לה.
הנתבעת תסדיר את תשלום שכ"ט המומחה מראש טרם הבדיקה ותשומת לב המומחה מופנית לכך כדי למנוע עיכובים בקבלת חוות הדעת.
ב"כ הצדדים יואילו לעקוב ולוודא כי פניית המומחה נתקבלה במשרדם בתוך 21 יום ממועד מכתבם אליו ואם לא תגיע- יפעלו מיד לבקשו. לאחר מכן- ידאג ב"כ הנתבעות לתשלום ע"י המבטחת, בתוך 30 יום ממועד קבלת הפניה. אסמכתא בדבר התשלום תישלח בפקס לב"כ התובעת ולמרפאת המומחה בסמוך לאחר ביצועו.

5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך באחריותו לדאוג כי זו לא תקויים בפועל לא לפני ששכרו של המומחה שולם. המועד אף לא יקדם מ- 60 יום לאחר השלמת ההליכים המקדמיים ע"י התובעת וכן מ- 45 יום ממועד המצאת העתק הפניה למומחה למשרד ב"כ הנתבעת – הכל לפי המאוחר. התאריך יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר תיאומו.

6. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובעת והבדיקות שנבדקה לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לדין ולפסיקה. הצדדים אף ימציאו לידי המומחה- לאלתר, כל מסמך שיתבקש על ידו לצורך כתיבת חווה"ד. מסמכי הנתבעת יומצאו לידי המומחה בתוך 45 יום ממועד קבלת העתק הפניה למומחה מצד התובעת או בתוך 60 יום מיום השלמת ההליכים המקדמיים על ידה, לפי המאוחר.

7. המומחה יואיל לבדוק את התובעת ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה / בדיקות עזר משלימות.

8. לאחר קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק מפורטים וריאליים, כל צד בתוך 30 יום.

9. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 30 יום מהיום.
ככל שנדרשים צווים לגורמים כאלה ואחרים- יוגשו בקשה ונוסח צו לחתימה, תוך ציון מראש של עמדת הצד שכנגד, למען היעילות.

10. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .

11. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים, כדי לחסוך מהם את הדיון הקבוע ליום מוקד פלת"ד, המתייתר.
הצעתי תשלח בדואר ככל שהדבר יתאפשר, לאחר קבלת תחשיבי הנזק.
ב"כ הצדדים יעקבו אחר התהליך וירשמו את התיק לפניהם למעקב. ככל שיתעורר צורך בפניה לעזרת בימ"ש בזירוז התהליך, אבקש כי זו לא תעשה לפני מיצוי פניה בדרך המקובלת של הצד המבקש לגורמים הרלבנטיים ומיצוי דרך זו.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים ניתנה היום, ט' אדר תשע"ג, 19 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פפולאר
נתבע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: