ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רזנאוי עזרא נגד עיריית תל-אביב :

בפני כבוד השופטת אסתר קובו – סגנית נשיאה, אב"ד

כבוד השופטת עפרה צ'רניאק

כבוד השופט איתן אורנשטיין

המערערים

1.רזנאוי עזרא
2.רזנאוי פואד
3.ויינקרנץ דב
4.שקאר תמר
5.רוגול אלבינה
6.עובדיה סלם
7.נתן רפאלוב
ע"י ב"כ עוה"ד צבי פשדצקי

נגד

המשיבה

עיריית תל-אביב
ע"י ב"כ עוה"ד אורנה אחרק ו/או עוה"ד אורנית צילקר

פסק דין

ביום 10.12.2012 התקיים דיון, במהלכו הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמות לפיהן העירייה תדאג ל מעבר לעסקם של המערערים, בכפוף לשיתוף פעולה מצד האחרונים, כמפורט בפרוטוקול שם . פרוטוקול הדיון וההסכמות שם מהוות חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

בנוסף, הסמיכו הצדדים את בית המשפט ליתן פסק דין על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, לאחר שיועברו סיכומים בכתב, בנושאים הבאים:
א. גובה הארנונה שהמערערים יישאו בגין בית הקירור ושני מחסנים (24 ו-25) לתקופה מיום 1.1.2007 עד ליום 31.1.2011. הוסכם כי המערערים יהיו פטורים מארנונה מיום 1.2.2011 ועד לפתיחת המעבר לעסקם, בתנאי שלא יעשה שימוש בנכסיהם באותה תקופה.
ב. בקשת העירייה לחייב את המערערים בבטוחות שיבטיחו את תשלום חוב הארנונה, או לקבוע סנקציה למקרה של אי תשלום.
ג. הוצאות ושכ"ט עורך דין שהמערערים טוענים כי הם זכאים לקבל מהעירייה לנוכח ההליכים שהתקיימו בין הצדדים.

הצדדים העבירו את טיעוניהם בכתב ולאחר שקילת מכלול הנתונים, מצאנו לפסוק כדלקמן:
1. העלאת תעריפי הארנונה מיום 1.1.2007 עד ליום 31.1.2011 שנקבעה לבית הקירור שבבעלות המערערים 1 ו-2 (עזרא רזנאוי ופואד רזנאוי) – מבוטלת בזה . החל מיום 1.1.2007 עד ליום 31.1.20 11 הארנונה לבית הקירור הנ"ל ת יגזר מה"סיווג הישן" - קרי 2/3 מהנכס יחויב על פי מחסן רגיל ו-1/3 בתעריף של מחסן בשוק ציבורי סיטונאי. חוב הארנונה של המערערים, כפי שיחושב על ידי העירייה על פי הסיווג המפורט לעיל, יישא הפרשי הצמדה בלבד. באשר למחסנים 24 ו-25 – לא תהא הפחתה בחוב הארנונה, שיישא הפרשי ריבית והצמדה על פי הדין הנוגע לחובות ארנונה.
2.(א) המערערים לא יחויבו בהמצאת בטוחות לצורך הבטחת תשלום הארנונה.
(ב) הרשות תעביר הודעה למערערים בדואר רשום המפרטת את חוב הארנונה על פי סעיף 1 לעיל וזאת בתוך 30 ימים מקבלת פסק דין זה .
(ג) עד ליום 1.4.2014 על המערערים לסלק את החוב הנ"ל. אם העירייה לא תעביר את ההודעה המפרטת את גובה החוב עד ליום 1.4.2013, ידחה מועד התשלום בהתאם למועד מסירת ההודעה ולא פחות מ-12 חודשים מיום קבלת ההודעה.
(ד) היה ולא ישולם כאמור לעיל חוב הארנונה , יעמוד חיוב הארנונה מיום 1.1.2007 עד ליום 31.1.2011 בגין בית הקירור על פי הסיווג "עסקים". חוב זה יישא ריבית והפרשי הצמדה על פי הדין הנוגע לחובות ארנונה. באשר ליתר הנכסים שנדונו בפסק הדין – י הא החיוב על פי סעיף 1 לעיל.
3. העירייה תשלם למערערים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 50,000 ₪.

ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמות שהגיעו אליהם הצדדים אשר מחייבות את העירייה לדאוג לכך שתתאפשר גישה לעסקם של המערערים, כמו גם לוויתור ההדדי על תביעות נוספות מכל מין וסוג מצד כל אחד מהצדדים . בהתאם להסכמות, פסק דין זה מייתר את העתירה עת"מ 1812/08 הנ דונה בפני כבוד השופט מודריק וכן את הת ביעות בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

המזכירות תעביר העתק מפסק הדין לידי באי כוח הצדדים.

ניתן היום, ט' אדר תשע"ג, 19 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

אסתר קובו, סג"נ
אב"ד

איתן אורנשטיין, שופט

עופרה צ'רניאק, שופטת


מעורבים
תובע: רזנאוי עזרא
נתבע: עיריית תל-אביב
שופט :
עורכי דין: