ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאה שלום נגד ביטוח ישיר, אי.די.איי. חברה לב :

בפני כבוד הרשמת שרון הינדה

תובעות

  1. לאה שלום
  2. אפרת שלום

נגד

נתבעים

  1. ביטוח ישיר, אי.די.איי. חברה לב
  2. שטרית רם נסים

החלטה

בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדיה והאורולוגיה ל שתי התובעות .

בהתאם לסמכותי בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדיה עקב תאונת הדרכים מיום 27.06.02.

באשר למומחה המבוקש בתחום האורולוגיה, בשלב זה לא מצאתי למנות מומחה בהיעדר ראשית ראיה כנדרש ותיעוד רפואי. ככל שיוצגו בפניי מסמכים רפואיים שיש בהם כדי לבסס ראשית הראיה הנדרשת או ניתן יהיה לשוב ולשקול הבקשה בשנית.

לפיכך אני ממנה בזאת את ד"ר ראובן פרבר, כמומחה רפואי בתחום האורטופדיה על מנת שיחווה דעתו בדבר מצב ן הרפואי של התובע ות בגין תאונת הדרכים מיום 27.06.02.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעות נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבן בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבן הרפואי של התובעות.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעות, אם בכלל, ובשים לב לעברן הרפואי של התובע ות, לעבודתן ולמקצוען.
  5. האם תהיינה התובעות זקוקות לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע ות.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ לכל חוות דעת .

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים יוטלו העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 19.09.12.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעות תגישנה לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעות.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

קובעת תז"פ ליום 08.09.13.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, ג' שבט תשע"ג, 14 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאה שלום
נתבע:
שופט :
עורכי דין: