ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריאל גבאי קידוחים בע"מ נגד יונה מכלוביץ :

1


בתי־המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 012726/07

לפני:

כבוד השופטת יעל אחימן

03/12/2008

בעניין:

יונה מכלוביץ

ע"י ב"כ עו"ד ט. בננסון ו/או א. ג'וריסט

התובע

נ ג ד

אריאל גבאי קידוחים בע"מ

ע"י ב" כ עו"ד א. בסיס ו/או נ. יאיר

הנתבעת

פסק־דין

תביעה כספית בסך של 69,300 ₪ לתשלום דמי שכירות לתקופה של 14 חודש.

פרוטוקול יום 1.11.07 משקף קיומה של הסכמה דיונית הכוללת סידרה של עובדות ומותירה להכרעה את שאלת מועד פינוי המושכר.

בשאלה זו לבדה הוצגו ראיות הצדדים ולניכחם יינתן פסק הדין.

להלן העובדות אשר אינן שנויות במחלוקת:

1. התובע (להלן:"מכלוביץ'") הינו בעל הזכויות במגרש בהרצליה ברח' דרך ירושלים גוש 6663 חלקה 94 (להלן:"המגרש").

2. ביום 25.4.05 נחתם הסכם שכירות (להלן:"הסכם השכירות") בין מכלוביץ' מצד אחד לבין הנתבעת (להלן:"גבאי קידוחים") מהצד השני, ביחס למגרש.

3. על פי ההסכם נועדה תקופת השכירות להימשך ממועד 1.4.05 ועד ליום 31.3.08.

4. התמורה על פי ההסכם הועמדה על הסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ בתשלום מראש אחת ל- 3 חודשים.

5. ביום 14.9.05 הוגשה ע"י מכלוביץ' בת.א. 48058/05 תביעה בסדר דין מקוצר שבה נתבעה גבאי קידוחים לתשלום דמי שכירות לתקופת החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2005.

6. בקשת הרשות להגן שהוגשה מטעמה של גבאי קידוחים נדחתה ביום 1.1.06 וכנגדה ניתן פסק דין על סך של 17,550 ₪.

7. מאז אוקטובר 2005 לא שולמו עוד דמי שכירות.

9. ביום 14.9.05 נתקבל אצל מכלוביץ' מכתבה של גבאי קידוחים שסומן כנספח ג'/1 לתצהיר בקשת הרשות להגן.

10. ביום 14.9.05 נשלח מאת מכלוביץ' מכתב תשובה שסומן נספח ג'/1 לבקשת הרשות להגן.

11. ביום 9.10.07 נשלח ע"י מכלוביץ' מכתב שסומן כנספח ד' לבקשת הרשות להגן והופנה לגבאי קידוחים (הרלבנטיות של המסמך שנויה במחלוקת בין הצדדים).

לטענת גבאי קידוחים פונה המגרש בשלהי חודש ספטמבר 2005 ולפיכך, אין מקום לחיובה בדמי שכירות לתקופה זו ואילך ואילו מכלוביץ' טוען, כי המגרש לא פונה והציוד בו נאסף רק בסוף חודש דצמבר 2005.

מכאן תביעתו לתשלום נמשך של דמי השכירות לתקופה שמאוקטובר 2005 ועד דצמבר 2006 שהוא מועד הגשת התביעה.

ראיות התביעה בנושא זה של מועד הפינוי הוצגו באמצעות מכלוביץ' עצמו שמסר את עדותו בחקירה ראשית ואילו ראיות ההגנה הוצגו באמצעות העדים עזרא גבאי (להלן:"עזרא") ויצחק גבאי (להלן:"יצחק").

מכלוביץ' סיפר בעדותו, כי רק בתקופת דצמבר 2005 פונה הציוד מהנכס ואילו יצחק סיפר בעדותו כי ביצע בפועל את עבודות הפינוי במגרש בעת שהותו כחייל בחופשה.

עדותו של עזרא לא הוסיפה על עדותו של יצחק שעה שהעיד שיצחק הוא שפינה את המגרש.

העדים כולם נחקרו בחקירות נגדיות ממצות כאשר בחקירתו הנגדית ציין עזרא כי למיטב זיכרונו פונה הנכס בסוף דצמבר 2005, הגם שלא נוכח בפינוי עצמו יחד עם זאת, אישר כי לא פנה בעניין הפינוי בכתב לאחר חודש ספטמבר 2005.

עזרא ציין בחקירתו הנגדית, כי בחלקו הוצא הציוד על ידו ובחלקו על ידי בנו יצחק ולשם כך נעזרו במשאיות.

יצחק סיפר בחקירתו הנגדית, כי קיבל על עצמו לבצע את הפינוי בהוראת אביו עזרא, וכך נשמעו הדברים מפיו:

"שאבי שולח אותי כשהוא רוצה לסמוך על מישהו הוא סומך עלי כי הוא יודע שכשאני יוצא עם אנשים הם יעבדו כמו שצריך, היתה לנו משאית סקניה צהובה שמכרנו אותה וזה היה עם המשאית שלנו, היו עוד כמה פועלים... היתה עוד משאית אחת חיצונית שעשתה כמה נגלות משמה. זה אני זוכר".

(פרטיכל יום 11.6.08, עמוד 12, שורות 10-13).

עזרא ציין גם הוא בעדותו, כי הפינוי בוצע באמצעות משאיות של החברה תוך שהם נעזרים במשאית אחת זרה וכך נשמעו הדברים מפיו:

"לעצם הפינוי, בחודש ספטמבר הוצאנו את כל הציוד ללא יוצא מן הכלל, לא השארנו בורג אחד, הציוד הוצא על ידי חלק גדול, על ידי הבן שלי שהיה אז חייל והיה בחופשה ברגילה עם משאיות של החברה ונעזרנו אפילו במשאית אחת זרה, הוצאנו את כל הציוד והבאנו אותו לאשקלון, בחודש ספטמבר".

(פרטיכל יום 11.6.08, עמוד 5 שורות 29-32).

בשקילת גירסאות הצדדים, לא מצאתי כי קיימת הצדקה להעדפת גירסת מכלוביץ' בעניין וזאת שעה שמדובר לכל הפחות בעדויות שקולות עם יתרון כלשהו דווקא לגירסת גבאי קידוחים.

אני קובעת אפוא, כי מועד הפינוי הינו כטענת גבאי קידוחים בסוף חודש ספטמבר 2005.

מכלוביץ' ממשיך וטוען בסיכומיו, כי בכך לא נסתם הגולל על תביעתו וכי על אף פינויו של המגרש, אין המדובר אלא בפינוי חד צדדי שאינו מפקיע את חיובה של גבאי קידוחים להמשיך ולשאת בדמי השכירות עד לסוף תקופת השכירות או למיצער עד למועד הגשת התביעה.

גבאי קידוחים בהשלמת הסיכום שהוגש מטעמה בהתאם להחלטתי מחתה בתוקף כנגד העלאת טענה זו, כחורגת מהסיכום הדיוני שעמד בבסיס פסק הדין כאן. בכך מכוונת זו לפרוטוקול יום 1.11.07 שם הצהירו הצדדים על הסכמתם לצימצום השאלה העומדת להכרעה ככזו המתמקדת במועד פינוי המגרש.

ואכן, בפרוטוקול זה תועדה הסכמת הצדדים בה צויין כי עובדתית עומדת להכרעה שאלת מועד פינוי המושכר אלא, שלטענת מכלוביץ' אין בהסכמה זו כדי לשקף ויתור על טיעונים משפטיים מהסוג שהעלה בפרק האחרון לסיכומיו.

אודה, כי דעתי איננה נוחה מהפרשנות שמעניק המוענקת להסכם הדיוני שהושג בין הצדדים מפיו של מכלוביץ' שאם כך הם פני הדברים, לא היה טעם בניהול החלק העובדתי של הסכסוך ולשיטתו של מכלוביץ' די היה בטיעון המשפטי העומד, להשקפתו, במנותק מהטיעון המשפטי.

אין בדעתי להיכנס להתפלמסות נוספת בעניין זה, כאשר להסרת כל ספק בעניין ועל מנת שלא יראה כאילו נחסם צד בהצגת טיעוניו אתייחס אף לפרק זה של הטיעון כמצוי בהיבט המשפטי הטהור.

מכלוביץ' טוען כאמור, כי לפי הוראות ההסכם חייבים היו גבאי קידוחים להמשיך ולשאת בדמי השכירות אלא, שחובה זו נבחנת בזיקה הדוקה לשאלת חובת הקטנת הנזק.

גבאי קידוחים טוענים, כי הדרישה לחיובם המתמשך והרציף בדמי השכירות אינה עולה בקנה אחד עם חובתו של מכלוביץ' להקטנת הנזק (סעיף 3 לסיכומים) שמשמעותה היתה בהשכרת המגרש לצד ג' בתוך פרק זמן סביר.

מצד מכלוביץ' לא הוצגה כל טענה שיש בה כדי להוות מענה לטענת יריבתו בעניין חובת הקטנת הנזק ובכך נוצר הרושם ולפיו, אכן לא פעל מכלוביץ' בהתאם לחובת תום הלב במטרה להשכיר את המגרש לצד ג' בזריזות הראויה.

למיטב הבנתי, אין זה סביר, כי לא יימצא, במאמץ לא רב, שוכר חלופי למגרש בפרק זמן העולה על 90 יום ומכל מקום, גם לו היה מכלוביץ' מוציא הוצאות סבירות לפירסום או לתיווך להקטנת הנזק היו אלה ברות שיפוי.

משכך, עלי לקבוע כי אין מכלוביץ' רשאי לצפות לפיצוי בגין דמי השכירות אלא לתקופה של 90 יום בלבד ממועד הפינוי אותו יש לראות כפרק זמן סביר, לאחריו פוקעת חובת גבאי קידוחים.

הואיל וכך, זכאי מכלוביץ' לתשלום דמי שכירות לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2005 בסכום כולל של 15,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

מעבר לכך, לא תיפסקנה עוד הוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו הוא.

עותק פסק־הדין יישלח לבאי כוח צדדים בדואר רשום.

ניתן היום 4.12.08, בהיעדר הצדדים.

יעל אחימן, שופטת

בכפוף לשינויי ניסוח ועריכה סופיים
סיכומי תובע: 31.7.08
סיכומי נתבעת: 5.10.08
זכות תגובה:27.10.08

השלמה הנתבעת: 1.12.08