ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א. שילה ושות' עורכי דין נגד פנינת העמק בע"מ :

1
לפני כבוד השופטת אריקה פריאל

מבקשת

אירית סגלוביץ

נגד

משיבה

א. שילה ושות' עורכי דין

החלטה

1. התובעת שותפות עורכי דין (להלן: השותפות) אשר העניקה שירותים משפטיים לנתבעת 1 (להלן: החברה). השותפות הגישה תובענה זו לתשלום חוב שכר טרחה בסך 78,074 ₪ נגד החברה (הנתבעת 1, שנגדה ניתן פסק דין על פי צד אחד ובקשתה לביטולו תלויה ועומדת) ; נגד רואה חשבון שמונה לשמש דירקטור יחיד בחברה (הנתבע 2) ; נגד מייסד החברה, דירקטור בה ומנהלה הכללי (הנתבע 3, שנגדו ניתן פסק דין על פי צד אחד, ובקשתו לביטולו תלויה ועומדת. להלן: יצחקי) ונגד מי שרכשה מחצית מהון המניות של החברה ושמשה אף היא דירקטור בחברה (הנתבעת 4, להלן: גברת סגלוביץ).

לפי הנטען בכתב התביעה, השותפות העניקה שירותים משפטיים לחברה מהמועד שבו נוסדה זו , ברם חרף התחייבות מנהליה לא שילמה שכר טרחה לשותפות בעבור שירותים משפטיים שהעניקה בגין התקופה המתחילה בחודש מרס 2010 ועד למועד הגשת התובענה.

2. לפניי בקשה לסילוק על הסף שהגישה גברת סגלוביץ מחמת היעדר עילה או היעדר יריבות .

טענות השותפות
3. לפי הנטען בכתב התביעה, נקלעה החברה לקשיים כלכליים ונזקקה למשקיע מן החוץ (באותה עת היו בעלי מניות החברה יצחקי ובתו). ביום 25.3.10, בתום משא ומתן בין יצחקי לבין הגברת סגלוביץ, נכרת חוזה שלפיו רכשה האחרונה מחצית מהון המניות של החברה (להלן: עסקת הרכישה). ממועד הרכישה ועד ליום 15.4.12 שִמשה הגברת סגלוביץ דירקטור בחברה, כשבתקופה שבין 2.5.10 לבין 23.10.11 שמשה דירקטור יחיד.

לטענת השותפות, במועד עסקת הרכישה עמדה חוב החברה לה על סך 125,000 ₪ בצירוף מע"מ. מקורו של החוב - שירותים משפטיים שהעניקה השותפות לחברה עד לחודש מרס 2010. לבקשת יצחקי ו גברת סגלוביץ, ובין היתר בשל הצהרתם כי השותפות תהא יועצה המשפטי של החברה גם לאחר עסקת הרכישה, נאותה השותפות להעמיד את החוב על סך 60,000 ₪ בצירוף מע"מ , ובלבד שהחוב ישולם מיד.

חרף זאת, החברה לא סלקה את החוב כמוסכם , ורק לאחר מספר מכתבי דרישה ומשא ומתן חדש הגיעו הצדדים לידי הסכמה ולפיה שילמה החברה את הסך של 60,000 ₪ בצירוף מע"מ.

עוד נאמר, כי החל מחודש מרס 2010 וכלה ביום 6.6.12, שבו התפטרה השותפות מייצוג החברה ויצחקי, עבדה השותפות בעבור החברה 153.75 שעות, שביטוין הכספי מסת כם בסך 84,600 ₪ ללא מס ערך מוסף.

השותפות חייבה את החברה על בסיס שעות עבודה של עורכי הדין השונים העובדים בשותפות או על בסיס סכום קבוע ומוסכם מראש בעבור שירות מסוים. חרף הענקת שירותים כאמור, לא שילמה החברה את חובה.

יתרת חוב שכר טרחה הנתבע מסתכם בסך 69,045 ₪ בצירוף מע"מ .

4. לפי האמור בכתב התביעה, גברת סגלוביץ חבה אישית כלפיה היות שבמועד הרלוונטי שִמשה נושאת משרה בכירה בחברה אשר ניהלה עם השותפות משא ומתן בחוסר תום לב, הציגה כלפיה מצגים כוזבים בנוגע למועד פירעון החוב והמשיכה להזמין ממנה שירותים משפטיים בעבור החברה ביודעין כי אין ביכולתה לשלם תמורתם. בעשותה כן הכניסה גברת סגלוביץ ביודעין את החברה להתחייבויות שאין ביכולתה לעמוד בהן (טענות זהות מועלות כלפי יצחקי).

טענות גברת סגלוביץ
5. בכתב ההגנה כמו גם בבקשה לסילוק על הסף העלתה גברת סגלוביץ טענות מטענות שונות, שעל פיהן יש, לדעתה, לקבוע כי אינה חייבת מאומה, וכי אם קיים חוב הרי שהוא חובם של החברה או של יצחקי.

לטענתה, אין כתב התביעה מגלה עילת תביעה נגדה ואין יריבות בינה לבין השותפות. לבקשה לא צורף תצהיר. בעקבות טענת השותפות, כי בהיעדר תצהיר יש לדחות את הבקשה על הסף, צורף תצהיר לתשובה לתגובת השותפות .

בתגובתה העלתה השותפות טענות הנוגעות לסוגיות שאינן נושא המחלוקת בבקשה דנן , ולכן אין צורך לדון בהן.

היעדר עילה או היעדר יריבות
6. בהתאם לתקנה 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: התקנות) רשאים בית המשפט או הרשם לצוות בכל עת " .. על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה: (1) אין הכתב מראה עילת תביעה."

7. השאלה אם כתב תביעה מגלה עילה נבחנת על סמך האמור בו בלבד ללא הפניה לטענות ההגנה של הנתבע. על בית המשפט (או הרשם) להניח כי כל העובדות המפורטות בכתב התביעה אמת, וכי יעלה בידי התובע להוכיח אות ן. אם נהיר ונעלה מכל ספק שגם בהנחות אלו לא יוכל התובע לזכות בסעד המבוקש, וגם תיקון כתב התביעה לא יועיל, תמחק התובענה מחמת חוסר עילה. אם ניתן להציל את ההליך על ידי תיקונו לעולם תהא עדיפה דרך זו על פני הסעד הדרסטי של מחיקתו. אלה מושכלות ראשונים ואין צורך להרחיב בסוגיה.

8. ייאמר רק (לנוכח טענות השותפות בדבר הצורך בתצהיר) כי מטיבה בקשה למחיקה על הסף מחמת היעדר עילה (או היעדר יריבות) אינה טעונה תצהיר. כאמור, בחינת הבקשה נעשית על סמך האמור בכתב התביעה בלבד, כאשר בית המשפט מניח כי האמור בו אמת, ולכן המחלוקת הטעונה הכרעה משפטית גרידא.

ראה בסוגיה בין היתר את דברי כבוד השופט (כתוארו אז) גרוניס בע"א 154/04 הרב אמנון יצחק שליט"א נ' נוימן (פורסם ב אתר נבו) [2005].

9. היעדר יריבות הוא פן אחר של היעדר עילה, ולכן יש לבחנה על סמך העובדות המפורטות בכתב התביעה בלבד.

ראה בסוגיה בין היתר ע"א 642/89 עיזבון המנוח מאור שניידר ז"ל נ' עיריית חיפה, פ"ד מו(1) 470 [1992]; ע"א 280/84 עפרי נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(3) 358 [1986].

10. מעיון בעובדות המפורטות בכתב התביעה עולה, כי חסר בו הפירוט העובדתי לביסוס עילת תביעה נגד גברת סגלוביץ. נאמר בו, כי במסגרת עסקת הרכישה חתמו גברת סגלוביץ ויצחקי על חוזה; כי לבקשתה ובקשת יצחקי הסכימה השותפות להפחית מסכום החוב (שאינו נושא תובענה זו) וכי ציינה (יחד עם יצחקי) שהשותפות תמשיך לשמש יועצה המשפטי של החברה; כי ביום 2.5.10 מונתה דירקטור יחיד בחברה וכי ביום 23.10.11 החלה לכהן כדירקטור יחד עם יצחקי; הא ותו לא .

בפרק 'עילות התביעה והסעד המבוקש' צוין אמנם כי יש לחייבה (יחד עם יצחקי) אישית היות שבזמנים שונים נשאה משרה בכירה בחברה, ניהלה במודע משא ומתן עם השותפות בחוסר תום לב, הציגה מצגים כוזבים בנוגע למועד פירעון החוב והמשיכה להזמין שירותים משפטיים מאת השותפות בידיעה כי אין ביכולתה של החברה לשלם תמורתם.

אין באמור בפרק העובדות כדי לבסס עילת התובענה, והאמור בפרק העילה והסעד המבוקש חסר הפירוט העובדתי הדרוש, ולכן אין בו כדי לבסס עילת התובענה.

ראה לעניין עילת התביעה נגד נושא משרה בתאגיד בין היתר ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ, פ"ד מח (5) 661 [ 1994]; ע"א 2273/02 חברת פסל בע"מ נ' חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ, פ"ד נח (2) 36 [2003]; ע"א 313/08 נשאשיבי נ' רינראוי ( פורסם באתר נבו) [2010].

11. נוסף על האמור לעיל יצוין, כי סכום התביעה אינו נהיר די הצורך – אין לדעת מהי התקופה שבגינה נתבע שכר טרחה ואין לדעת אם החיוב בריבית חריגה מרבית הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ היא ריבית מוסכמת (נספחים מספ ר 11 ו-12, שיתכן כי הבהירו את הסוגיה, לא צורפו לכתב התביעה).

12. מעבר לדרוש יצוין, כי לוּ גילה כתב התביעה עילה לא היה מקום להורות על סילוק התובענה על הסף על סמך העובדות המפורטות בבקשת גברת סגלוביץ. עובדות אלה מבססות הגנה הראויה להישמע ברם אינן מצדיקות סילוק על הסף (ולמותר לציין כי בקשה המבוססת על עובדות טעונה תצהיר, וצירוף תצהיר לתגובה לתגובת השותפות, כפי שנעשה במקרה דנן, אינו מרפא את הפגם).

13. על אף האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי אין להורות על מחיקת התובענה, שכן ניתן להציל את ההליך על ידי תיקון כתב התביעה ופירוט עובדתי ראוי (לרבות של סכום התביעה) .

אשר על כן תחת מחיקת ההליך, אני מורה לשותפות להגיש תוך 30 יום מהיום כתב תביעה מתוקן המפרט כדבעי את העובדות המבססות את עילת התובענה. לכתב התביעה המתוקן יצורף תצהיר כמצוות תקנה 92 לתקנות.

השותפות תישא בשכר טרחת עורך-דין של המבקשת בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א. שילה ושות' עורכי דין
נתבע: פנינת העמק בע"מ
שופט :
עורכי דין: