ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין SANAYI GERECLERI DORUKEV נגד טלל בע"מ :


בפני כבוד השופט אליהו בכר

המבקשים/ תובעת ונתבעת שכנגד:

1)Doruk ev Gerecleri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi
2) TURK EXIMBANK EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY
ע"י ב"כ עוה"ד יורם סמואל

נגד

המשיבים/ נתבעים ותובעים שכנגד:

1) טלל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שאול קוטלר
2) שאוב לורנץ בע"מ
3) יוסף רוזנצוויג
ע"י ב"כ עוה"ד חיים צדוק

נגד

נתבע שכנגד: ג'מאל דרגולו
ע"י ב"כ עוה"ד יורם סמואל

החלטה

מבוא
1. לפני בקשת המבקשים לצירוף תובע נוסף מכוח תקנה 24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "תקנות סד"א").

רקע
2. המבקשת 1 הינה חברה זרה העוסקת בין היתר בייצור תנורים ומקום מושבה בתורכיה.
המשיבה 1 הינה חברה העוסקת ביבוא תנורים ושיווקם בישראל, ועסקה במועדים הרלוונטים ביבוא ושיווק תנורי המבקשת 1 בישראל.
המשיבה 2 אף היא עוסקת ביבוא תנורים ושיווקם ויחד עם המשיבה 1 מכרה תנורים אשר יוצרו על ידי המבקשת.
המשיב 3 הינו בעל מניות ומנהלה היחיד של המשיבות 1-2.

3. בתאריך 20.5.2008 הגישה המבקש ת תביעה כנגד המשיבים לתשלום הסך של 3,886,325.10 ₪ בשל אי תשלום התמורה המגיעה לה עבור התנורים שמכרה לה.
מנגד, הוגשה תביעה שכנגד ובה טענו המשיבים כי התנורים היו לקויים ובשל כך נגרמו להם נזקים קשים. לצורכי אגרה בלבד הועמדה התביעה שכנגד על 4 מיליון ₪.

הבקשה
4. ב"כ המבקשים טען, כי התביעה דנן הוגשה בגין חוב המשיבים כלפיה הנובע מייצוא תנורים, על פי הזמנות שבוצעו אולם התמורה טרם שולמה.
עוד ציין, כי המבקשת 1 היתה מבוטחת בביטו ח סיכוני סחר חוץ על ידי המבקש 2. משלא שולם חוב המשיבים, קיבלה המבקשת 1 פיצוי מטעם המבקש 2 בסכום של 150,000$. בעקבות פיצוי זה המבקשת 1 המחתה את זכויותיה למבקש 2.

5. בתצהירי העדות ראשית מטעם המשיבים נטען, כי למבקשת 1 אין כל זכות תביעה כנגדם היות והראשונה המחתה את כל זכויותיה בחוב הנטען למבקש 2. לפיכך טען ב"כ המבקשים, כי המבקשת 1 המחתה זכויותיה עד גובה סכום הביטוח בלבד . מכל מקום, בין אם יקבל ביהמ"ש את עמדת המבקשת 1 ובין אם יקבל את עמדת המשיבים, אין בכך כדי להשפיע על המבקשות היות והן חולקות עמדה משותפת.

6. המבקשים הוסיפו, כי יש מקום להורות על צירוף תובע נוסף על מנת להכריע בשלמות וביעילות בכל השאלות הכרוכות בתובענה (ראה: בש"א 3973/91 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' קרנית- קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, פ"ד מה(5), 457; רע"א 9572/06 שירותי בריאות כללית נ' ליאון קורלנד ( טרם פורסם, 25.6.2007).

כך גם אין בצירוף המבקש 2 כתובע נוסף כדי להכביד על ניהול ההליך, מאחר ואין לו טענות עובדתיות משל עצמו מלבד זאת ששילם למבקשת 1 פיצוי בסך 150,000 $, ראיות המבקשים יוותרו בעינן וכל ההליכים ימשיכו כסדרם. היה וביהמ"ש יקבל את הבקשה, כל השינוי שיבוצע הינו הוספת שמו של המבקש 2 כתובע נוסף ותתווספנה העובדות הרלוונטיות בסעיף 86 לתצהיר העדות הראשית של CEM בכל הקשור עם המחאת הזכות.

תגובות לבקשה
תגובת המשיבים 2-3
7. ב"כ המשיבים 2-3 עתר לדחיית הבקשה. לטעמו, קבלת הבקשה הינה החזרת ההליכים לאחור וזאת לאחר שלאורך ארבע שנים מתקיימים הליכים מקדמיים והתיק נקבע להוכחות.

8. עוד ציין, כי כבוד הש' אורנשטיין כבר הצביע בשנת 2008 על הכשל המהותי בתביעתה, כשל אותו מבקשת המבקשת לתקן באמצעות הבקשה דנן . המבקשת הינה האחראית הבלעדית לכשל המהותי בבסיס תביעתה ועליה לשאת בתוצאות מחדלה.

9. עוד הוסיף ב"כ המשיבים 2-3, כי בדיון האחרון , לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים , הוא הודיע בפני ביהמ"ש על הכשל בתביעת המבקשת ורק אז ביקשה המבקשת לבצע מקצה שיפורים.

10. בנוסף טען , כי ככל שהמחתה המבקשת 1 לבעל הזכות זכות חוזית ולא נזיקית, הרי שאין קשר חוזי בין המשיבים ובין המבקשת 1 היות ולא נחתם כל חוזה בין המשיבים למבקשת 1 ועל כן המבקשת 1 לא יכלה להמחות זכו יות אלו לבעל הזכות. וככל שעסקינן בזכויות נזיקיות, לא ניתן להמחות זכויות אלו כקבוע בסעיף 22 לפקודת הנזיקין.

11. מעבר לאמור ציין, כי ממכתב הבנק וכתב המחאת הזכויות עולה כי המבקשת 1 המחתה את זכויותיה מול המשיבה לבעל הזכות וזאת כ נגד קבלת סך של 150,000 $. כל טענה הסותרת את מכתב הבנק וכתב המחאת הזכויות דינה להידחות.

תגובת המשיבה 1
12. ב"כ המשיבה 1 טען, כי דין הבקשה להידחות מכמה טעמים ובהם : היעדר תצהיר לתמיכה בעובדות; המסכת העובדתית המבססת את תביעת המבקש 2 שונות מהעובדות המקימות את עילת תביעת התובעת; חוסר תום לב מטעם התובעת עת הסתירה עובדות מהותיות בעת פתיחת ההליך; הבקשה הוגשה באיחור ושיהוי ניכר; התיקון המבוקש יוצר מצב אבסורדי לפיו קיימים שני תובעים חלופיים בגין אותן עילות תביעה; התיקון המבוקש נוגע להמחאת זכויות אשר בוצעה בתורכיה, בין שני גופים זרים תורכיים, אשר הדין הישראלי לא חל עליהם או על ההמחאה; לאור הדין התורכי עילת התביעה התיישנה.
לחילופין, טען ב"כ המשיבה 1, כי ככל שהבקשה תתקבל יש להורות על הגשת כתבי טענות מתוקנים ולהשלים הליכים מקדמיים גם מול בעל הדין הנוסף, ועליו להצטרף גם לתביעה שכנגד.

13. ב"כ המשיבה 1 הוסיף, כי אין מדובר בהוספת תובע פורמאלי, אלא בתיקון מהותי בעובדות התביעה, תוך פגיעה בזכויות הדיוניות והמהותיות של הנתבעים. והוסיפה כי תיקון התביעה בשלב כה מאוחר ללא כל הסבר ראוי מטה את הכף לחובת התובעת ולדחיית הבקשה.

14. עוד נטען, כי עילת התביעה של המבקשת 1 אינן מתאימות לביסוס תביעת המבקש 2, היות ויש לבסס את עילת תביעתו מכוח כתב המחאת זכות ועל כן לא ניתן להסתפק רק בסעיף 86 לתצהיר עדות ראשית מטעם המבקשת 1.

15. לבסוף טען, כי היות והחוב הומחה לטובת המבקש 2, אין למבקשת 1 זכות לתבוע את המשיבה 1 בגין החוב הנטען ועל כן דין התביעה להידחות בהיעדר עילה.

לאור האמור לעיל טען , דין הבקשה לצירוף תובע נוסף להידחות.

תשובה לתגובה
16. ב"כ המבקשים השיב, כי נושא צירופו של המבקש 2 כתובע נוסף עלה בישיבת קד"מ האחרונה ותקנות סד"א מסדירות את גדר הסמכויות המוקנות לשופט בישיבות קד"מ. כמו כן ההליך המקדמי נועד לבחו ן את כתבי הטענות, להתיר תיקונם, להורות על צירוף בעלי דין או מחיקתם ולהורות על כל הוראה שיש בה כדי לפשט את הדיון. כך קרה בעניינינו, עת הפנה ביהמ"ש תשומת לב הצדדים לצורך להסדיר את נושא המחאת הזכות מהמבקשת 1 למבקש 2.

ב"כ המבקשים חזר על טענותיו בבקשה, לפיהם אין מדובר בבקשה לתיקון כתב תביעה אלא בצירוף תובע נוסף וכי אין בדעתם להביא ראיות נוספות ועל כן הזכויות הדיוניות של המשיבים לא יפגעו.

באשר לאי הגשת תצהיר, ב"כ המבקשים טען , כי בקשה לצירוף תובע נוסף אינה טעונה הגשת תצהיר נלווה.

17. לבסוף, ב"כ המבקשים ציין, כי אין בבקשה כדי להכביד על ניהול ההליך היות ואין טענות עובדתיות למעט הטענה כי המבקש 2 פיצה את המבקשת 1 בסך 150,000$ ועל כן, אין כל צורך לבטל את מועדי ההוכחות.

דיון
18. תקנה 21 לתקנות סד"א מסדירה את התנאים לצירוף תובע, וזו לשונה:
"21. מותר לצרף בחזקת תובעים בתובענה אחת את כל הטוענים לזכות סעד — בין ביחד, בין לחוד ובין לחלופין — בשל מעשה אחד או עסקה אחת או סדרה אחת של מעשים או עסקאות או כתוצאה של אחד מאלה, ושאילו הגישו תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית. "

תקנה 24 תקנות סד"א מתווה את הנוהל לצירוף או מחיקה של בעלי דין, וזו לשונה:
" 24. בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית המשפט או הרשם, לבקשת אחד מבעלי הדין או בלא בקשה כזאת ובתנאים שייראו לו, לצוות על מחיקת שמו של בעל דין שצורף שלא כהלכה כתובע או כנתבע, או על הוספת שמו של אדם שהיה צריך לצרפו כתובע או כנתבע או שנוכחותו בבית המשפט דרושה כדי לאפשר לבית המשפט לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. "

19. ההלכה הפסוקה ציינה, כי המבחן לצירוף תובע הינו היות התובע דרוש לשם הכרעה ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה, זוהי למעשה השאלה בבסיס בקשה זו (ראה א' גורן בספרו "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה עשירית, תשס"ט, עמ' 95-96) ככל שניתן לפתור את אותן שאלות באופן יעיל ושלם גם ללא אותו מי שמבקשים לצרפו, כי אז אין מקום לצרפו (בש"א 3973/91 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' קרנית- הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, מה (5) 475 (1991)).

20. קראתי את הבקשה, התגובה והתשובה לתגובה, וסברתי כי דין הבקשה להתקבל.
המבקשת 1 היתה מבוטחת בביטוח סיכוני סחר חוץ על ידי המבקש 2, וכאשר המשיבים לא פרעו את חובם . לפיכך, המבקשת 1 קיבלה מהמבקש 2 150,000$ תגמולים על חשבון הנזק שנגר ם לה בשל אי התשלום . עם מתן הפיצוי המבקשת 1 המחתה זכות ה כלפי הנתבעים ל מבקש 2. המחאה זו מאפשרת לאחרון זכות שיבוב בגובה ה גמול שש ילם.

21. הטענה העיקרית שעומדת במחלוקת הינה שיעור זכות ההמחאה, היינו האם המבקשת 1 המחתה את מלוא זכויותיה למבקש 2 תמורת פיצוי בסך 150,000 $ כ שאז לא נותרו למבקשת 1 זכו יות כלשהן כלפי הנתבעות או כפי טענת המבקשת 1, היינו כי המחתה את זכויותיה למבקש 2 עד גובה סכום התגמול בלבד . במקרה זה , ככל שתתקבל תביעת ה מבקשים, המבקש 2 יהיה זכאי להשבה עד לגובה הגמול ששילם ואילו המבקשת 1 תהיה זכאית ליתרת הפיצוי.
סוגיה זו מקומה להתברר במהלך שמיעת הראיות. על מנת שניתן יהיה לבררה בצורה יעילה וש למה, נכון יהיה לצרף את המבקש 2 כתובע נוסף לתביעה.

22. אוסיף, כי הנני מתיר תיקון כתב התביעה כך שיתווסף שמו של התובע 2 כתובע נוסף. כמו כן הנני מתיר הוספת העובדות בסעיף 86 לתצהיר עדות ראשית מטעם המבקשת 1 בדבר המחאת הזכות.
כתב תביעה מתוקן יוגש בתוך 10 ימים מהיום.
כתבי הגנה מתוקנים יוגשו תוך 21 ימים ממועד הגשת כתב התביעה המתוקן ובמועד זה רשאים הנתבעים לתקן תצהירי העדות הראשית מטעמם בהתייחס לתיקון סעיף 86 בלבד. .
אציין, כי מועדי ההוכחות יעמדו בעינן ולא תהיינה דחיות בעקבות בקשה זו.

משהתוצאה הינה תיקון כתב התביעה, המבקשים יישאו בהוצאות המשיבים , למשיבה 1 5,000 ₪ ומשיבים 2-3 5,000 ₪ נוספים.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג , 11 נובמבר 2012 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: SANAYI GERECLERI DORUKEV
נתבע: טלל בע"מ
שופט :
עורכי דין: