ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנוף מרכזי נוער ופנימיות נגד חברת קוד בן עמי בע"מ :

בפני כבוד השופטת עידית וינברגר

המבקשת

חברת קוד בן עמי בע"מ

נגד

המשיבה

מנוף מרכזי נוער ופנימיות

החלטה

בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקשת ביום 02.09.12 בהיעדר הגנה.
בפסק הדין חויבה המבקשת לשלם למשיבה סך של 262,881 ₪, יתרת חובה על פי הנטען, בגין תוצרת חלב שסיפקה לה המשיבה.

המבקשת, באמצעות המצהיר מטעמה שהינו מנהלה ובעל המניות בה, אינה מכחישה קבלת כתב התביעה והזמנה לדין.
לטענתה, אי הגשת כתב הגנה לא נבעה מרשלנות או זלזול אלא ממצוקה אליה נקלע מנהלה לאחר שנאלץ להתמודד עם כמות גדולה של הליכים משפטיים במקביל, בעקבות הליך פירוק שנוהל נגד חברה אחרת בבעלותו.

לעניין סיכויי ההגנה, טוענת המבקשת כי הסכם אספקת החלב, עליו מתבססת התביעה הינו הסכם למראית עין, מאחר ובאותה עת המשיבה טרם קיבלה מכסת חלב ועל כן המבקשת שימשה רק כצינור להעברת החלב לחברה אחרת בשם "הרועה הגלילי" שהיא זו שרכשה את החלב מהמשיבה ולא המבקשת ועל כן המבקשת אינה חייבת דבר למשיבה.

ההסכם האמיתי בין הצדדים, לטענת המבקשת, הינו הסכם לניהול מיזם משותף בינה לבין המשיבה במסגרתו רוכשת המשיבה יותר ממחצית עדר העזים שבבעלות המבקשת.
מוסיפה וטוענת המבקשת כי ע"פ הסכם אספקת החלב, התחייבה המבקשת לרכוש את תוצרת החלב מהמשיבה כל עוד לזו לא תהיה מכסת חלב. מכסת החלב של המבקשת בוטלה ביום 1.07.11 ובעקבות כך, הוסכם כי המשיבה תרכוש את חלקה של המבקשת בדיר בתמורה לסך של 319,000 ₪. המשיבה קיזזה מתוך הסכומים שהיא חייבת למבקשת שלא כדין וע"פ חישוביה, המשיבה היא זו שחייבת לה סך של 150,000 ₪ בערכים נומינאליים.

לתמיכה בטענותיה, צירפה המבקשת את העתק הסכם הקמת המיזם המשותף מיום 14.11.10 וכן העתק חשבוניות שע"פ הטענה הונפקו במקביל ע"י המשיבה למבקשת וע"י המבקשת לחברת הרועה הגלילי באותם סכומים, מה שמעיד לטענת המבקשת כי היא קנתה את החלב מהמבקשת ומכרה אותו לחברת הרועה הגלילי באותו מחיר מבלי שהפיקה מכך כל רווח.

המשיבה מתנגדת לבקשה.
כטענה מקדמית טענה המשיבה כי אין הבהרה בתצהיר התומך בבקשה לעניין מועד קבלת פסק הדין בידי המבקשת, ויתכן שחלפה התקופה להגשת הבקשה.
לגופה, טענה המשיבה כי המבקשת לא מסרה כל סיבה מוצדקת למחדל באי הגשת כתב הגנה, פרט לטענה כי היה טרוד בעניינים אחרים, שלא הוכרה כנימוק מוצדק למחדל או לפחות לבקש הארכת מועדים לשם הגשת הגנה. אמנם ע"פ הפסיקה, טעם זה הינו הפחות בחשיבותו מבין שני טעמים לביטול פסק דין בהיעדר, אך כאשר המבקש מגלה יחס מזלזל כלפי חובתו כבעל דין לא יוכל לכפר על מחדליו בתשלום הוצאות, כפי שמלמד סירובם של מנהל המבקשת ובני משפחתו לפתוח את דלת ביתם בניגוד לחובתם לקבל כתב בי-דין כמפורט בתצהיר מוסר המצורף לתגובה.

באשר לסיכויי ההגנה, דוחה המשיבה מכל וכל את הטענה כי מדובר בהסכם למראית עין שכן אין כל הסתרה והדברים גלויים וברורים בהסכם. אין סתירה או כפילות בינן לבין ההסכם השני הצופה פני עתיד לרכישת אחוזי בעלות בדיר.
עוד טוענת המשיבה, ובניגוד לטענת המבקשת, כי היא קיבלה את מכסת החלב שלה רק ביום 5.10.11 ועל כן גם לשיטתה של המבקשת היה היגיון כלכלי בהסכם אספקת החלב עד לאותו תאריך ומכל מקום היה על המבקשת לכבד התחייבויותיה למצער עד לאותו תאריך. כאשר כל החשבוניות שביסוד כתב התביעה הוצאות ונדרשו לפני מועד זה.

מוסיפה וטוענת המשיבה כי מנהל המבקשת מעיד על עצמו בעצם שהוא נתו יד להונאת השלטונות בכך שערך הסכם כפול לשם הערמה על הרגולטור ובכך שהמשיך למכור חלב על אף שאיבד את מכסת ייצור החלב. בנסיבות אלו, אל לו לבית המשפט לתת יד ולשחרר את המבקשת מהתחייבויותיה החוזיות הברורות בשל הסברים מופרכים הגובלים בפלילים.

דיון:
אין בפי המבקשת טענה בדבר פגם שפל בהליך מסירת כתב התביעה, כך שאין לומר כי קיימת לה זכות לבקש ביטול פסק הדין מתוך חובת הצדק.
כידוע, בבוא בית המשפט לשקול בקשה לביטול פסק דין, עליו להציב לעצמו שני מבחנים:
סיבת מחדלו של המבקש להגיש כתב הגנה וסיכויי ההצלחה של המבקש.
התשובה לשאלה השניה היא החשובה יותר.
ראו לעניין זה:ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית פ"ד כג(2) 721, 723; בר"ע 88/72 אורן נ' מיכאל פ"ד כו(1) 772, 773 ; ע"א 3645/92 קלנר נ' לופוביץ פ"ד מז(4) 133

פסק הדין המקורי ניתן בתאריך 9.7.12 ונמסר למבקשת כדין, בתאריך 16.7.12 – כך מעיד אישור המסירה המצוי בתיק. לפיכך, החל ממועד זה ידעה המבקשת על מתן פסק הדין נגדה, בהעדר הגנה.
במהלך פגרת בתי המשפט, הגיש ב"כ המשיבה בקשה לתיקון טעות סופר בפסק הדין, באופן שתתוקן ספרת הביקורת במספר החברה של המבקשת, בכותרת פסק הדין.
בתאריך 2.9.12 ניתן פסק הדין המתוקן, בו צוין כי התיקון היחיד הינו במספר החברה.
בינתיים, בתאריך 31.8.12 עדכן עו"ד מח'ול את פרטיו במערכת נט המשפט, כמי שנמייצג את המבקשת, ולפיכך נשלח פסק הדין המתוקן אליו ונמסר במשרדו כדין, בתאריך 6.9.12.
הבקשה הוגשה ביום 16.10.12, ולפיכך הוגשה באיחור.
בבקשה לא ציינה המבקשת מהו המועד בו נודע לה לראשונה על פסק הדין, ולא ביקשה להאריך את המועד להגשת הבקשה. די היה בנימוק זה, שיש בו כדי להסתיר פרטים מהותיים מבית המשפט, על מנת לדחות את הבקשה.
יחד עם זאת, בנסיבות העניין, החלטתי להאריך את המועד להגשת הבקשה, תוך הטלת הוצאות (ראו: בר"ע (תל-אביב-יפו) 2411/02 בנק לאומי לישראל נ' רינה מיכאלי, תק-מח 2003(2), 14605; ברע"א 8292/00, יוספי נ' לוינסון , דינים-עליון, נח, 990).
הנימוק היחיד שהעלתה המבקשת להיעדר כתב הגנה מטעמה, היה כי מנהלה אותה עת היה טרוד בהליכים משפטיים רבים נוספים במקביל.
צודק ב"כ המשיבה כי אין בנימוק זה לבדו בכדי להצדיק את המחדל באי הגשת כתב הגנה או למצער להגיש בקשה להארכת מועד להגשתו יחד עם זאת, בנסיבות העניין בו עסקינן, שוכנעתי, כי אין זה המקרה המצביע על שימוש לרעה בהליכי משפט או בזלזול בהליך המשפטי, כך שיצדיק שימוש בסנקציה החמורה של מתן פסק דין על פי צד אחד בלבד. לכל היותר המדובר במחדל שאירע:
"כתוצאה מצירוף נסיבות אומלל, מתוך אי-הבנה או בהיסח הדעת, או אף בשל רשלנות מסוימת מצד המבקש או בא-כוחו, ויחד עם זאת מסתבר, כי יש למבקש הגנה סבירה לגופו של עניין, כי אז יהיה בית המשפט נוטה, בדרך כלל, לקבל את הבקשה ולאפשר את ליבון הנקודות, השנויות במחלוקת, לגופן. במקרה כזה יעדיף בית המשפט את השגת מטרתו העיקרית לעשות משפט וצדק על מגמתו לשמור על כללי הפרוצדורה בקפדנות וללא פשרנות מוגזמת".
(רע"א 1958/00 אריה נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה וטלויזיה, פ"ד נה (5), 43 ).

ראה גם ספרו של ד"ר י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה ששית (1991) בעמ' 699, לפיו אף כאשר התנהגות הנתבע מגלה יחס של זלזול לא על נקלה ידחה בית המשפט את בקשתו לביטול פסק דין שניתן בהיעדרו.

7. בנוסף, כידוע הוכרה זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית. ראו: רע"א 8864/99 ליאת אנקווה נ' מעוז חברה לביטוח, תק-על 2000(3), 2132.
וכן:
"בתי המשפט מעדיפים לעסוק במהות, ככל הניתן, ולפצות בהוצאות על אי הנוחות שנגרמה". (רע"א 1119/05, גולדסייל בע"מ נ' ביליה רוברט נכסים לבניין בע"מ)

8. השיקול המכריע בבקשה לביטול פסק דין עפ"י שיקול דעת ביהמ"ש, הוא אם יכולה לצמוח למבקש תועלת מהביטול ומכך שהתובענה תתברר לגופה. בית המשפט לא ייעתר לבקשה לביטול פסק דין, אם התרשם כי ממילא, אין למבקש הגנה מפני התביעה (ראו: רע"א 9565/09 רינה מרגוליס נ' איגור גנץ ואח' (10.08.10).
9. טענתה המרכזית של המבקשת, כאמור, הינה כי ההסכם לאספקת החלב העומד בבסיס התביעה למעשה היה למראית עין בלבד וצירפה את מה שלטענתה היה ההסכם האמיתי בין הצדדים, שהמשיבה משום מה לא צירפה את העתקו לתביעתה ולמעשה העלימה את דבר קיומו מעיני בית המשפט.
מבלי להביע עמדה בשלב מקדמי זה של הדיון, טענה זו בצירוף יתר טענותיה של המבקשת כפי שפורטו דלעיל, במידה ויוכחו עשויות להוות הגנה עבור המבקשת.
יוזכר כי "...על מנת לבסס סיכויי הגנה די למבקש הביטול כי יראה קיומה של הגנה לכאורית (עניין אפל, שם; אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 373 (מהדורה עשירית, 2009))" (רע"א 5904/10 אנדרסון מדיקל בע"מ, יונתן שרייבר נ' אוניפארם בע"מ (14/12/2010).

10. הלכה היא כי בית המשפט יעדיף לעשות משפט צדק על פני שמירה קפדנית על כללי הפרוצדורה, כאשר האיזון יימצא בפסיקת הוצאות.
ראו: רע"א 9572/01, דדון נ' ווייסברג, פ"ד נו (6), 918.

11. אשר על כן, אני מורה על ביטול פסק הדין מיום 02.09.12 בכפוף לתשלום הוצאות בסך של 3,000 ש"ח.
כתב הגנה יוגש תוך 30 יום.

התיק יובא לעיוני ביום 11.12.12.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנוף מרכזי נוער ופנימיות
נתבע: חברת קוד בן עמי בע"מ
שופט :
עורכי דין: