ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיזבון המנוחה גנדלמן אלה ואח' נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 050465/05

בפני:

כב' השופטת ח. וינבאום וולצקי

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

1. עיזבון המנוחה גנדלמן אלה

2. גנדלמן אדוארד

3. גנדלמן סולומון

4. גנדלמן תמרה

ע"י ב"כ עוה"ד טל קולסקי ואח'

התובעים

נ ג ד

1. מגדל חברה לביטוח בע"מ

2. בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ישראל קנטור וח'

הנתבעים

פסק דין

מבוא

1. עניין לנו בתביעה של עיזבון המנוחה אלה גנדלמן ז"ל שבה מבקש העיזבון לחייב את הנתבע 2, הבנק למשכנתאות, (להלן: הבנק) ואת הנתבעת 1 (להלן: חברת הביטוח ו/או מגדל) בתשלום תגמולי ביטוח בגובה יתרת חוב המשכנתא שלקחה המנוחה ביחד עם אחרים.

ואלה העובדות הצריכות לעניין:

2. אלה גנדלמן ז"ל (להלן: המנוחה) הייתה אשתו של התובע 2 (הלן: אדוארד). התובעים 3 ו – 4 סלומון ותמרה גנדלמן (להלן: סלומון ו/או תמרה ו/או ההורים) הינם ההורים של אדוארד.

3. במהלך התקופה הרלוונטית לדיון נולד למנוחה ולאדוארד בן בשם אילן שהינו אחד היורשים של המנוחה.

4. התובעים והמנוחה רכשו דירת מגורים באשדוד במהלך שנת 1991, כשנה לאחר עלייתם ארצה. לצורך מימון הרכישה ביקשו התובעים והמנוחה ליטול משכנתא מהבנק.

5. ביום 6.8.91 חתמו התובעים והמנוחה על הסכם הלוואה בסך של 184,000 ש"ח בסניף של הבנק בראשל"צ (להלן: ההלוואה הראשונה). באותו מועד נחתמו מסמכים נוספים. כשבועיים קודם לכן נחתם גם אישור הצטרפות לביטוח חיים, נספח ו' למוצגי התובעים. על אישור ההצטרפות לביטוח חיים חתומים אדוארד וסולומון בלבד. לטענתם נאמר להם כי די בחתימת נציג מכל משפחה אבל כולם מבוטחים בביטוח חיים.

6. לאחר לידת בנם של המנוחה ואדוארד ביקשו התובעים והמנוחה לעבור לדירה גדולה יותר. לשם כך ביקשו לקחת הלוואה נוספת על ההלוואה הראשונה. ואכן ביום 3.2.97 חתמו התובעים והמנוחה על הלוואה נוספת בסך 190,000 ₪ בסניף אשדוד של הבנק (להלן: ההלוואה השנייה). לטענת התובעים נאמר להם בעת לקיחת ההלוואה השנייה כי היא באותם תנאים של ההלוואה הראשונה לרבות בנושא הביטוחים.

7. עם חתימת ההלוואה השנייה נחתמה גם בקשה להצטרפות לביטוח חיים, נספח ט' למוצגי התובעים, והפעם חתמו על האישור אדוארד ותמרה.

8. בבקשה להצטרפות לביטוח חיים (נספחים ו' ו – ט' שלעיל) מופיעה הצהרת בריאות בסעיף 1 לבקשה ושם נשאלים הלווים האם הם סובלים ממחלות שונות שמופיעות שם דוגמת - מחלות כליות, לב, וכו'. בטופס עצמו יש מקום לתשובה אחת ואין עמודה נפרדת לכל לווה להשיב ביחס למצבו הוא.

9. בעמודה של "פרטי הלווים והערבים" במסמך ו', סעיף 4, שלידה מופיעה גם חתימת הלווים על הטופס, מצוין "שם פרטי ומשפחה של הלווה". בסעיף 6 לטופס נספח ט' בגין ההלוואה השנייה, ישנן שתי עמודות ל"פרטי הלווים", האחת נושאת כותרת: "בעל" והשנייה נושאת כותרת: "אשה".

10. במהלך השנים קיבלו התובעים והמנוחה לביתם אישורים שנתיים על מצב חשבון מתומצת ובו גם ציון על קיומו של ביטוח חיים כאשר הכתוב מציין כך: "ביטוח חיים קיים (זוגי)" כאשר החשבון מופנה ל"גנדלמן אדוארד ואלה". ראה נספחים יא' – יד' למוצגי התובעים. רק בתמצית החשבון שנשלחה החל מינואר 2002 ממוען החשבון ל"גנדלמן סולומון ואדוארד" וגם בו מצוין שקיים ביטוח חיים זוגי. ראה נספחים טו' – טז' למוצגי התובעים.

11. ביום 19.3.02 הלכה המנוחה לבית עולמה לאחר שמחלת הסרטן, בה חלתה בשנת 1999, הכריעה אותה.

12. משפנו התובעים לבנק בבקשה להפעיל את הביטוח לצורך פרעון המשכנתא, נדחו בטענה כי המנוחה כלל לא הייתה מבוטחת בביטוח חיים שנעשה ביחד עם המשכנתא.

13. לאחר קבלת תשובת הבנק פנו התובעים לארגון שמסייע לעולים חדשים כדי לקבל סיוע וזה באמצעות מי ממתנדביו שלח בשמם מכתב לבנק, נ/4, שעיקרו בקשה להקלה בהחזרי המשכנתא.

14. אף לאחר שנדחתה בקשתם המשיכו התובעים בתשלום החזרי המשכנתא והם עושים זאת לכל אורך הזמן.

גרסת התובעים וטענותיהם

15. התובעים טוענים כי הוחתמו על מסמכים בעברית כאשר לא שלטו כלל בשפה העברית בעת נטילת ההלוואה הראשונה ושלטו בה מעט בעת לקיחת ההלוואה השנייה. בכל מקרה לא היו מסוגלים לקרוא בעצמם את המסמכים עליהם הוחתמו. לטענתם המסמכים לא הוקראו להם ונאמר להם שכל ארבעתם מבוטחים בביטוח חיים. לטענתם לו היו יודעים שהביטוח נעשה רק לשני לווים, וכי ניתן לעשות ביטוח ליתרת הלווים באמצעות חברת ביטוח אחרת חיצונית, כי אז היו פונים לחברת ביטוח נוספת לבטח את יתרת הלווים.

16. ב"כ התובעים טוען כי בדוחות השנתיים שנשלחו מהבנק הציג הבנק מצג ולפיו לאדוארד ואלה גנדלמן יש ביטוח חיים זוגי. גם העובדה שבטפסים מצוין "בעל" ו"אשה" יש בו כדי ללמד שמדובר בביטוח לשני בני הזוג. על כן גם אם היו קוראים את המסמכים היו מגיעים לאותה הבנה שכל אחד משני בני הזוג מבוטחים. זו גם בשל העובדה שבעמודה של הצהרת הבריאות יש מקום רק למענה של אחד מהמבוטחים/לווים.

17. עוד הוא טוען כי הבנק פעל בניגוד להנחיות המפקח על הבנקים שהנחה ליתן הסברים מפורטים לעולים חדשים בעת לקיחת הלוואות וכן למסור להם חוברת הסבר של תנאי העסקה בשפתם. הוא מפנה לת/5. כך גם לא עמדו הנתבעים בחובה להדגיש את ההגבלות שבפוליסה. גם לו רצו לקרוא את תנאי הביטוח, אלה לא נמסרו להם עובר לחתימה על המסמכים, לרבות הבקשה לביטוח חיים (נספחים ו' ו – ט' למוצגי התובעים).

18. בשום מקום לא הוסבר לתובעים כי הביטוח מוגבל לתקרה של 120,000$ או 400,000 ₪.

19. את המכתב נ/4 לא קראו לאחר שאותה מתנדבת חברה רשמה אותו אלא חתמו לאחר שהיא הסבירה להם פחות או יותר מה כתוב. האמור במכתב בכל הנוגע למצב הביטוחים נרשם בהתאם למה שנאמר להם על ידי הבנק בעת פנייתם לסילוק המשכנתא.

20. הנתבעים פעלו בניגוד לחובותיהם שמכוח חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 והן מכוח חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א – 1981 והכללים שמכוחו.

21. עדי הנתבעים לא יכלו להרים את נטל השכנוע ולהראות כי עמדו בחובות שמכוח חוקים אלו.

גרסת חברת הביטוח וטענותיה

22. המנוחה כלל לא ביקשה להתקבל לביטוח ובפועל לא הוצאה כל פוליסה על שמה.

23. התובעים לא עמדו בנטל להוכיח קיומה של פוליסה ועל כן אין להם עילת תביעה כלפי מגדל.

24. טענות התובעים הן עדות בעל פה כנגד מסמך בכתב ועל כן אסורות.

25. מתוך העדויות של פקידות הבנק עולה כי הן יידעו את התובעים באשר למגבלות הביטוח וכי ניתן לבטח רק שני לווים וכי הן פעלו לפי הנהלים שהיו קיימים בבנק ונתנו לתובעים הסברים מפורטים.

26. הטפסים עליהם נדרשו התובעים לחתום הינם פשוטים וברורים והם אף הומצאו לתובעים. גם לאור שיעור הפרמיה יכלו התובעים לדעת שרק שני לווים מבוטחים ולא כל הארבעה.

27. מתוך המכתב נ/4 ששלחו התובעים לאחר מות המנוחה עולה כי הם ידעו שרק שני לווים מבוטחים בכל הלוואה.

28. התובעים מבקשים לסמוך טיעוניהם על סמך עדות בעל דין יחידה שכן כך יש לראות את עדות אדוארד וסולומון לגבי כל אחת מההלוואות. מטעם זה חל בענייננו סעיף 54 לפקודת הראיות [נוסח חדש].

29. התובעים נמנעו מלהעיד את תמרה והימנעות זו יש בה כדי ללמד שאילו הייתה זו מובאת הייתה פועלת לרעתם.

30. ההלוואות אותן נטלו התובעים לא בוטחו במלואן אלא רק בחלקן ועל כן גם אם תתקבל טענת התובעים אין לחייב את מגדל ביותר מסכום הביטוח המקסימאלי.

גרסת הבנק וטענותיו

31. התובעים קיבלו לידיהם את כל המסמכים עליהם הוחתמו ובמשך שנים עד מועד פטירת המנוחה גם קיבלו מידי שנה את הדו"ח השנתי שבו פירוט מדויק של הפרמיות שנגבו, ועל כן יכלו לדעת את כל פרטי ותנאי הביטוח ובין היתר את העובדה שרק שני לווים מבוטחים.

32. הבנק פעל בתום לב, בזהירות ובקפדנות והודיע לתובעים אודות היקף הכיסוי הביטוחי וזהות הלווים המבוטחים. ב"כ הבנק מבקשת לקבל את עדויות עדי הבנק אשר מתיישבות עם נהלי הבנק באותם שנים.

33. התובעים נמנעו מלהעיד את תמרה הגם שעדותה יכלה לשפוך אור על ההסברים שקיבלו התובעים עובר לנטילת ההלוואות. הימנעות מהעדת תמרה צריך שתפעל לרעתם שכן יש להסיק מכך שעדותה לא הייתה תומכת בטענותיהם.

34. העובדה שאדוארד וסולומון העידו כי לא קראו את מסמכי ההלוואה אין בה כדי ללמד על ידיעתה או אי ידיעתה של המנוחה את תנאי ההלוואה. חזקה על אדם שהוא יודע על מה הוא חותם. הלווים הינם אנשים משכילים ומנוסים.

35. בעדויות התובעים נמצאו סתירות בכל הנוגע להסברים שקיבלו בקשר לביטוח החיים.

36. במכתבם לבנק נ/4 לא פורטה כל טענה הנוגעת לרשלנות הבנק בעת ההחתמה על מסמכי ההלוואה והביטוח. מתוך אותו מכתב נלמד כי התובעים סברו שבטעות נעשה ביטוח חיים לתמרה במקום למנוחה וכל זאת בהלוואה השנייה.

37. לא ניתן לקבל את טענת התובעים כי על הבנק היה להציג בפניהם תרגום לרוסית של מסמכי ההלוואה שכן אזי היה צריך בכל הליך משפטי להתדיין בשאלות פרשניות של התרגום.

38. בכל הנוגע להוראת המפקח על הבנקים ת/5 הרי שמדובר בהנחיה משנת 1995 ועל כן היא רלוונטית, אם בכלל, רק להלוואה השנייה.

39. אין על הבנק חובה להציע ללווים לערוך ביטוח חיים. הודעה כי הלווה זכאי לערוך ביטוח חיים להבטחת תשלום המשכנתא בעת פטירה – אינה בגדר "פרט מהותי" שעל הבנק להודיעו במסגרת המו"מ לעריכת הסכם ההלוואה. מקום שנעשה ביטוח הוא נעשה בראש ובראשונה לטובת הבנק.

40. התובעים לא הוכיחו כי הבנק הפר חובת זהירות קונקרטית כלפיהם ואף התרשלות לא הייתה פה. לחילופין קיים אשם תורם מצד התובעים.

41. התובעים גם לא הוכיחו את נזקם הנטען שסומך על הטענה כי לו היו מודעים למצב היו טורחים לבטח את יתרת הלווים בחברת ביטוח אחרת.

העדים

42. מטעם התובעים העידו אדוארד וסולומון. בכל הנוגע להלוואה הראשונה היה זה סולומון שערך את עיקר המגעים מול הבנק. בכל הנוגע להלוואה השנייה היה זה אדוארד.

43. מטעם מגדל הובא להעיד מר עופר כץ שהינו ראש צוות תביעות בחברה.

44. מטעם הבנק הובאו מר מאיר גינזבורג ששימש מזכיר בנק לאומי למשכנתאות במועדים הרלוונטיים לתביעה ובתוקף תפקידו זה היה אחראי גם על נושא הביטוחים בבנק.

45. מטעם הבנק הובאו להעיד גם הפקידה שטיפלה בנטילת ההלוואה הראשונה, הגב' אידה קרסנופולסקי, וכן הפקידה שטיפלה בנטילת ההלוואה השנייה, הגב' ויקי רזניק.

דיון

46. ייאמר מיד כי התלבטתי רבות בטרם הגעתי לכתיבת פסק דין זה וזאת מאחר ובכל אחת מקבוצות העדים מצאתי בעייתיות שהעלתה שאלות ביחס למהימנות העדות.

47. אתחיל מהסוף ואומר כי חרף בעייתיות שמצאתי בעדויות התובעים הרי שבסופו של יום עשו אלה רושם מהימן יותר מעדויות עדי הבנק.

48. הן אדוארד והן סולומון עמדו על טענתם ולפיה כלל לא היו מסוגלים לקרוא את מסמכי הבנק והביטוח, ובוודאי שכך בעת נטילת ההלוואה הראשונה. גרסתם זו לא נסתרה ונוכח התמונה העובדתית שנפרשה במהלך שמיעת הראיות, ראיתי לקבלה. התובעים עלו ארצה בסמוך למלחמת המפרץ הראשונה ולטענתם כתוצאה ממנה בוטל האולפן שהם היו מיועדים להשתתף בו. אדוארד וסולומון החלו לעבוד בסמוך מאד למועד העלייה כך שזמן ללימודי השפה לא היה להם.

49. אני מקבלת את עדותם ולפיה לא הוקראו להם כל תנאי הלוואה והביטוח שכן גם עדי הבנק לא טענו כך. המחלוקת היא בשאלה מה הוסבר להם.

50. במחלוקת זו ראיתי כאמור לקבוע כי עדות התובעים עדיפה.

51. עדות הגב' קרסנופולסקי בבית המשפט לא התיישבה עם דבריה בתצהיר עדות ראשית. אם בתצהירה ציינה העדה כי אינה זוכרת את פרטי המעמד שבו החתימה את התובעים על מסמכי ההלוואה, הרי שבבית משפט ניסתה לטעון כי הסבירה לתובעים בפירוש שמי שחותם הוא זה שמבוטח וכך גם בנושא שיעור הפרמיות. (ראה עדותה בעמ' 32 לפרוטוקול). בהמשך הודתה בתשובה לשאלת בית המשפט כי אינה זוכרת את הלווים – התובעים וכי אינה זוכרת את האירועים שבהם החתימה אותם.

52. על עצם העובדה שהעדה לא זכרה את מעמד החתימה אין להתפלא ולא ראיתי לזקוף זאת לחובתה שכן אין זה הגיוני שתזכור פעולה שגרתית שהתרחשה למעלה מ- 15 שנים עובר למתן עדותה. הרצון לנסות לצייר תמונה כאילו העדה מעידה מזיכרונה הוא שפגע במהימנותה.

53. כך גם לא ראיתי לקבל את עדותה ולפיה נתנה הסבר מלא לתובעים לרבות בכל הנוגע ליכולת לבטח רק שני לווים במסגרת הביטוח שבאמצעות הבנק. מעדותה עצמה עלה שבתקופה שבה החתימה את התובעים על מסמכי ההלוואה היה גל עלייה גדול מרוסיה והיו ימים שהתור בבנק היה ארוך. זאת במיוחד לאור העובדה שבסניף היו לכל היותר שתי פקידות דוברות רוסית. בעניין זה הוסיפה בהמשך עדותה כי לא עברה עם התובעים על כל הסעיפים שבמסמכים ותרגמה להם לרוסית (ראה עדותה בעמ' 34 לפרוטוקול).

לכך יש לצרף את ההתרשמות מעדותה ולפיה לא הפגינה ידע רב בנהלי הבנק מחד גיסא ובאמור באותם מסמכים מאידך גיסא. כך גם בניגוד לטענת ב"כ הבנק כי הבנק אינו מחויב להציע ללווים לערוך ביטוח ואף ביטוח חיצוני לעיתים, השיבה העדה כי היא הייתה מחויבת לעשות כן. זאת הגם שמיד בהמשך הודתה כי בבקשה להצטרפות אין ביטוי לנוהל הזה. יתרה מכך מתוך עדותה עלה כי התובעים הוחתמו על הבקשה לאישור ביטוח ביום 18.7.91 אך על מסמכי ההלוואה עצמם הוחתמו ביום 2.8.91. העדה לא יכלה לסתור את טענת ב"כ התובעים כי המנוחה ותמרה, שלא נכחו ביום 18.7.91 כפי שעולה מן המסמכים, לא קיבלו כל הסבר על הביטוח ותנאיו (ראה עדותה בעמ' 37 לפרוטוקול).

54. כך גם בכל הנוגע לעדותה של גב' ויקי רזניק הנוגעת להלוואה השנייה לא ראיתי לקבל הטענה כי כל תנאי הסכם ההלוואה והביטוח הוסברו לתובעים. גם עדה זו לא זכרה את האמור במסמכי הבנק הגם שלשיטתה החתימה על רבים רבים כאלה תוך שהיא מסבירה את תנאי ההלוואות והביטוח. ראה עדותה בעמ' 42-43. העדה מניחה שיש מענה במסמכים לתנאי שניתן לבטח רק שני לווים אך מודה שאינה זוכרת את האמור באותם מסמכים. העדה אף לא הכירה את הנוהל של המפקח על הבנקים ת/5 הגם שהיה קיים כבר שנתיים בעת שהתובעים חתמו בפניה על מסמכי ההלוואה השנייה.

גב' רזניק ברוב הגינותה הודתה כי אינה זוכרת מה היה במועד חתימת התובעים על מסמכי ההלוואה והביטוח. כל עדותה היא בהתאם למה שהיו צריכים להסביר ללווים עובר להחתמתם על המסמכים. אין חולק שלא כל התובעים חתמו על מסמכי הבנק באותו מועד. בכל הנוגע לטופס הבקשה להצטרפות לביטוח ציינה העדה כי את פרטי הצהרת הבריאות מילאה עם אדוראד שהגיע ראשון לחתום. אחר כך כאשר הגיעה תמרה היא שבה ושאלה אותה על מצב בריאותה. אלא שאת המנוחה ואת סולומון לא שאלו דבר ועל כן אין כל וודאות שהוסבר להם שהם אינם מבוטחים (ראה עדותה בעמ' 49 לפרוטוקול). כך גם עלה מעדותה שחלקם של הפרטים מולאו שלא בנוכחות התובעים שהגיעו לחתום אלא במעמד אחר.

55. גם אם אקבל עדותה של העדה גב' רזניק שאת הדברים המהותיים היא מסבירה לכל לווה שמגיע לחתום, מי ילמדנו שהתנאי ולפיו ניתן לבטח רק שני לווים בכל הלוואה נחשב באותו מועד לתנאי מהותי? שהרי ב"כ הבנק ציינה בסיכומיה כי הביטוח הוא קודם כל עבור הבנק ומכל מקום הבנק אינו מחויב להציע עריכת ביטוח. ושמא אין מדובר בתנאי מהותי? שאם היה כזה לבטח היה מופיע במסמכי הבנק על כל סייגיו והגבלותיו כמו מספר הלווים שניתן לבטחם והמלצה חמה לבטח את היתר בביטוח חיצוני.

56. מתוך עדויות שתי הפקידות ניתן היה להתרשם שאף הן לא מסוגלות להסביר את כל האמור במסמכים עליהן הן מחתימות את הלקוחות כעניין שבשגרה. לכך יש להוסיף כי מדובר במסמכים ארוכים שמנוסחים בשפה משפטית מפולפלת שברי שאין כל דרך להבהירם במלואם לכל לקוח המבקש לקבל משכנתא מהבנק.

57. עצם העובדה שבפעם הראשונה שהתובעים פנו לבנק לאחר פטירת המנוחה הם ביקשו את תשלום תגמולי הביטוח, מלמדת כי על פי ידיעתם הם באותו מועד, הייתה המנוחה מבוטחת. שאם לא תאמר כן, היו התובעים פונים לבנק ברוח פנייתם שבנ/4 ומבקשים להקל בהחזר המשכנתא בשל הנסיבות שנוצרו.

58. גם המסמכים עצמם מרמזים על כך שאין צורך שכל הלווים יחתמו על מסמכי הבקשה לביטוח. העמודה של הצהרת הבריאות מתייחסת ללווה בודד ולא לשניים. בעצם אין כל מקום לרשום מידע מפי הלווה השני. כך גם במסמכים ו' ו – ט' ישנה התייחסות לבני זוג מבוטחים שכן הם נקראים בעל ואשה. במסמך ו' מצוין בסעיף 3 כי אף אם נחתמה בקשת ההצטרפות על ידי יותר מאדם אחד יראו את תוכן הבקשה כמחייב כל אחד לחוד. כאמור אין כל ציון של הגבלת מספר הלווים.

59. כל אלה יחדיו תומכים בעדותם של אדוארד וסולומון ולפיה לא קיבלו כל הסבר באשר ליכולת לבטח רק שני לווים ובאשר לאופציה לבצע ביטוח חיצוני בחברה אחרת ליתרת הלווים שלא בוטחו באמצעות מגדל. יתרה מזאת גם אם היו לוקחים התובעים את מסמכי הביטוח לביתם ומבקשים שמי מחבריהם יתרגם להם אותם – לא היו נמצאים למדים על ההגבלה של שני לווים.

60. חיזוק לתחושתי כי הבנק כלל לא עשה מאמץ להסביר בפרטי פרטים את תנאי ההלוואה והביטוח ראיתי ללמוד מהסבריו של מר גינזבורג בתשובה לשאלה מדוע לא פעל הבנק בהתאם להנחיית המפקח על הבנקים ולא הוציא חוברת הסבר ומסמכים מתורגמים לשפה הרוסית וזו הייתה תשובתו: "אתה שואל אם הוצאו דפי הסבר בשפה הרוסית שמיועדים לעולים חדשים או למי ששפת האם שלו רוסית, אני משיב לך שהיה ניסיון כזה אבל הניסיון נכשל מהסיבה שבארץ נהוגה השפה העברית, יש עוד עולים מארצות אחרות, יש גם עולים מאתיופיה, אז הבנק היה צריך לפתוח משרד תרגומים ואחר כך אם לדוגמא עולה מאתיופיה היה מגיש את המסמך שלו היו מביאים מומחה לשפה האתיופית והוא היה אומר שזה נהוג באזור הדרומי של אתיופיה אבל באזור הצפוני הכוונה אחרת והיה מתחיל ויכוח, אם זה גאפן או געפן." (ראה דבריו בעמ' 55-56 לפרוטוקול). מר גינזבורג ממשיך בקו מחשבה זה כאשר הוא משיב לשאלה מדוע אין ביטוי להנחיה שעל הפקיד להמליץ ליתרת הלווים לעשות ביטוח חיים בחברה חיצונית והוא משיב "שזה בכלל לא רלוונטי" (עמ' 56 למטה). צא ולמד שכל מעייני מי שהיה מזכיר הבנק בתקופות הרלוונטיות היא הדאגה להוצאה חד פעמית של תרגום המסמכים, גם אם מדובר במספר שפות, והחשש הלא מבוסס שיכול ויהיו הבדלי פרשנות. תחת זאת עדיף היה לשיטתו של מר גינזבורג להחתים אנשים על מסמכים שהם אינם מסוגלים לקרוא אותם ואין להם אלא לסמוך על הבנתה ונכונותה של פקידת הבנק האקראית שמחתימה אותם. ובל נשכח כי למרבית האנשים הללו זו העסקה הגדולה ביותר שיעשו בחייהם מבחינת היקפה הכלכלי והסיכון שטמון בה עקב כך.

61. ערה אני לטענת ב"כ הבנק ומגדל שהתובעים נמנעו מהבאת תמרה להעיד וכי היה בעדותה לכאורה כדי לחזק את גרסתם שכן אף היא הייתה בבנק וחתמה על המסמכים. גם ב"כ התובעים ציין בישיבת קדם המשפט שקדמה לשמיעת הראיות כי הוא שוקל הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם סולומון ותמרה שיהיו זהים. בסופו של יום הוגש כאמור רק תצהירו של סולומון ובו נרשם שהוא נעשה בשמו ובשם רעייתו. זאת הגם שברי שאין בדברי סולומון בתצהירו כדי להכשיר אותם כעדות מפיה של אשתו – תמרה.

62. כך גם אני ערה לאמור במכתב התובעים נ/4 שממנו עולה לכאורה כי הם היו מודעים לכך שבהלוואה השנייה בוטחו רק אדוארד והמנוחה כאשר בפועל בוטחו אדוארד ותמרה. לאי בהירות זו ניתן הסבר מספק והוא כי הדברים נאמרו לתובעים על ידי הבנק בעת שביקשו את סילוק המשכנתא וסורבו. דברים אלו נמסרו על ידי התובעים לאותה עורכת דין שעזרה להם לנסח את המכתב והם צוינו באופן שבו נמסרו על ידי הבנק. כאמור אם זה היה מצב הדברים לא הייתי מצפה לאותה פניה תמימה מיד לאחר הפטירה של המנוחה אל הבנק לפרעון המשכנתא.

63. לבד משני אלה לא מצאתי מתום בעדויות אדוארד וסולומון. אדוארד ענה בכנות לשאלות שנשאל והוא הדין לגבי אביו סולומון. ראוי לציין כי לבקשת ב"כ הנתבעים הוצא סולומון מהאולם בעת עדותו של אדוארד ובכל זאת הייתה קוהרנטיות מלאה בעדותם בחקירה הנגדית.

64. איני סבורה כי ניתן לראות בעדותם עדות יחידה של בעל דין שכן לעדותם היה סיוע הן בעדות העדים מטעם הנתבעים והן במסמכים כפי שפורט לעיל.

65. לא ראיתי כי באי העדתה של תמרה יש כדי לאיין את עדותם של אדוארד וסולומון. מתוך עיון במכלול הראיות והעדויות ראיתי, חרף פגם זה, להעדיף את עדויותיהם על פני עדויות הבנק. עדות נציג מגדל אי<