ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבשלום גנץ נגד עיריית ב"ש :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

בשא001380/08

תמ 102/08

בפני:

כבוד השופט ברוך אזולאי-ס.נשיאכבוד השופט ברוך אזולאי

תאריך:

28/11/2008

בעניין:

אבשלום גנץ

ע"י ב"כ עו"ד

יעל דיין

המבקש

נגד

עיריית באר שבע

ע"י ב"כ עו"ד

ג'פרי (יעקב) גודמן

המשיבה

פסק דין

1. מדובר בבקשה של המבקש לפסיקת גמול, הוצאות, ושכר טרחת עורך דין בהקשר לבקשה שהוגשה על ידיו לאישור תביעה כתובענה יצוגית, שעניינה גביית יתר של ארנונה עקב אי עדכון הצמדה שלילית למדד.

לאחר הגשת הבקשה הנ"ל, הודיעה המשיבה כי חדלה מגביית היתר שבשלה הוגשה הבקשה לאשר את התביעה כתובענה יצוגית.

לאור זאת, הודיעה המבקשת כי היא מסתפקת בהודעה הנ"ל, וביקשה לפסוק לה גמול, הוצאות ושכר טרחת עו"ד. בגין הבקשה לאשר, הגשת הבקשה, לאשר את התביעה כתובענה יצוגית.

2. לטענת המבקשת:

א. בבקשה לאשר את התביעה כתובענה יצוגית נטען כי המשיבה פועלת בניגוד לחוק בגביית ארנונה, בכך שהצמידה שלא כדין את תשלומי הארנונה המשולמים לה במסגרת הסדר תשלומים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (רבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"מ- 1980 (להלן: "חוק הרבית").

ב. בעבר הוגשה נגד המשיבה בבית משפט זה תביעה ובקשה להכיר בה כתובענה יצוגית, שבה נטען, בין השאר, כי התעלמה ממדדים שליליים, ולא הפחיתה את חיובי הארנונה בהתאם לכך.

בכתב ההגנה שהוגש על ידי המשיבה באותה תביעה, ביום 10.10.01, טענה המשיבה כי חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב ומדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס –2000, (להלן: "החוק המתקן") אפשר לה להצמיד תשלומי ארנונה רק ביחס לעליה במדד, בלי שיהיה צורך לעדכנם עקב ירידת המדד, אך אישרה כי לאחר שתוקנה ההגדרה באופן שיש בו כדי לחייב עדכון הצמדה גם ביחס למדדים שליליים, עליה לעשות כן על פי החוק המתקן. לאור זאת, כבר באותו מועד היתה מודעת המשיבה לכך, שעליה לעדכן גם מדדים שליליים.

בנוסף, באותו הליך הגיעו הצדדים ביום 24.1.02, לפיו שילמה המשיבה לתובע היצוגי, לבא כוחו ועבור הוצאות משפט, סך של 110,000 ₪ בתוספת רבית והפרשי הצמדה.

ג. בטרם הגיש המבקש את הבקשה, להכיר בתובענה כתובענה יצוגית, פנה אל המשיבה ביום 30.12.07, וביקש לתקן את חיובי הארנונה בהם חוייב ביתר, ורק לאחר שחלפו חודשיים מיום הפניה הנ"ל, היינו ביום 27.2.08, הוגשה הבקשה להכיר בתביעה כתובענה יצוגית.

ד. שווי הסעד לכלל חברי הקבוצה בהתאם לחוות דעת מומחה, היה 645,000 ₪, ובנוסף לכך גבתה המשיבה בהקשר לאותו עניין ארנונה שלא כדין המסתכמת בתוספת הפרשי הצמדה ורבית בסך 295,364 ₪, כך שבסה"כ גבתה ביתר 940,340 ₪.

עלות חוות דעת מומחה שצורפה לבקשה בתוספת מע"מ היתה 31,487 ₪.

סכום התביעה עבור התובע היה 2.96 ₪ בלבד.

ה. בסעיף 9 (ג) לחוק תובענות יצוגיות התשס"ו – 2006 (להלן: "החוק") מסמיך את ביהמ"ש לפסוק לתובע גמול ושכ"ט לבא כוחו, במקרה שרשות מנהלית הודיעה תוך 90 יום כי תחדל מתביעת היתר שבגינה הוגשה בקשה כאמור בסעיף 9 (ב) לחוק הנ"ל, בו נאמר כי ביהמ"ש רשאי במקרה כזה לפסוק גמול למבקש בהתחשב בשיקולים האמורים בסעיף 22(ב) לחוק הנ"ל, היינו שיש להתחשב בטרחה שטרח התובע, בסיכון שנטל על עצמו, בכך שהסעד המבוקש הוא סעד הצהרתי, בתועלת שהביאה התובענה היצוגית לחברי הקבוצה, ובמידת החשיבות הציבורית של התובענה היצוגית.

ביחס לשכ"ט שיש לפסוק לעורך הדין שמייצג את המבקש, נקבע בסעיף
23(ב) לחוק הנ"ל כי יש להתחשב בנוסף לשיקולים האמורים לעיל, במורכבות ההליך, הטרחה שטרח ב"כ המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה, ההוצאות שהוציא לשם כך, האופן שבו ניהל את ההליך, והפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור, לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה היצוגית.

לעניין זה הפנה ב"כ המבקש לפסיקת בתי המשפט, בע"א 8430/99 אנליסט אי אמ אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ נ' ארד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ פ"ד נ"ו (2) 247, 258; ע"א 9134 אליעזר לביט, עו"ד, נ' קו אופ צפון- אגודה שיתופית לשירותים בע"מ (פורסם בנבו) ת"א (ת"א) 2474/02 תומר רותם נ' מת"ב מערכות תקשורת וכבלים בע"מ (פורסם בנבו)

ו. ביחס לתועלת הציבורית, יצא הציבור נשכר מהגשת הבקשה בכך שנשמר עיקרון שלטון החוק, והציבור יצא נשכר בכך שהופחתו תשלומי הארנונה שלו בסכומים ניכרים, אף שלגבי המבקש ולגבי כל פרט מדובר בסכום פעוט. ביחס לטרחה ולסיכון, המבקש נטל על עצמו טרחה וסיכון בהגשת התביעה, אף שסכום התביעה לגביו, הינו סכום פעוט.

ההליך נוהל בצורה יעילה על ידי ב"כ המבקש, בעת שהידע הנדרש להכנת תביעה מסוג זה הינו יחודי.

בהתאם לתאריך המומלץ של לשכת עורכי הדין, שכר טרחה לענייני מיסים הינו 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת. הבקשה הוגשה לאחר בדיקות יסודיות הן מההיבט המשפטי והן מההיבט הכלכלי.


3. בתשובה לבקשה טען ב"כ המשיבה:

א. המצב המשפטי בהליך הקודם היה חד משמעי, ולהבהרת המצב המשפטי, יצאו הנחיות של מרכז השלטון המקומי, לפיהן אין להתאים את חיובי הארנונה למדדים שליליים, אלא רק לעליית המדד, כאמור בסעיף 8 לכתב ההגנה באותו הליך.

כמו כן, במקרה זה, בשונה מהמקרה האמור, היתה ירידת המדד מתחת למדד הבסיס, היינו, מדד חודש אוקטובר שקדם לחיוב, ורק לאחר שנבדקה פניית המבקש, נבדק העניין בהשוואה לנהוג ברשויות האחרות, והמשיבה הגיעה למסקנה כי יש לעדכן מדד שלילי גם כאשר הוא מתחת למדד הבסיס, כפי שביקש המבקש.

ב. פניית המבקש למשיבה בעניין נעשתה במכתב של המבקש עצמו ולא באמצעות עורך דינו, אף שמן שהראוי להתייחס לכל מכתב גם אם אינו מופנה על ידי עורך דין.

במקרה זה נקלט המכתב על גבי מסכי המכ"מ של המשיבה כמכתב הקודם לתביעה יצוגית, אך היתה טעות מצד המערכת בכך שהתייחסה אליו כמכתב השגה שהופנה אל מנהל הארנונה, ובעודם מטקסים עצה איך להשיב לפניית המבקש בטרם חלפו 60 יום, בהם ניתן להשיב להשגה, הגיעה לידיהם התביעה היצוגית.

דיון:

לאחר ששקלתי את העניין, נראה לי שיש להתחשב בסכום המבוקש לכלל חברי הקבוצה, היינו, 645,000 ₪ נכון ליום הגשת הבקשה, ובמידה מסויימת גם ביחס לסכום הנוסף שגבתה המשיבה שלא כדין בשל אותו עניין בסכום של 295,364 ₪.

כמו כן יש להתחשב בעלות חוות דעת המומחה. בנוסף יש להתחשב בשיקולים הקבועים בחוק ובפסיקה כפי שהוצגו על ידי ב"כ הצדדים. לצד השיקולים שהועלו על ידי ב"כ המבקש, יש להתחשב בהסברים שניתנו על ידי ב"כ המשיבה, ובעובדה שהמשיבה הודיעה כי היא חדלה מגביית היתר מאז הגשת התובענה.

לאחר ששקלתי את השיקולים האמורים, אני פוסק כדלהלן:

א. גמול למבקש בסך 15,000 ₪.

ב. שכ"ט לב"כ המבקש בסך 30,000 ₪.

ג. חיוב המשיבה באגרות ששולמו על ידי המבקש ככל ששולמו, או שיחוייב בתשלומן.

ד. החזר הוצאות חוות דעת המומחה למבקש בסך 31,487 ₪.

ה. הסכומים הנ"ל ישאו רבית והפרשי הצמדה מיום הגשת הבקשה, היינו מיום 22.7.08 ועד לתשלום בפועל.

ניתנה היום א' בכסלו, תשס"ט (28 בנובמבר 2008) במעמד הצדדים

ברוך אזולאי, שופט

ס. נשיא