ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שריג נגד הטור השבועי בע"מ :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 015816/08

בפני:

כב' השופטת נועה גרוסמן

תאריך:

04/08/2008

הטור השבועי בע"מ

בעניין:

המבקשת

(הנתבעת)

ע"י ב"כ עו"ד אפרת ירון

נגד

מיכאל שריג

המשיב

(התובע)

ע"י ב"כ עו"ד פלום אייל

החלטה

בפני בקשה מטעם המבקשת (להלן: "הנתבעת") לעיכוב הליכים בתיק בטענת "הליך תלוי ועומד".

רקע עובדתי

1. התובע הינו איש עסקים, אשר במועדים כלשהם בעבר היה בעל מניות ומנהל בחברה בשם אש-ים סחר בע"מ ולימים חברת אוטוקרד (להלן: "אוטוקרד"), עימה היו לנתבעת קשרי מסחר.

הנתבעת הינה חברה פרטית אשר איגדה את הסוכנים האזוריים של המועצה להסדר ההימורים בספורט, הטוטו (להלן: "המועצה"), והתקשרה בהסכם עם חברת אוטוקרד, כך ששימשה כסוכנת עבור אוטוקרד בקשר שבין אוטוקרד למועצה להסדר ההימורים בספורט.

2. עובר להגשת התביעה שבפניי הוגשה תביעה על ידי הנתבעת כנגד התובע ונתבעים נוספים, במסגרת ת.א. 186671/02 בבית משפט השלום בת"א, שעניינה תשלום נזקים והפסדים בגין הפרת חוזה על ידי טוטוקרד, אשר התובע דכאן היה ערב לו (להלן: "התביעה הראשונה").

ביום 10.3.04 ניתן פסק דין על פיו חויבו הנתבעים בתביעה הראשונה לרבות התובע לשלם לנתבעת את סכום התביעה (להלן: "פסק הדין").

הנתבעת דכאן פתחה בהליכי הוצאה לפועל למימוש פסק הדין וכתוצאה מהליכי ההוצאה לפועל הגיעו הצדדים להסכם ביום 6.11.04 לפיו נקבע, כי הנתבעים בתביעה הראשונה והתובע ביניהם יפקידו בידי ב"כ הנתבעת כפיקדון סכום של 588,763 ₪ אשר היה והערעור על פסק הדין יתקבל יוחזר הכסף לידי הנתבעים בתביעה הראשונה ובכללם אף התובע (להלן: "ההסכם").

כנטען בבקשה, פסק הדין בוטל על פי החלטת בית המשפט המחוזי מיום 1.11.06 והדיון בתביעה הראשונה הוחזר לערכאה הראשונה לדיון מחדש, לשם השלמת הדיון במספר פלוגתאות. בהמשך אף הסכימו הצדדים, כי התביעה הראשונה תתוקן.
אשר על כן, ביום 7.2.07 הוגש כתב תביעה מתוקן בתביעה הראשונה ותביעה זו מתבררת בבית המשפט.

טענות התביעה

3. עניינה של התביעה שבפניי, הפרת ההסכם האמור בסעיף 2 לעיל, אשר נחתם במסגרת ניסיונות גביה של פסק הדין.

כנטען בכתב התביעה, משבוטל פסק הדין על ידי בית משפט המחוזי בתל אביב, הרי שפקעה זכותם של הנתבעים לקבלת הסכומים אותם קבלו.

לטענת התובע, על אף התחייבות הנתבעים בהסכם, עד היום טרם השיבה הנתבעת והנתבע הנוסף בתביעה, עו"ד ירון אפרת (להלן: "הנתבע הנוסף"), לידי התובע את כל הסכומים אותם שילם התובע לרבות הפירות אותם נשאו הסכומים במהלך התקופה בה הוחזקו על ידי הנתבע הנוסף, על פי הוראות ההסכם.

התובע טוען כי הנתבעים מסרבים להשיב לתובע את יתרת הכספים ששילם, בסך של 55,698 ₪ נכון ליום 4.12.06.
מכאן הגשת התביעה.

טענות ההגנה והבקשה לעיכוב הליכים

4. הנתבעת עתרה לבית המשפט בבקשה כי יורה על עיכוב ההליכים בתובענה דנן בשל קיומו של הליך נוסף התלוי ועומד במסגרת התביעה הראשונה.

לטענת הנתבעת, התביעה הראשונה הינה בשלב של הגשת תצהירי עדות ראשית והדיון בה צפוי להסתיים בזמן קרוב. עוד טוענת הנתבעת, כי עיון בחומר הראיות בתביעה הראשונה, בתצהירי עדות ראשית ובפסק הדין שבוטל מעלה כי סיכויי הנתבעת לזכות בתביעתה הראשונה גדולים. לטענתה, הואיל וכתב ההגנה המתוקן של התובע אינו מוסיף ואינו מחדש על קודמו הרי שסביר כי פסק הדין החדש לא יהיה שונה מקודמו וכי על התובע יהיה לשלם לנתבעת את סכום התביעה הראשונה כולו או חלקו אשר הינו גדול בהרבה מזה שנתבע בתביעה דנן.

אשר על כן, לטענת הנתבעת, אין הגיון לנהל את התביעה דנן לפני הכרעה בתביעה הראשונה והעיקרית שהרי היה והנתבעת תזכה בתביעה הראשונה יוכל התובע לטעון לקיזוז המגיע לו מסכום החוב, בכפוף לכך שזה יוכיח זאת ויזכה בתביעה דנן.

עוד מוסיפה הנתבעת וטוענת, כי היה והתביעה הראשונה תדחה, הדיון בתביעה זו יתחדש ולא ייגרם לו כל נזק מעיכוב הדיון בתביעתו לתקופה לא ארוכה.

בנוסף טוענת הנתבעת, כי יש לה ניסיון קשה עם מוסר התשלומים של התובע ויש לה בסיס לחשוש כי במידה והתביעה דנן תתברר לפני מתן פסק הדין בתביעה הראשונה והתובע יזכה בתביעתו, הרי שיהיה לה קשה לגבות את המגיע לה מהתובע, הידוע כסרבן תשלומים.

עוד טוענת הנתבעת, כי כאשר תוכרע התביעה הראשונה ויתקבל פסק דין אשר יטיל על התובע לשלם לנתבעת את סכום התביעה הראשונה, תראה המחלוקת נשוא תביעה זו כשולית וסביר כי זו תיפתר במסגרת הביצוע הכולל של פסק הדין בתביעה העיקרית.

זאת ועוד, לטענת הנתבעת, במידה והתביעה דנן תנוהל במקביל לתביעה הראשונה וההליכים לא יעוכבו, ימצאו עצמם הצדדים מעורבים בשני הליכים בו זמנית בעניין אחד – ההתחשבנות ביניהם.

אשר על כן, על מנת להימנע מניהול שני הליכים במקביל ראוי לעכב את ההליכים בתובענה על למתן פסק דין סופי בתביעה הראשונה.

עמדת התביעה בסוגיית עיכוב ההליכים

5. התובע מתנגד לעיכוב ההליכים.

לטענתו, הואיל והבקשה הוגשה בשם הנתבעת בלבד, הרי שיש להורות כי ככל שהדבר נוגע לתביעה כנגד הנתבע הנוסף, היא תמשיך להתנהל כסדרה.

עוד טוען התובע, כי התביעה הראשונה הוחזרה לבית משפט השלום כדי לקיים דיון מלכתחילה, לאחר שאף אחת מהפלוגתאות שהיו בתיק לא הוכרעו כלל במסגרת פסק הדין וכי לכתב התביעה המתוקן נוספו צדדים ועילות נוספות.


עוד טוען התובע, כי ההליך בתביעה הראשונה עומד עוד טרם השלמת ההליכים המקדמיים שכן צפויה הגשת הודעת צד ג' .לפיכך אין התביעה הראשונה צפויה להסתיים בזמן קרוב, בעוד שאין מחלוקת כי הכספים שהתקבלו במהלך גביית פסק הדין אמורים להיות מושבים,ללא עיכוב ביצוע לידי התובע.

בנוסף, טוען התובע, כי הנתבעת המתינה שבועות בטרם שילמה את ההוצאות בהן חויבה על ידי בית המשפט. לפיכך, היא מושתקת מלטעון אודות מוסר התשלומים של התובע.

עוד נטען, כי הסכסוך המצוי בבית משפט זה, אינו זהה לסכסוך המצוי בתביעה הראשונה, שכן הצדדים בתיק זה, אינם אותם צדדים במסגרת התביעה הראשונה.

עוד טוען התובע, כי אין המדובר בריבוי משפטים או בזהות עניינים וכי המטרה היחידה של הליך זה הינה בקשתו של התובע לקבל חזרה את כספו, שנלקח ממנו, שלא כדין, על בסיס פסק הדין שבוטל מעיקרו. בעוד שבתביעה הראשונה התובע אינו אלא ערב הרי שבתביעה דנן הינו תובע השבת כספים אשר מסר במסגרת פסק הדין ולא הושבו לו, על אף ההסכם.
משאין זהות בין כל הצדדים, אין זהות בעילות ואין אף זהות בנושאים אין מקום לעיכוב הליכים.

דיון והכרעה

6. תחולתו של הכלל "עניין תלוי ועומד" בכל אותם מצבים שבהם מנהלים בעלי הדין תובענות מקבילות בשל אותה עילה.

זהות העילות נבחנת בהקשר זה במשמעות רחבה יותר. דהיינו לפי מהות העניין או הנושא. בע"א 9/75 שיך סולימאן מוחמד אל-עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד כט (2)477,481 נקבע כי:
"כדי להחיל את עקרון 'העניין תלוי ועומד' יש להוכיח את זהות העילות בשתי התובענות..., לעניין זהות העילות, אין זה הכרחי, שתהיה חפיפה מוחלטת בין כל העניינים העשויים להידון בשתי התובענות. העיקר הוא, כאמור, שבשתיהן עומדות לדיון אותה סוגיה מהותית....".

מטרות הדוקטרינה הינן למנוע - כפל התדיינות, הטרדת בעלי הדין ובתי המשפט, ומצב בו שתי ערכאות תגענה להכרעות סותרות בנוגע לאותו עניין ממש.

לבית המשפט, אם כן, נתונה הסמכות להורות על עיכוב הליכים בתובענה המתנהלת בפניו, כאשר הליכים הנוגעים לאותו נושא שמחלוקת מנהלים זה מכבר בפני בית משפט אחר.

7. ובענייננו:
עיון בתביעה שבפניי ובתביעה הראשונה מעלה כי לכאורה, הנושאים המועלים בשני ההליכים אינם זהים, ואינם קשורים הם אחד לשני.

התובענה שבפניי הוגשה בשל הפרת הסכם אליו הגיעו הצדדים, במסגרת הליכי גביית פסק הדין שניתן בתביעה הראשונה, לפיו התחייבה הנתבעת והנתבע הנוסף להשיב את מלוא הסכומים ששילם התובע, בתוספת הפירות אותם נשאו הסכומים במהלך התקופה בה הוחזקו על ידי הנתבע הנוסף, על פי הוראות ההסכם.
התביעה הראשונה עניינה תשלום נזקים והפסדים בגין הפרת חוזה על ידי טוטוקרד, אשר התובע דכאן היה ערב לו.

אמנם ההסכם נשוא התביעה שבפניי גובש במסגרת הליכי גביית פסק הדין בתביעה הראשונה אך נהיר הוא כי התובענה שבפניי והתביעה הראשונה עוסקות בשאלות עובדתיות ומשפטיות שונות ואינן נובעות מאותה מערכת נסיבות ואף אין כל זהות בפלוגתאות, העומדות לבירור במסגרת תביעות אלו.

זאת ועוד, אין בטענת הנתבעת כי מוסר התשלומים של התובע קשה וכי היא חוששת שלא תוכל לגבות את פסק הדין, לכשיינתן בתביעה הראשונה, כדי להוות הצדקה לעיכוב בירור התביעה שבפניי וכן אין בידי להסכים עם טענת הנתבעת כי התביעה שבפניי תיפתר במסגרת הביצוע הכולל של פסק הדין בתביעה הראשונה, שכן ההתחשבנות באשר לביצוע ההסכם דורשת בירור מעמיק ונפרד מהדיון בתביעה הראשונה.

לאור הנימוקים אשר פורטו לעיל, דין הבקשה לעיכוב הליכים של התביעה שבפניי, בשל הליך תלוי ועומד להידחות.

8. התוצאה:
לאור האמור לעיל דין בקשת הנתבעת לעיכוב ההליכים של התביעה להידחות.

הנתבעת תשא בהוצאות התובע בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ.

9. לאחר שניתנה החלטה בבקשה שבכותרת, יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית לפי הפירוט כדלקמן:

תצהירי עדות ראשית מטעם התובע יוגשו בתוך 45 יום, עם העתק במישרין לצד שכנגד.

תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים יוגשו 45 יום לאחר מכן, עם העתק במישרין לצד שכנגד.

10. ימי הפגרה לא יבואו במניין הימים.

ישיבת קדם משפט, על יסוד התצהירים, תקבע ליום
22.01.09בשעה 09:00.


המזכירות תמציא העתק מהחלטתי לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, 04.08.08, בלשכתי, בהעדר הצדדים.נועה גרוסמן, שופטת