ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאזר בושנאק נגד מדינת ישראל :

רע"פ 3873/07

המבקש:
עאזר בושנאק – ת.ז. XXXXXX515

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

בשם המבקש:
עו"ד זיידאן טארק

בית משפט השלום (סגן הנשיא א' מגן ז"ל) הרשיע את המבקש – על-פי הודאתו – בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן, הכולל אי הגשת 10 דו"חות תקופתיים, בתקופה שבין 4/03 עד 6/05, בסכום כולל של 70,000 ש"ח (קרן בלבד), וגזר עליו 7 חודשי מאסר בפועל ו-6 חודשי מאסר על תנאי. בגזר דינו ציין בית משפט השלום, כי התחשב בגילו הצעיר של המבקש, במצבו הכלכלי ובהערכה שהמבקש לא ממשיך בניהול עסק. עוד ציין בית המשפט, כי המתין כשנה לפגוש את המבקש לאחר שצווי ההבאה החוזרים ונשנים שהוצאו נגדו לא הועילו. עוד הוסיף וציין בית המשפט, כי בקצב הנוכחי שהוא משלם כ-9,000 ש"ח כל שנה, קשה לחשוב מתי יגמור לשלם את כל החוב.

החלטה

כנגד המבקש הוגש לבית משפט השלום בקריות כתב אישום (ת.פ. 120/05), המייחס לו אי הגשת שישה דו"חות תקופתיים למס ערך מוסף במועד, כנדרש לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: חוק המע"מ), ולפי סעיף 67 לחוק מע"מ וביחד עם תקנה 20 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976. בטרם הקראת כתב האישום בבית משפט השלום ובהסכמת המבקש, תוקן כתב האישום כך שהוספו אישומים בגין אי הגשת ארבעה דו"חות תקופתיים נוספים למע"מ.

בית משפט השלום (סגן הנשיא א' מגן ז"ל) הרשיע את המבקש – על-פי הודאתו – בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן, הכולל אי הגשת 10 דו"חות תקופתיים, בתקופה שבין 4/03 עד 6/05, בסכום כולל של 70,000 ש"ח (קרן בלבד), וגזר עליו 7 חודשי מאסר בפועל ו-6 חודשי מאסר על תנאי. בגזר דינו ציין בית משפט השלום, כי התחשב בגילו הצעיר של המבקש, במצבו הכלכלי ובהערכה שהמבקש לא ממשיך בניהול עסק. עוד ציין בית המשפט, כי המתין כשנה לפגוש את המבקש לאחר שצווי ההבאה החוזרים ונשנים שהוצאו נגדו לא הועילו. עוד הוסיף וציין בית המשפט, כי בקצב הנוכחי שהוא משלם כ-9,000 ש"ח כל שנה, קשה לחשוב מתי יגמור לשלם את כל החוב.

על גזר הדין של בית משפט השלום ערער המבקש לבית המשפט המחוזי בחיפה. בערעורו ביקש המבקש להפחית את העונש של 7 חודשי מאסר בפועל לשישה חודשי מאסר שיומרו בעבודות שירות. במהלך הדיון, הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה המבקש ישלם לקופת מס ערך מוסף סכום של 60,000 ש"ח על חשבון חובו למס ערך מוסף, והמשיבה תסכים להעמיד את עונש המאסר לתקופה של 6 חודשים, וכן לשלוח את המבקש לממונה על עבודות השירות על מנת לקבל חוות דעת בנוגע לאפשרות שהוא יירצה את המאסר בעבודות שירות.

לאור חוות הדעת החיובית מטעם הממונה על עבודות השירות, החליט בית המשפט המחוזי (כבוד השופטים: י' גריל – סג"נ, מ' נאמן – סג"נ, ו-א' רזי) להעמיד את תקופת המאסר בפועל של המבקש על 6 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות. עוד קבע בית המשפט המחוזי, כי אין מקום לקיצור תקופה זו, בין היתר בהתחשב בכך שבית משפט השלום לא הטיל על המבקש קנס. יתר חלקי גזר הדין נותרו על כנם.

מכאן בקשת רשות הערעור שבפניי.

לטענת בא-כוח המבקש, המבקש לא נתן את הסכמתו להסדר שהתגבש בין הצדדים בבית המשפט המחוזי ולכן נגרם לו עיוות דין. עוד לטענתו, בהתחשב בנסיבותיו האישיות ובעברו הפלילי הנקי לחלוטין, העונש שהוטל עליו מופרז ואף לא נלקחו בחשבון 15 ימי מאסר בפועל אותם ריצה בין מתן גזר הדין בבית משפט השלום ועד ליום שחרורו בפועל על-ידי בית המשפט המחוזי.

מנגד, תומכת באת-כוח המשיבה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ומבקשת לדחות את בקשת רשות הערעור. לטענתה, הבקשה אינה מעוררת כל שאלה משפטית עקרונית החורגת מנסיבות הספציפיות של המבקש, והוא אף לא הצביע על עילה כלשהי המצדיקה דיון בגלגול שלישי. אשר לטענה בנוגע להסכמת המבקש להסדר בין הצדדים, טוענת באת-כוח המשיבה, כי טענה זו של המבקש מקוממת, שכן בבית משפט השלום, ערכאה בה המבקש לא היה מיוצג, המבקש לא הופיע לחמישה דיונים, למרות שזומן אליהם כדין, ועל אף צווי הבאה שהוצאו נגדו. בבית המשפט המחוזי היה המבקש מיוצג אך לא הופיע לדיונים, וכעת מנסה להיבנות מאי התייצבות זו.

החלטתי לדחות את בקשת רשות הערעור.

הלכה היא, כי אין מעניקים רשות לערעור שני, אלא אם כן עולה טענה בעלת חשיבות כללית, בין משפטית ובין ציבורית (ראו ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (להלן: חניון חיפה)). בענייננו, בקשת רשות הערעור אינה מעוררת כל שאלה משפטית עקרונית שכזו, והמבקש לא הצביע על עילה המצדיקה דיון ב"גלגול שלישי" בהתאם להלכת חניון חיפה.

טענות המבקש בבקשתו מכוונות רובן ככולן כנגד העונש שנגזר עליו בבית המשפט המחוזי. ברם, הלכה היא, כי טענות בנוגע לחומרת העונש כשלעצמה, אינן מקימות עילה למתן רשות ערעור בפני בית משפט זה, אלא בנסיבות של סטיה ניכרת ממדיניות הענישה (ראו רע"פ 1174/97 עזרא רפאלי נ' מדינת ישראל (לא פורסם); רע"פ 7201/97 דב בשירי נ' היועץ המשפטי לממשלה (לא פורסם)). בענייננו ולאור נסיבות המקרה שבפנינו, העונש שהוטל על המבקש אינו מצדיק התערבות בית משפט זה. המבקש עבר עבירות מס המצדיקות ענישה ממשית. בית משפט זה כבר קבע, לא אחת, כי כשמדובר בעבירות כלכליות ועבירות המס בכלל זה, על מדיניות הענישה לשקף את הסכנה הגדולה הטמונה בהן לפרט ולציבור כאחד, ואת יסוד ההרתעה הנדרש ביחס לביצועה (ראו בעניין זה רע"פ 522/82 עזאם נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(4) 511, 414; ע"פ 6474/03 מלכה נ' מדינת ישראל, נח(3) 721, 727; ע"פ 624/80 חברת וייס ורנסט נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(3) 211, 218-217).

בית משפט זה אף קבע, כי העונש ההולם עבירות פיסקאליות הוא עונש מאסר אשר ירוצה מאחורי סורג ובריח, וכי אין להסתפק בעבודות שירות. כך למשל, החלטתי ברע"פ 3137/04 חג'ג' נ' מדינת ישראל (לא פורסם), אשר עסק באי הגשת דוחות במועד:
"... כאשר עסיקנן בעברייני מס, אשר תקוותם היא להפיק רווח כספי, חשוב להטיל לצד הקנס, גם עונש של מאסר בפועל למען יידע העבריין שאין החוטא יוצא נשכר" (ההדגשה הוספה – ס' ג').

אף טענתו של המבקש – לפיה יש לנכות 15 ימי מאסר בפועל אותם ריצה בין מתן גזר הדין בבית משפט השלום ועד ליום שחרורו בפועל על ידי בית המשפט המחוזי, דינה להידחות, שכן, המבקש לא העלה בקשתו זו בעת ההסכמה אליה הגיעו הצדדים בבית המשפט המחוזי.

מעבר לדרוש יוער כי, אף לגופו של עניין דין בקשת רשות הערעור להידחות. בא-כוח המבקש טוען, כאמור, כי נגרם למבקש עיוות דין מאחר והמבקש לא נכח בבית המשפט המחוזי בעת מתן פסק הדין, והוא לא נתן הסכמתו להסדר שהתגבש בין באי-כוח הצדדים.

אין בידי לקבל טענה זו. המבקש לא היה מיוצג בבית משפט השלום ולא הופיע לחמישה דיונים, למרות שזומן אליהם כדין, ועל אף צווי הבאה שהוצאו נגדו. בבית המשפט המחוזי המבקש היה מיוצג, אולם לא הופיע לדיונים. יתרה מכך, המבקש פעל בהתאם להסכמה שהושגה בין הצדדים בבית המשפט המחוזי, בכך שימים ספורים לאחר שהתגבשה ההסכמה העביר – כמוסכם – סכום של 60,000 ש"ח לקופת מס ערך מוסף. תשלום זה היווה תנאי לקיצור תקופת המאסר מ-7 חודשים ל-6 חודשים. בנסיבות אלה נראה כי העברת התשלום לקופת מס ערך מוסף בהתאם להסכמת הצדדים, מאשרת את הסכמת המבקש להסדר שהתגבש בין באי כוח הצדדים. ואם בזאת לא סגי, רצונו של המבקש לקצר את תקופת המאסר מ-7 חודשי מאסר בפועל ל-6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, משתקף לא רק בדברים שנאמרו על ידי סנגורו בפני בית המשפט, אלא בהודעת הערעור ובבקשה לעיכוב ביצוע גזר הדין שהוגשו על ידו, ואף בתצהיר שניתן בתמיכה לכך עליו חתום המבקש בעצמו.

ולבסוף, טוען בא-כוח המבקש, כי המבקש נטול כל עבר פלילי. טענה זו מוטב היה אילולא הועלתה. גיליון הרישום הפלילי של המבקש כולל הרשעה בעבירה על חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, וכן הרשעה בעבירה של תקיפה חבלנית בנסיבות מחמירות. לכך יש להוסיף כי בטרם הוגש כנגד המבקש כתב האישום נשוא בקשת רשות הערעור, על המבקש הוטלו 5 קנסות מינהליים בשל אי הגשת דו"חות תקופתיים במועד.

מטעמים אלה כולם, בקשת רשות הערעור נדחית. החלטתי מיום 3.5.07 – בעניין עיכוב ביצוע עונש המאסר בעבודות שירות – מבוטלת.

על המבקש להתייצב ביום 11.11.07 לא יאוחר מהשעה 10:00 במפקדת מחוז צפון, יחידת עבודות שירות בית הסוהר חרמון, לשם תחילת ריצוי עונשו.

העתק מהחלטה זו יישלח לממונה על עבודות השירות.

ניתנה היום, ה' בחשון תשס"ח (17.10.2007).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: עאזר בושנאק
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: