ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הנסון ישראל בע"מ נגד ספאלדין אל סייד :


בפני: כבוד השופט ישעיהו שנלר

המבקשת:

הנסון (ישראל) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אלון יפת

נגד

המשיב:

ספאלדין אל סייד
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב גנים

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

החלטה

1. בפני בקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין (ת"א 172833-09) (כבוד השופטת פלד), מתאריך 1.5.2012, אשר חייב את המבקשת בתשלום מלוא סכום התביעה שהגיש המשיב, בסך של 247,963 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. כך גם חייב בית המשפט את המבקשת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ₪, וכן הורה על תשלום מחצית שכר המומחה מטעם בית המשפט, ששולמה על ידי המשיב.

2. בבקשתה טוענת המבקשת כי אי עיכובו של פסק הדין ימנע ממנה את היכולת להשיב את הכספים שתשלם למשיב אם יתקבל ערעורה. לעניין סיכויי הערעור, טענה המבקשת כי נפלו טעויות בפסק הדין של בית משפט קמא וכי סיכויי הערעור לכאורה טובים או אינם חסרי בסיס. כך, טוענת המבקשת, כי פסק הדין של בית המשפט סטה באופן מהותי מהנטען בכתב התביעה של המשיב, ולא דן בשאלה המרכזית שעניינה חדירת מי גשמים בתקרה המבנה בשל חוסר במרכיב הצמנטל, אלא בשאלות של יציבות המבנה. עוד מפנה המבקשת לקביעות שונות של בית משפט קמא אשר לדעתה יסודן בטעות ושיש בהן כדי להצדיק את קבלת הערעור כגון שהמשיב לא אפשר את בדיקת הבטון, בניגוד למוסכם בין הצדדים, ולכן אינו זכאי לטעון שהבטון אינו עומד בתנאי המכירה. בנוסף, טוענת המבקשת כי גם בהינתן שהבטון לא עמד בתנאי ההזמנה, מצבו לא היה כזה שחייב את הריסת התקרה. כמו כן, מצביעה המבקשת על כך שלא הוצגו ראיות בדבר עלות הוצאות ההריסה והבניה מחדש של התקרה, כך שלמעשה המשיב לא הוכיח כלל את נזקיו. ובנוסף, לא הוכיח המשיב את היותו בעל הזכויות המבנה נשוא פסק הדין ואת זכאותו לפיצוי.

3. לעניין מאזן הנוחות, טוענת המבקשת כי כעולה מתצהיר חוקר שצורף לבקשה, כי אין למשיב נכסים הרשומים על שמו, מהן תוכל היא להיפרע היה ויתקבל ערעורה. כן מצביעה על כך שכנגד המשיב תלויים ועומדים מספר תיקי הוצל"פ, אשר מלמדים במצטבר, לטענתה, על אי יכולתו של המשיב לפרוע את חובותיו. על כן טוענת המבקשת כי לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו, אם פסק הדין לא יעוכב ומנגד, למשיב לא ייגרם כל נזק. לחילופין, מציעה המבקשת כי בית המשפט יורה על הפקדת סכום פסק הדין בנאמנות אצל ב"כ המשיב וזאת עד למתן פסק דין סופי בערעור.

4. המשיב מתנגד לבקשה ומפנה לכך כי על פי הפסיקה כשמדובר בפסק דין כספי, יש לבצעו מיד עם הינתנו וכן כי לרוב פסק דין כספי אינו יוצר מצב בלתי הפיך שלא ניתן לרפאו. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי תתקבל רק במקרים יוצאי דופן, כאשר חוסנו הכלכלי של המשיב מוטל בספק. המשיב טוען כי הוא איש עסקים אמיד, בעל נכסים שונים שמוערכים על ידו במיליוני שקלים. בכלל זאת בית מגוריו הגם שאכן טרם נרשמו הזכויות וכן גי'פ יקר. כן התייחס המשיב לעניין תיקי ההוצל"פ ודחה את הטענות כי אלה מעידים על חוסר יכולתו לפרוע את חובותיו, שכן כמפורט בתצהירו, ארבעה מתוך חמשת התיקים מקורם בסכסוך משפטי אחד, כאשר חלקם נסגרו. על כן טוען המשיב כי במצב דברים זה, לא מתקיים החריג בדבר אי יכולת להשיב את המצב לקדמותו ואין מקום להיענות לבקשה.

5. לעניין סיכויי הערעור, טוען המשיב כי די בכך שהמבקשת לא עמדה בתנאי של מאזן הנוחות אך מטעמי זהירות הפנה הן לקביעות העובדתיות של בית המשפט שהתבססו בין היתר על קביעות מומחה מטעם בית המשפט והן להתנהלות הדיונית של המבקשת כאשר נמנעה מלחקור את מומחה המשיב בסוגיית גובה הנזק.
על רקע האמור, טוען המשיב כי דין הבקשה להידחות.

דיון והכרעה:
7. לפנינו פסק דין כספי שמבוקש עיכוב ביצועו על ידי המבקשת וכידוע, הנטייה היא שלא לעכב את ביצועו אלא במקרים חריגים, אם אכן שוכנע בית המשפט כי עלול להיגרם נזק בלתי הפיך למבקש שלא יוכל לגבות את כספו (ראו ע"א 8150/11 חברת ש.י סימון אחזקות בע"מ נ' אגף המכס והמע"מ אשדוד (לא פורסם, 4.4.2012).
כמו כן, כלל הוא כי הזוכה בתביעתו זכאי לקבל את פירות זכייתו עם מתן פסק הדין (כאמור בתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984), וחריגה מכך נעשית במקרים יוצאי דופן על יסוד בחינת סיכויי הערעור ומאזן הנוחות. לצורך בחינת סיכויי הערעור, נקבע כי בית המשפט אינו נכנס לפני ולפנים לבחינת סיכוי זה אלא אם הערעור אינו משולל יסוד. בחינת מאזן הנוחות, דהיינו הנזק היחסי שייגרם לצדדים ממתן או אי מתן הצו, על מבקש העיכוב להוכיח כי ביצועו המיידי של פסק הדין יסב לו נזק בלתי הפיך באופן שלא ניתן יהא להשיב את המצב לקדמותו, היה ויתקבל הערעור ולהניח תשתית ראייתית ועובדתית מספקת לתמיכה בטענותיו בדבר הקושי שיעמוד בפניו בהמשך הדרך בבואו להיפרע מהמשיב (ראו בש"א 1045/12 דלק נדל"ן נ' וינמן (לא פורסם, 22.2.2012)).
עוד יצוין כי שני שיקולים אלו שלובים זה בזה, כך שככל שסיכויי הערעור גבוהים יותר כך ניתן למעט בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך (ראו ע"א 1734/12 עו"ד פרנקל נ' עמנואל (לא פורסם, 12.3.2012)).

8. יישומם של שיקולים אלה על המקרה דנן, מלמד כי דין הבקשה להידחות.

9. באשר למאזן הנוחות, המבקשת אכן צירפה תצהיר מטעמה אשר מלמד כי לא נמצאו נכסי נדל"ן הרשומים על שמו של המשיב, המשיב לא מחזיק במניות חברה כלשהי ואף אותרו הליכים משפטיים שונים שהמבקש חויב בהם. ברם, מעיון בדו"ח עולה כי אינו אלא תולדה של חקירה ובדיקה ראשונית בלבד שמסתמכת בין היתר על סקירה באינטרנט, שביצע החוקר.

10. מנגד בתצהיר מטעם המשיב, עולה כמפורט כי לכאורה מצבו של המשיב אינו מצביע כי לא יהיה ניתן להיפרע ממנו אם אכן הערעור יתקבל.

הנה כי כן, בחינת מאזן הנוחיות לא הוצבה התשתית הנדרשת וכי על כן בחינת מאזן הנוחות נוטה במידה רבה לטובת המשיב.

12. בכל הקשור לסיכויי הערעור, ובמיוחד כשמדובר בין השאר, בהשגות על קביעות עובדתיות, לא ניתן לקבוע כי אלו מטים את הכף.
יוער, כי מבלי לפגוע באמור, ראוי כי בקשה לעיכוב ביצוע האמורה להתייחס לשני הרכיבים הנבחנים בשאלת עיכוב הביצוע אמורה להיתמך בתצהיר מטעם מבקש העיכוב ולא די בתצהיר חוקר.

13. לאור כל האמור, דין הבקשה להידחות.

המבקשת תשלם למשיב שכ"ט עו"ד בגין הבקשה בסך 3,500 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ב, 13 יולי 2012.


מעורבים
תובע: הנסון ישראל בע"מ
נתבע: ספאלדין אל סייד
שופט :
עורכי דין: