ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דאוד חטאב נגד עו"ד רמי בביאן ,נאמן :

ע"א 5593/12

המבקשים:
1. דאוד חטאב

2. נרימן חטאב

נ ג ד

המשיבים:
1. עו"ד רמי בביאן ,נאמן

2. כונס הנכסים הרשמי

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי ירושלים מיום 03.07.2012 בתיק פשר -004105/07

בשם המבקשים: עו"ד י' בר הלל
בשם המשיב 1: בעצמו
בשם המשיב 2: עו"ד סיגל יעקובי

בבית המשפט העליון

החלטה

1. מונחת לפני בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מימים 10.6.2012 ו-3.7.2012 בפש"ר 4105/07 (כבוד השופט כ' מוסק) אשר הורה על מכירת רכבו של המבקש במסגרת הליכי פשיטת הרגל, כמו גם תשלום הוצאות משפט בסך 8,000 ₪.

2. ביום 29.4.2007, לבקשת המבקש, הוציא מלפניו בית המשפט המחוזי בירושלים צו לכינוס נכסיו של המבקש, וביום 1.5.2008 הוכרז הוא כפושט רגל, תוך שמשיב 1 מונה כנאמן לנכסיו. ביום 28.2.2012 הגיש הנאמן בקשה למתן צו עיקול ולתפיסת רכבו של המבקש במעמד צד אחד. בקשת המבקש לביטול ההחלטה לא נדונה לגופה נוכח אי צירופה לבקשה של בתו – היא מבקשת 2 – אשר על שמה רשום הרכב. ביום 14.3.2012, נתקבלה בקשת הנאמן למתן צו למכירת הרכב. לפיכך, הגיש המבקש, הפעם יחד עם בתו, בקשה לביטול ההחלטות בדבר צווי העיקול ומכירת הרכב. בקשה זו נדחתה ביום 10.6.2012 במעמד הצדדים. נקבע כי הראיות והמסמכים שהוצגו לפני בית המשפט מגבשים תמונה לפיה היה זה המבקש אשר שילם את תמורת הרכב, והוא העושה בו שימוש בלעדי. כך למשל, על "קבלה זמנית" שהחזיק המבקש במהלך חקירתו צוין: "נתקבל מדאוד [המבקש] 52,000 ₪". מדו"ח מעקב שבוצע על ידי חוקר פרטי למד בית משפט קמא כי המבקש נוהג ברכב מנהג בעלים, בעוד המבקשת עזבה את הארץ ומתגוררת בארצות הברית.

3. המבקשים הודיעו על כוונתם להגיש ערעור על ההחלטה לאשרר את צווי העיקול ומכירת הרכב. בקשתם לעיכוב ביצוע בבית המשפט המחוזי נתקבלה, בכפוף להפקדת 15,000 בקופת הכינוס או קופת בית המשפט. בבקשה המונחת לפני, סבורים המבקשים כי אין מקום להתנות את עיכוב הביצוע בתנאים. נטען שהנאמן נוקט בהליכים שונים "במחשכים" מבלי ליידע את המבקשים ותוך הסתרת מידע מבית המשפט. צוין שהמבקשים הציגו לבית המשפט הוכחות לפיהן נרכשה המכונית בהמחאות שניתנו על ידי המבקשת, ואולם בית המשפט המחוזי לא נתן דעתו לראיות אלה משום שלא הוגשו במועד. הוסף שהיה מקום לקבוע כי פקע תקפו של הצו שניתן במעמד צד אחד, שעה שהנאמן לא המציאו למבקש במסירה אישית, כקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. עוד צוין כי שגה בית המשפט בקבעו למכונית סכום מכירה נמוך של 12,000 ₪, על אף ששווי הרכב לפי חוות דעת שמאי הינו 31,000 ₪. צוין כי אם יימכר הרכב, כלל לא ניתן יהא להשיב את המצב לקדמותו וייגרם למבקש נזק בלתי הפיך.

נתקבלו תגובות המשיבים. לטענת הנאמן יש לדחות את הבקשה. הודגש שהמבקשים לא ערערו על צו העיקול וצו המכירה – ומשכך הפכו הצווים לחלוטים. צוין כי המבקש מטעה את הערכאות השיפוטיות כאילו הרכב רשום על שם בתו, בעוד למעשה רשום הרכב על שם חברת בסט קאר שרותי רכב בע"מ – ממנה נרכש הרכב. צוין כי מקום בו נעתר בית המשפט המחוזי לבקשת עיכוב הביצוע, אף אם בתנאים, אין מקום לדון בבקשת עיכוב חדשה בערכאת הערעור. הוסף כי אין מקום לקבל את טענות המבקש כי לא קיבל את הבקשה לתפיסת הרכב, שעה שהשתתף הוא בדיון בבקשה והגיש תגובה. אי ידיעת המבקש על צו התפיסה הינה טענה שלא הועלתה בבית משפט קמא, וממילא אין לה על מה שתסמוך שעה שהמבקש הגיש בקשה לביטול הצו בערכאה הדיונית. באשר לשווי הרכב צוין כי המחיר שנתקבל – 12,500 ₪, גבוה מהשומה שנקבעה, וכי ממילא לא הציג המבקש כל חוות דעת שמאית מטעמו. הודגש כי לא ייגרם למבקש כל נזק משמעותי אם יימכר הרכב, שכן אף לדבריו אין הוא עובד בעבודה קבועה הדורשת ממנו התניידות ברכב. הנאמן מדגיש כי בזמן שחלף מעת הדיון חתם בית המשפט המחוזי על צו המורה למשרד הרישוי לרשום את הבעלות ברכב על שם הקונה – מר שמעון אפללו – אשר שילם את מלוא התמורה, ומנוע מלרשום את הזכויות ברכב על שמו נוכח עיכוב ההליכים בבית משפט קמא עד להכרעה בבקשה דנא.

אף כונס הנכסים הרשמי מתנגד לבקשה. צוין כי סיכוייו של הערעור אינם גבוהים שעה שמופנה הוא כלפי ממצאי העובדה והמהימנות שנקבעו על ידי הערכאה המבררת. לעניין מאזן הנוחות נטען כי לא ייגרם למבקש כל נזק בלתי הפיך, שעה שמדובר בנכס שניתן להעריכו לפי שוויו הכספי, וכי ממילא נוטה מאזן הנוחות לטובת הנאמן, האמון על האינטרסים של כלל נושי המבקש.

4. מושכלות ראשונים הם בסדר הדין האזרחי, כי אין בהגשת ערעור כשלעצמה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה עליה מערערים. זאת בהתאם לקבוע בסעיף 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. על מנת לחרוג מהכלל האמור, על המבקש עיכוב ביצוע להצביע על סיכויים טובים לזכיה בערעור, וכן כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. בטרם אדרש לשניים אלה, יוער כי שוגה הנאמן בטענתו כאילו לא היה מקום להגשת בקשה חדשה לעיכוב ביצוע בפני ערכאת הערעור, שעה שבית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה תוך קביעת תנאים. כפי שנקבע על-ידי הנשיא א' גרוניס ברע"א 4452/06 אורית איזנברגר נ' אליהו קדר (15.6.2006): "החלטה כאמור, לפיה עיכוב ביצוע מותנה בתנאים, משמעה סירוב חלקי להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע. כאשר מדובר בסירוב מלא או חלקי של עיכוב ביצועו של פסק דין, יש לפנות לערכאת הערעור על דרך בקשה לעיכוב ביצוע ולא במסלול של בקשה לרשות ערעור".

באשר לסיכויי הערעור, לא מצאתי בשלב זה כי מטים הם את המאזניים לכיוון עיכוב ביצוע ההחלטה. עולה כי המדובר בערעור שעיקרו שאלות עובדתיות – מי בעל הרכב? מי שילם בעבורו? מי המשתמש ברכב? ועוד כיוצא באלה שאלות. במובן זה, נדרש בית המשפט המחוזי לסוגיות, והכריע בהן תוך התרשמות בלתי אמצעית מהעדים והראיות. הטענה כי הרכב רשום על שם בתו של המבקש, אכן מצטיירת כבעייתית נוכח דברי הנאמן לפיהם הרכב רשום מזה שש שנים על שם החברה ממנה נרכש. אף הטענה הפרוצדוראלית בדבר ההמצאות השונות של החלטות וכתבי בית דין, מאבדת מעוקצה, בנסיבות המקרה הקונקרטיות, שעה שעל פני הדברים המבקש לקח חלק פעיל בהליכים שהתנהלו נגדו, לרבות בקשות שונות לביטול החלטות וצווים.

ואולם אף מבלי לטעת מסמרות באשר לסיכויי הערעור, סבורני כי גם חיצו של מאזן הנוחות אינו מורה לכיוון המבקש. פרט לאי הנוחות הברורה והטבעית הנובעת מעיקולו של נכס ומכירתו, לא הצביע המבקש על כל נזק ממשי שעלול להיגרם לו, ואף אין טענה לפיה הרכב מאפשר למבקש להתפרנס ובכך לכסות את חובותיו. במובן זה, אין שונה הרכב מכל נכס כספי שעיכוב ביצוע בעניינו מתבקש – על כל המשתמע מכך.

5. סבורני כי בנסיבות העניין ובשל טיב הנכס – רכב – צדק בית המשפט המחוזי בקבעו את מתווה עיכוב הביצוע אשר קבע. עם זאת, ככל שהמצב הנתון מאפשר, וככל שהמבקש חפץ בכך, יוכל לפנות בבית המשפט המחוזי על פי המתווה שקבע – ואין בכך לקבוע כל עמדה באם תוגש בקשה כזו.

הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, ד' באלול התשע"ב (22.8.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: דאוד חטאב
נתבע:
שופט :
עורכי דין: