ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד פלוני :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום רמלה

בש 003333/08

בפני:

כב' השופטת אסתר נחליאלי - חיאט

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

מש יאלח"כ

המבקשת

נ ג ד

1. משה חיים

2. דניאל חיים

המשיבים

החלטה

לפני בקשה להארכת תוקף תפוס.

ביום 17.7.07 תפסה המבקשת פריטים ביניהם דיסקים, 21 המחאות של צדדי ג' בשווי כולל של 19,024 ₪, כסף בסך 10,560 ₪ וכן 871$, 5 טלפונים סלולריים, מסמכים שונים, כלי עבודה אחרים, מפתח צינורות, יומן, ארנקים/ נרתיק, 6 מפתחות, חותמת, כלי כתיבה/פנקסים/קבלות, יומן, 2 בלוני גז, קומפקט דיסק, ציוד משרדי אחר, 3 מחברות, משקל.

התפיסה בוצעה לאחר שהצטבר בידי המשטרה חומר חקירה שכלל חשדות לביצוע עבירות של פזיזות ורשלנות בחומר דליק עבירה לפי סעיף 338(א)(3) לחוק העונשין ובהתאם לסמכותה בסעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] התשכ"ט - 1969 (להלן, הפסד"פ);

חומר החקירה שהוצג לי כולל תשתית ראייתית לכאורית הקושרת כל אחד משני המשיבים לעבירה המיוחסת להם, עבירה שתוצאותיה מהוות לכאורה, סכנה לציבור.

ביום 13.5.08 בִּקְשָה המבקשת להאריך את תוקף התפוסים עד לתום ההליכים בהתאם לסעיף 35 לפסד"פ וכבוד השופטת בוסתן קבעה כי "יש לקבל תחילה את עמדתו של מחזיק החפצים ממנו נתפסו" וביום 11.6.08 הארכתי את תוקף החזקת התפוסים עד לדיון במעמד הצדדים. (שנדחה בהסכמה).

יאמר כי במסגרת הדיון הצהיר ב"כ המבקשת כי המדינה עומדת להגיש כתב אישום נגד המשיבים בקרוב מאוד וכנראה עד תום פגרת בתי המשפט, ובקש להאריך תוקף המוצגים מאחר בהיותם ראיות מהותיות בתיק ועשויים לשמש ראיה בהליך המשפטי וכן כי חלק מהתפוסים ניתנו כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.

מנגד טען ב"כ המשיבים כי התפיסה מכבידה באורח לא מידתי על המשיבים, כי כלי הרכב שנתפסו אצל המשיבים כחלק מאותה פרשה כבר הוחזרו להם וכי יש לנהוג מנהג שווה גם ביחס לתפוסים האחרים. עוד ציין כי המשך אחזקת התפוסים מכביד על המשיבים שנאלצים לשלם לחברות הסלולריות עבור הטלפונים שנתפסו, ועד שהמשיבים לא יחזירו את המכשירים ימשכו החיובים בגין השימוש בהם חרף העובדה שאין הם משתמשים במכשירי הטלפון; ב"כ המשיבים היה מעשי והציע שהמבקשת תוציא מהטלפונים את כל הפרטים הנחוצים לה ותוכל להשתמש בהם במסגרת ההליך הפלילי, כי הטלפונים יוחזרו לחברות הסלולריות וכי המשיבים מצהירים כי לא יטענו במהלך המשפט נגד אי הצגת מכשירי הטלפון גופם או נגד כל חומר שהוצא מהם ולא תִּטָעֵן כל טענה לענין אי הצגת 'הראיה הטובה'.

ב"כ המשיבים הסכים שהמכשירים יוחזרו לחברה הסלולרית בתנאי שהמשיבים יוותרו על מספרי הטלפון ולא ישתמשו בהם; המשיבים הסכימו גם לכך.

ב"כ המשיבים ביקש גם להחזיר את כלי העבודה בכפוף לצילומם ולהצהרת המשיבים כי לא ימכרו אותם או יעבירו לאחר ובכפוף להצהרה כי ימנעו לטעון כל טענה בקשר לאי הצגתם בפועל בעת ההליך המשפטי; לטענתו זקוק המשיב 1 לכלי העבודה כי הוא עובד כטכנאי שכיר בחברת גז.

המשיבים לא התנגדו להאריך תוקף המוצגים, בלוני הגז, שנתפסו.

אשר לשיקים בקש להחיל דין זהה, קרי, לצלמם ולהחזירם בכפוף להצהרה כי בעת ההליך המשפטי לא יטען מאומה נגד העותק הצילומי.

לטענת ב"כ המבקשת הטלפונים קושרים את המשיבים קשר ישיר לביצוע העבירה והם חלק בלתי נפרד מביצועה.

בתום הדיון, הצהירו המשיבים כי לא ישתמשו במספרי הטלפון של חברת פלאפון וחברת מירס כאשר הפלאפונים יוחזרו להם וכי יוותרו על מספריהם. כן התירו למשטרה להעתיק את כל המידע המצוי על הטלפונים כולל את כל מספרי הטלפון, כרטיסי ה'סים', מספרי הברזל וכל מידע הנחוץ למשטרה בקשר להליך המשפטי, כן הצהירו כי לא תטען כל טענה לגבי כלל הראיה הטובה אם יוצגו מכשירי הטלפון והמירס באמצעות צילומים ובאמצעות מסמכים הרלוונטיים.

חומר החקירה הועבר לעיוני וכן קבלתי את תשובת המבקשת לגבי ההחלטה להחזיר למשיבים את כלי הרכב שנתפסו, הגם שלכאורה היו מעורבים בביצוע העבירה; הובהר לי כי כלי הרכב נתפסו ע"י משרד התשתיות שהטיל קנס מנהלי על המשיבים ולכן שיחרר את כלי הרכב.

שמעתי את שני הצדדים ואת טענותיהם, עיינתי בחומר החקירה שהוצג לי ובאתי לכלל המסקנות שלהלן:

1. בהתאם לסעיף 32 לפסד"פ מסורה למשטרה סמכות ה'תפיסה' "אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה..., או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה...".

2. מחומר החקירה עולה כי בדין תפסה המשטרה את המוצגים ובדין מבקשת היא להאריך את תוקפם. חומר החקירה הרב שבידי המשטרה מגלה לכאורה חשד לביצוע עבירות של פזיזות ורשלנות בחומר דליק אשר בוצעו באמצעות המוצגים ו/או ניתן כשכר בעד ביצוע העבירות ומשכך מתקיימות החלופות של סעיף 32 לפסד"פ.

3. אמנם חלפו חודשים לא מעטים מאז החלה המבקשת בביצוע החקירות, אלא שמחומר החקירה עולה כי נגד המשיבים מצוי חומר חקירה בעל היקף רחב, ויש לאפשר למשטרה לסיים החקירה ולהגיש כתב אישום; על כן אני מאריכה את תוקף המוצגים כולם, משמצאתי כי חומר החקירה מבסס את קיומן של החלופות של סעיף 32 לפסד"פ, וראוי להמשיך ולתפוס את המוצגים.

4. יחד עם זאת לאור הסכמת המבקשת כי בכפוך לצילום הטלפונים ומכשירי המירס ובכפוף לעריכת פעולות הרישום והצהרת המשיבים כי יחזירו את הטלפונים וימסרו הודעת ויתור על הבעלות במספרי הטלפון וכי הם לא ישתמשו במספרים, אני מורה למבקשת להחזיר למשיבים את מכשירי הטלפון והמירס שנתפסו על מנת שיחזירו אותם לחברות הסלולריות ו/או לחברת מירס. יודגש כי החזרת הטלפונים לאחר צילומם וסימונם מהווה הסכמת המשיבים להשתמש בצילומים ובכל חומר שהופק מהם כאילו היו הראיות המקוריות בתיק והמשיבים יהיו מנועים מלטעון לקבילות הראיות, או לטעון טענה כלשהי בנושא כלל הראייה הטובה בקשר למכשירים ולכל החומר שהופק מהם.

5. בבית המשפט צמצם ב"כ המשיבים את התנגדותו להארכת תוקף המוצגים לשיקים, לכלים ולטלפונים. הבאתי במסגרת שיקולי את המידתיות שיש לנקוט ואת האיזון בין האינטרסים השונים עת מפעילים הליך דרסטי של הארכת תוקף תפיסת המוצגים, קרי איזון בין שיקולי הזכויות הקנייניות לבין האינטרס הציבורי, ואני סבורה כי במסגרת המידתיות ואיזון האינטרסים המנוגדים ומשהוצג לי חומר המראה לכאורה כי התבצעה עבירה של פזיזות ורשלנות בחומר דליק באמצעות המוצגים, ולאור ההסכמות אני מורה למבקשת להחזיר למשיבים את מכשירי הטלפון והמירס שנתפסו, בכפוף לצילום המכשירים והוצאת כל הפרטים הרלבנטיים שהם מכילים לרבות מספרי הסים והברזל.

6. יודגש כי ההחלטה להחזיר את מכשירי הטלפון נעשתה בכפוף להצהרת המשיבים כי המכשירים יוחזרו לחברות הסלולריות ולחברת מירס, כי המשיבים יוותרו על המספרים וכי לא יטענו בעתיד כל טענה נגד הצגת עותק צילומי של המכשירים וכל חומר שהוצא מהמכשירים.

7. לענין המוצגים האחרים ראיתי להעדיף את האינטרס הציבורי ואני מאריכה את תוקף המוצגים עד ליום 1.11.08. אני סבורה כי הפגיעה בזכות הקניין מידתית ואני רואה בהחזרת כלי הרכב שיקולים לטובת המבקשת, המשקפים את שיקול הדעת שעשתה המבקשת שלא להכביד על המשיבים באחזקת תפוסים כשאין צורך בהם.

אני סבורה כי העבירות המיוחסות למשיבים והאסון שיכול להתרחש מביצוע עבירות מסוג זה מחייב הארכת התוקף של המוצגים, לתקופה קצובה שבמהלכה יוגשו כתבי האישום.

ל1לאור הודעת ב"כ המבקשת כי עד תום הפגרה יוגש כבר כתב אישום ע"י

המזכירות תשלח עותק מההחלטה לצדדים, וכן תראה לזמן את נציג המבקשת לקבלת חומר החקירה.

ניתנה היום ג' באב, תשס"ח (4 באוגוסט 2008) שלא במעמד הצדדים.

אסתר נחליאלי-חיאט, שופטת